December 30, 2007

CRIME UP-DATE FOR 30-12-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-12-2007

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 446/07 279 L ¦ ¹ eÉÆvÉ 181, 179 LJA« DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 29-12-07 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuɬÄAzÀ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è wgÀÄUÁr Dgï.n.N ZÉPÀ ¥ÉƸÀÖ PÀqÉ ºÉÆVzÁUÀ MAzÀÄ PÁgÀ £ÀA. JªÀÄ.JZÀ-04/2320 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀAAiÀiÁå vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj PÁjUÉ ¤°è¸À®Ä PÉÊ ªÀiÁr w½¹zÀgÀÄ PÀÆqÀ DzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁr ªÁºÁ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¨É£ÀßnÖ »rzÀÄ PÁgÀ£ÀÄß ¤°è¹ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀAiÀiÁå £ÀAzÀUÁAªÉ ¸Á-¥sÁvÀä¥ÀÆgÀ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¯ÉʸɣÀì ºÁUÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ vÉÆj¸À®Ä w½¹zÁUÀ ºÁdgÀÄ¥Àr¹gÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj WÀl£É DVgÀÄvÀÛzÉ . PÁgÀt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 446/07 PÀ®A. 279 L¦¹ eÉÆvÉ 179, 181 LJªÀiï« JPÀÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 447/07 PÀ®A. 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 29-12-07 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw gÀvÀߪÀiÁä UÀAqÀ gÁZÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä eÁ-¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð G-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á-§¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÀA±À ªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 29-12-07 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ §¸ÀAvÀ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §AzÀÄ «.J¸ï.J¸ï.J£ï ¨ÁåAPÀzÀ°è CAdĪÀiÁ£À ¯ÉÆãÀ ªÉÄÃ¯É ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸À» ªÀiÁqÀ®Ä §AzÀÄ ¸À» ªÀiÁr ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è ªÀÄ£ÉUÉ QgÁt vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è J£ï.JZÀ-9 gÀ ªÉÄ¯É §AzÁUÀ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀÄð¢UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¦üÃAiÀiÁð¢ JqÀ vÉÆqÉUÉ ¨ÁªÀÅ §AzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¥ÀæeÉÕ vÀ¦à ©zÁÝUÀ rQÌ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ £ÉÆÃrgÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ ªÀqÀUÉÊ ¹éÃl ºË¸À JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1300 UÀAmÉUÉ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 447/07 PÀ®A. 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 179/07 PÀ®A 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29-12-2007 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¤Ã®PÀAoÀgÁªÀ vÀAzÉ UÉÆÃPÀļÀgÁªÀ ¸Á: ¨sÀAqÁgÀ PÀĪÀÄmÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 27-12-2007 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆîzÀ°è EzÁÝUÀ ªÀÄA¢gÀ ¥ÀÆeÁj ºÀtªÀÄAvÀ ¥sÉÆUÀgÉ ºÁUÀÆ ¸ÀwõÀ ªÀÄÆ¼É EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®PÉÌ §AzÀÄ ªÀÄA¢gÀ ¥ÉæeÁj ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÀÄÝ J£ÉAzÀgÉ ªÀÄÄAeÁ£É 6 UÀAmÉUÉ ¥ÀÆeÉ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄA¢gÀPÉÌ ºÉÆÃVzÁÝUÀ ªÀÄA¢gÀ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ zsÁ£À ¥ÉÃnAiÀÄ PÉÆAr JwÛ M¼ÀV£À gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉ zsÁ£À ¥ÉnÖUÉ SÁ° EzÉ JAzÀÄ w½¹zÀÝgÀÄ. DªÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¥ÀÆeÁj ºÁUÀÆ ¸ÀwõÀ ªÀÄÆ¼É ªÀÄA¢gÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV zsÁ£À ¥ÉnÖUÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¤dªÁV zsÁ£À ¥ÉnÖAiÀÄ PÉÆAr JwÛ M¼ÀUÉ EzÀ CAzÁdÄ gÀÆ. 10,000/- AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-12-2007 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt PÀ¼ÀîªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÆV¹j CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 179/07 PÀ®A 380 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) alUÀÄ¥Àà ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 26/07 PÀ®A 174 ¹.DgÀ.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ B 29/12/07 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ B ²æà £ÀgÀ¸ÁìgÀrØ vÀAzÉ ²æà £ÀgÀ¸ÁìgÀrØ vÀAzÉ wªÀiÁägÀrØ ªÀÄmÁn 55 ªÀµÀð G B MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á B ElUÁ vÁ B ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 JPÀÌgÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ B 29/12/07 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ºÀÆqÀ®Ä ºÉÆÃzÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ FvÀ£À aPÀÌ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄzsÀÄPÀgÀ gÀrØ EvÀ£ÀÄ 1100 UÀAmÉ ¸ÀªÀiÁjUÉ Gl vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆzÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ w½¹zÉÝ£ÀAzÀgÉ ¸ÀzÀj vÀ£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ §PÁÌgÀrØ EªÀgÀÄ ºÉÆîzÀ°è EgÀĪÀÅ¢¯Áè CªÀgÀ ZÀ¥Àà°, ±Àlð ¨Á«AiÀÄ ºÀwÛgÀ EªÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CwÛUÉAiÀiÁzÀ ®Qëöä ºÁUÀÄ UÁæªÀÄzÀ PÉ® d£ÀgÀÄ PÀÆr ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ §PÁÌgÀrØ ±Àlð, ZÀ¥Àà° ¨Á«AiÀÄ zÀqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EnÖzÀÄÝ £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÀÄ ¤ÃgÀÄ ºÀÆqÀ®Ä ºÉÆÃV DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) §UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 30/07 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 29/12/07 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ²æà gÀWÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀ¥Áà ªÀÄ®±ÉnÖ ¸Á/ PÀAUÀ£ÀPÉÆl vÁ/ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd EvÀ£ÀÄ ºÀÄZÀÑvÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢: 29-12-2007 gÀAzÀÄ ºÉÆÃPÁæuÁzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ªÀÄgÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.rDgÀ. £ÀA 30/07 PÀ®A 174 ¹.DgÀ.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) PÀƱÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/07 PÀ®A. 110 [f] ¹.Dgï.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ: 29/12/2007 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄzsÉÆüÀ [©] UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ JzÀgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CgÉÆævÀ£ÁzÀ UÀt¥Àw vÀAzÉ ²ªÀgÁd ©ZÀPÀÄAzÉ ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ [©] EvÀ£ÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀgÀ£ÀÄß CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt GAlÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀAdÕAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) §UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 198/07 PÀ®A 341, 323, 324, 504 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 29/12/07 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ²æà ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà ªÉÄÃvÉæ ¸Á/ PÀAUÀ£ÀPÉÆl vÁ/ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ PÀ°è£À RtÂAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁrzÀÄÝ zÀÄrØ£À «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ ¸ÀzÀj ºÀtªÀÄAvÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À CtÚ£ÁzÀ §AqÉ¥Áà ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 198/07 PÀ®A 341,323,324,504 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


3) §UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 199/07 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 29/12/07 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ²æà gÀWÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀ¥Áà ªÀÄ®±ÉnÖ ¸Á/ PÀAUÀ£ÀPÉÆl vÁ/ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀ°è£À RtÂAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁrzÀÄÝ zÀÄrØ£À «µÀAiÀÄzÀ°è ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà ªÉÄÃvÉæ 35 ªÀµÀð, PÀÄ°PÉ®¸À, ¸Á: PÀAUÀ£ÀPÉÆl vÁ: ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÉÆA¢UÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆqÉzÁlªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 199/07 PÀ®A 323,324,504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.