December 5, 2007

CRIME UP-DATE FOR 05-12-2007


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 05-12-2007

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 414/07 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 4/12/07 05-00 UÀAmÉUÉ ²æà £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀqÀØgÀgÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ J®èªÀÄä FPÉAiÀÄÄ DqÀÄvÁÛ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆzÁUÀ ªÁAdj PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ DmÉÆà £ÀA PÉ.J.-39-3589 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß DmÉƪÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ J®èªÀÄä FPÉUÉ rQÌ ªÀiÁr CmÉÆ ¤°è¸ÀzÉ MrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ¨Á®QAiÀÄ §®PÁ°UÉ, ªÉƼÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj CmÉÆ ªÁAdj PÀqɬÄAzÀ xÉgÀ ªÉÄÊzÁ£À PÀqÉUÉ §A¢gÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt ¸ÀzÀj CmÉÆ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄPÉÊUÉƼÀÄîªÀAvÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 414/07 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ªÀÄ£ÁßKSÉ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 186/07 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 05/12/07 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æÃ. «dAiÀÄ ¨sÁ¯ÉgÁªÀ mÉA¥ÉÆ £ÀA JªÀiïJZï-15/reÉ-4632 £ÉzÀÝgÀ Qè£ÀgÀ ¸Á: ªÁRj UÁæªÀÄ vÁ: £ÀAzÀUÁAªÀ (JªÀiïJ¸ï) EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ K£ÉAzÀgÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ vÀªÀÄä LZÀgÀ mÉA¥ÉÆ £ÉzÀÝgÀ°è ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ gÁ.ºÉ. 9 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £Á¹PÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj vÀªÀÄä mÉA¥ÉÆ ZÁ®PÀ «¯Á¸À vÀAzÉ §½gÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß LZÀgÀ mÉA¥ÉÆ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¤A§ÆgÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ VqÀPÉÌ MªÉÄä¯É rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ mÉA¥ÉÆ qÁåªÉÄd DV ZÁ®PÀ «¯Á¸À EvÀ¤UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁªÀzÉà UÁAiÀĪÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè EvÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 186/07 PÀ®A 279,337 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀAZÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

ªÀiÁPÉÃðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 194/07 PÀ®A 468, 471, 420 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 03/6/1998 gÀAzÀÄ PÀbÉÃj ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ü ²æÃ. C§Äݯï CfÃeï vÀAzÉ SÁeÁ ¸Á§ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß £Ë¨ÁzÀ ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA.47/J £ÉÃzÀgÀ°èAiÀÄ MAzÀÄ JPÀÌgÉ d«ÄãÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ ªÀiÁPÉðl ¨É¯É 3,25,000/gÀÆ UÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr gÀf¸ÀÖj £ÀA.3353/98-99gÀ ¥ÀæPÁgÀ gÀf¸ÀÖj ªÀiÁr¹ PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É. DzÀgÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj C¸À®Ä qÁPÉÆêÉÄAl£À £ÀPÀ®Ä ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢üUÉ UÉÆÃwÛ®èzÀ ºÁUÉ ¥ÀÄ£ÀB 4 JPÀÌgÉ CAvÀ wzÀÄÝ ¥Àr ªÀiÁr £ÉÆAzÀt C¢üPÁjgÀªÀgÉÆA¢UÉ ±Áå«Ä¯ÁV 4 JPÀÌgÉ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ zÀÆj£É ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/2007 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ: 04-12-07 gÀAzÀÄ 1345 ºÁ®ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÉAPÀl vÀAzÉ ±ÀAPÀægÉ¥Áà ®zÉÝ ¸Á: ºÁ®ºÀ½î EvÀ£ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ªÀUÉÊgÉ E®èzÉà ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ºÁ®ºÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¥ÉưøÀ fÃ¥À£ÀÄß £ÉÆÃr ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ PÁl£À£À°è 30 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ, Njd£À¯ï ZÁAiÀiïì 180 JªÀÄ.J¯ï. ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/2007 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. DåPÀÖ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/07 PÀ®A. 87 PÉ.¦. DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 03/12/07 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ªÀĺÁzÉêÀ ¦.J¸ï.L. ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ oÁuÉ fÃ¥À£À°è PÀĽvÀÄ £ÁUÀÆgÀ [JªÀiï] UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV zÀÆgÀzÀ°è fÃ¥À ¤°è¹ ªÀiÁgÀÄvÉÛ¥Áà QgÁt CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃzÁUÀ 8-9 d£ÀgÀÄ J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr MlÄÖ 36,110/- gÀÆ ºÀt d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæUÀ½UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢: 04/12/07 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/07 PÀ®A. 87 PÉ.¦. DåPÀÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

ªÀiÁPÉÃðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/07 PÀ®A 110 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 04/12/07 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1230 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzï UÀ¥sÁgÀ vÀAzÉ ±ÀªÀıÉÆâݣÀ EvÀ£ÀÄ ZÁ½ ©zÀÝ C¥ÀgÁ¢ü ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è ¹QÌzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¦Pï ¥ÁPÉÃmï ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄzÀrAiÀÄ°è ªÀiÁPÉÃðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/07 PÀ®A 110 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.