December 29, 2007

CRIME UP-DATE FOR 29-12-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-12-2007

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 219/07 PÀ®A 454, 457, 380 L¦¹. :-

¢£ÁAPÀ 28-12-2007 gÀAzÀÄ 1740 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ gÁdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ ªÀiÁ£ÀPÁj ¸Á: CA¨É¸ÁAUÀ« ¸ÀzÀå ¥ÀævÁ¥À£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 20, 27-12-2007 gÀ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¥ÀævÁ¥À£ÀUÀgÀ ºË¹AUÀ ¨ÉÆqÀðzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀÄvÉÛzÁgÀ PÀZÉÃjAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr MAzÀÄ L.©.JA. PÀA¥À¤AiÀÄ PÀA¥ÀÆålgÀ C.Q. 15,000 gÀÆ/- ºÁUÀÆ J¯ï.f. PÀA¥À¤AiÀÄ PÀ®gï n.« C.Q.7,000 gÀÆ/- ºÁUÀÆ ±ÁªÀj£À £À¼ÀUÀ¼ÀÄ 500 gÀÆ/- MlÄÖ 22,500 gÀÆ/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 219/07 PÀ®A 454, 457, 380 L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ªÀiÁPÉÃðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 203/07 PÀ®A 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 26/12/07 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ-36 ªÀµÀð G-¸ÀªÉðAiÀÄgÀ ¸Á; £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀgÀªÀgÀÄ vÀºÀ¹¯ÁÝgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ vÀ£Àß ªÉƨÉÊ® £ÉÆQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ¸Él £ÀA. 6060 EzÀÄÝ ¹ªÀÄ £ÀA§gÀ. 9449181928 C.Q 3000=00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ £ÉÃzÀ£ÀÄß mÉç® ªÉÄÃ¯É ElÄÖ PÀbÉj PɸÀ® ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÄïÁ¢üPÁjAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ ªÀiÁvÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ £ÉÆqÀĪÀµÀÖgÀ°è ªÉÆèÉÊ¯ï ¸Él ¹ªÀÄ ¸ÀªÉÄvÁ AiÉÆgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 444/07 PÀ®A. 110 (f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 28-12-07 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ ¦¹-1310 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä fÃ¥À £ÀªÀÄ.PÉJ-39/f-143 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è ºÀUÀ®Ä ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EzÁÝUÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ ºÉÆÃV-§gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ, agÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀÆUÁqÀĪÀÅzÀÄ C®èzÉ ¸ÀtÚ-ªÀÄPÀ̽UÉ £ÉÆÃr vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, £ÉÆÃr »rzÀÄ CªÀ£À EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀªÀÄ¥ÀPÀðªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°¯Áè ¥ÀÄ£ÀB ¥ÀÄ£ÀB «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ºÉƸÀªÀĤ ¸Á-zsÀ£ÀÆßgÁ (Dgï) vÁ-§¸ÀªÀPÀ¯Áåt CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀ£À «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 444/07 PÀ®A. 110 (f) ¹Dg惡 ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 342/07 PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/12/07 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉñÀ vÀAzÉ gÁd¥Áà ¥À£Àß¼ÀPÀgÀ 35 ªÀµÀð eÁ. °AUÁAiÀÄvÀ G. UÀÄvÉÛÃzÁgÀ ¸Á/ PÀÄA¨ÁgÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ CtÚ gÀªÉÄñÀ E§âgÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ eÁUÉAiÀÄ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÁVgÀĪÀ gÁdÄ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä 42 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀ°AUÀAiÀiÁå vÀAzÉ gɪÀtAiÀiÁå ¸Áé«Ä 65 ªÀµÀð E§âgÀ ¸Á/ ZËr UÀ°è ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ CtÚ gÀªÉÄñÀ EvÀ¤UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ gÀªÉÄñÀ EvÀ£À vÀ¯ÉUÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ EgÀĪÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ 136/2007 PÀ®A 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28-12-07 gÀAzÀÄ 2135 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ §¸ÀªÀgÁd RqÉØ, ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀ¥Áà RqÉØØ ¸Á: ¨ÉîÆgÀ gÀªÀgÀÄ 08401-259268 £ÉÃzÀgÀ ¥ÉÆãÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà WÁ¼É¥Áà ¥É£ÁUÀ ¦.J¸ï.L ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀ ªÉƨÉÊ® £ÀA.9480245960 £ÉÃzÀPÉÌ PÀgÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ºÀ¯ÉÆà AiÀiÁgÀÄ? JAzÀÄ PÉýzÁUÀ £Á£ÀÄ §¸ÀªÀgÁd RqÉØ ©®è PÀ¯ÉPÀÖgÀ ¨ÉîÆgÀ £ÀªÀÄä QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÉÄïÉ, C§PÁj ¥ÉưøÀ C¢üPÁj §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ AiÀiÁPÉà ZÉPÀ ªÀiÁr¢Ýj CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀUÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É ¤Ã£ÀÄ ºÉÃUÉ £ÀªÀÄä JjAiÀiÁzÀ°è £ËPÀj ªÀiÁqÀÄwÛ ªÀÄUÀ£É ¤£ÀßUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè. £Á£ÀÄ J£ÀÄ JA§ÄªÀzÀÄ ¤£ÀßUÉ vÉÆÃj¸ÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ CvÀåAvÀ »Ã£À ªÀÄvÀÄÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀPÉÌ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. ¥ÉưøÀjUÉ §Ä¢Ý PÀ°¸ÀÄvÉÛãÉ. £À£Àß »AzÉ gÁdQÃAiÀÄ d£ÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÀÄ AiÀiÁgÀÄ JA§ÄªÀzÀÄ ¤£ÀßUÉ UÉÆÃwÛ¯Áè ªÀÄUÀ£É JAzÀÄ ªÀÄvÉÆÛçâ£ÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ AiÀiÁgÀÄ JAzÀÄ PÉýzÀgÀÄ CªÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ £Á£ÀÄ zÉêÀ¥Áà RqÉØ ¨ÉîÆgÀ £À£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ §gÀPÉÆà J£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ JAzÀÄ ¥ÉÆãÀÄ ElÖ£ÀÄ. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÀUÉ UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) PÀıÀ£ÀÆgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/07 PÀ®A. 110 [f] ¹.Dgï.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 29/12/2007 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄzsÉÆüÀ [©] UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ JzÀgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CgÉÆævÀgÁzÀ UÀt¥Àw vÀAzÉ ²ªÀgÁd ©ZÀPÀÄAzÉ ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ [©]gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀgÀ£ÀÄß CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt GAlÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀAdÕAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄzÀr UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 179/07 PÀ®A 448, 354, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/12/07 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÀäxÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ d£ÁzsÀð£À ¥ÀAZÁ¼À ¸Á: ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è 8.30 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ jhÄAeÁªÀÄÄ¹Ö ªÀiÁr ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¤ÃrgÀĪÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.