December 26, 2007

DAILY CRIME UP-DATES FOR 26-12-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-12-2007

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 440/07 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt : 379 L ¦ ¹

¢£ÁAPÀ 26-12-07 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ªÁgÀzÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß MAzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ , ¢£ÁAPÀ 20-12-07 gÀAzÀÄ ¨É½îUÉ 6 UÀAmÉUÉ «1ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ ªÀÄA¢gÀPÉÌ ®PÀë ¢Ã¥ÉÆvÀìªÀ EzÀÝ PÁgÀt £À£Àß zÀªÀZÀPÀæ ªÁºÁ£À »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÉàîØAgÀ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ £ÀA.PÉJ-32/Dgï-2683 CQ-25000 gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¤°è¹ ¯ÁPÀ ªÀiÁr zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ zÁé¸ÉƺÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁr ¥ÀÄ£À ºÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä £À£Àß zÀéZÀPÀæ ªÁºÁ£À ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CzÀgÀ Jaf£À £ÀA.JªÀiï-44169/ 05515 ZÉ¹ì £ÀA.05116 ¹-44362 £ÉÃzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj ¢éZÀPÀæ ªÁºÁ£À £À£Àß vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ºÉ¸Àj£À°ègÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ £À£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw¹PÉÆAqÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 440/07 PÀ®A. 379 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

OgÁzÀ(©)¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 175/07 PÀ®A 323,324,504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹

EAzÀÄ¢£ÁAPÀ 25-12-2007 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉU ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¨Á¯Áf vÀAzÉ ®UÀªÀiÁeÉ C®UÀÄeÉ ¸Á// RªÀÄrPÉj oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉ½PɦüAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÀÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ gÁwæ 830 ¦ JªÀiï UÀAmÉUÉ ºÀtªÀÄAvÀ ©gÁzÁgÀEªÀgÀ CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀ¸ÀAvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ 3) ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ®UÀªÀiÁeÉ 4) «oÀ¯ï vÀAzÉ ªÉAPÀl J®ègÀÄ ¸Á//RArPÉj J®ègÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉݱÀ¢AzÀ §AzÀÄ £ÀgÀ¹AUÀEªÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è JPÉ ªÀiÁvÁ£ÁqÀÄwÛ¢Ý JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉåzÀÄ DgÉƦvÀgÀÄPàåAiÀÄ°zÀÝ gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPɸÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA. 175/07 PÀ®A 323,324,504 eÉÆÃvÉ 34L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÀÛ£É. EzÀÄ ªÀiÁ£ÀågÀ ªÀiÁ»wUÁV¸À°è¸À¯ÁVzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA.17/07 PÁ£ÀÆ£À PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 25/12/07 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ©Ãj (PÉ) ²ªÁgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ «oÀ×®gÁªÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ ªÀUÉÎ ªÀÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á/ ©Ãj (PÉ) EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è ¸ÉÃgÉ PÀÄrzÀ £ÀµÉAiÀÄ°è ºÉÆîzÀ°èzÀÝ ¨ÉüÉUÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÀ QlÖ£Á±ÀPÀ «µÀ ±Éë¹zÀÝjAzÀ C¸Àé¸ÀÜ £ÁvzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ aPÀìvÉ PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ aPÀìvÉ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25/12/07 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðèAzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ. £ÀA. 17/07 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀ zsÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ :-

ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1. §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 175/07 PÀ®A. 279,304(J) L.¦.¹.

¦üÃAiÀiÁ𢠲æÃ, «ÄÃgï CdgïC° vÀAzÉ «Äãgï ªÉÄʪÀÄÄzï C° ¸Á; gÉÃuÁUÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ªÀÄÄA¨ÉÊUÉ ºÉÆÃV EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25/12/07 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À°è §AUÁèPÉÌ §AzÀÄ C°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÁzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ §AUÁè¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¥ÀlÖtPÀÌ §gÀĪÁUÀ £À£Àß ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ D¬ÄZÀgï mÉA¥ÀÄ £ÀA PÉ.J. 39/5716 gÀ £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÉA¥ÀĪÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ wæ¥ÀÄgÁAvï ©æÃeï ºÀwÛgÀ ©æÃf£À §®UàqÉ ºÉÆÃV ¥À°ÖAiÀÄVgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 0530 UÀAmÉ AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ vÀPÀët £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß »AzÉ DmÉÆÃzÀ°è §gÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊAiÀÄzï ªÀÄºÉ§Æ¨ï ¸Á¨ï ¸Á; §¸ÀªÀPÀ¯Áåt E§âgÀÄ PÀÆr ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj mÉA¥ÀÄ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV DvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ,§®UàqÉ ºÀuÉUÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀÞ¼ÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É . ¸ÀzÀj mÉA¥ÀÄ ZÁ®PÀ£À . ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÉÊAiÀÄzï R¢Ãgï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï dºÉÆÃgÉÆâÝÃ£ï ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ¸Á ; §Ä£ÀÌgï PÀ¯ÉÆä wæ¥ÀÄgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EzÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß ¸ÀÞ¼ÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ CªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀgÀÄ ¸ÀzÀj ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 175/07 PÀ®A 279 ,304 (J) L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÀÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®VzÉ

2. ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 197/2007 PÀ®A. 279,337 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 25/12/2007 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ -d£ÀªÁqÁ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ PËëoÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÀÆUÀÄwzÀÝ DgÉÆævÀ£ÁzÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ eÉʪÀÄt PÉÆqÀØ zÉÆrØ ªÀ 24 G »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¹r/100 £ÀA. PÉ.J/32/3136 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ-d£ÀªÁqÁ gÉÆÃqÀ ªÀÄgÀR® UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À ªÁlgÀ ¦ü®ÖgÀ ºÀwÛgÀ. ºÀvÉÆn vÀ¦à ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ UÁAiÀÄ UÉÆArgÀÄvÁÛ£É.

3. ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 197/2007 PÀ®A 279,337 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 25/12/2007 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ -d£ÀªÁqÁ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ PËëoÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÀÆUÀÄwzÀÝ DgÉÆævÀ£ÁzÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ eÉʪÀÄt PÉÆqÀØ zÉÆrØ ªÀ 24 G »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¹r/100 £ÀA. PÉ.J/32/3136 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ-d£ÀªÁqÁ gÉÆÃqÀ ªÀÄgÀR® UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À ªÁlgÀ ¦ü®ÖgÀ ºÀwÛgÀ. ºÀvÉÆn vÀ¦à ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ UÁAiÀÄ UÉÆArgÀÄvÁÛ£É. UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå :439/07 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt : 279,L ¦ ¹

¢£ÁAPÀ 25/12/07gÀAzÀÄ gÁwæ 2130UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ PÀqɬÄAzÀ gÁwæ ¥ÉmÉÆæ°A ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¨ÉÊ¥Á¸ï PÉ E © gÉÆÃqÀ¢AzÀ Dgï.n.N ZÉPï ¥ÉƸÀÖ PÀqɬÄAz L © PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §AzÀÄ , ¤AvÁUÀ MAzÀÄ CmÉÆ £ÀA PÉ J 39/ 5836 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉƪÀ£ÀÄß CwªÉUÀ ºÀUÀÄ ¹¸Á̼Àf£ÀvÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fªÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ DUÀĪÀjwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¤°è¹ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀj DmÉÆ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉøÀgÀÄ gÁd¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ¸Á//ªÀgÀªÀnÖM(PÉ)CAvÀ ºÉ½zÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgÀÄAiÀĪÀ£À£ÀÄß »UÉ ©lÖgÉ ªÀÄÄAzÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÀ w½zÀÄ CmÉÆ ¸À»vÀ DgÉƦvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ gÁwæ 2150 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 439/07 PÀ®A 279 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ C¥ÀgÁzsÀ ªÉ¸ÀV ²PÉëUÉ CºÀðgÁVgÀÄvÁÛgÉ.

5. ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 195/2007 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt 279,338,304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ.

¢£ÁAPÀ 26/12/07 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥ÀÄgÀĹAUÀ vÀAzÉ ZÀAzÀÄæ ¸Á// ¨sÁzÁæ¥ÀÆgÀ xÁAqÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ K£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß vÀAV ®°ÃvÁ EªÀ½UÉ PË£À½î xÁAqÁzÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ £À£Àß vÀAV ®°ÃvÁ EªÀ¼À 3 ªÀÄPÀ̼ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛgÉ. £À£Àß vÀAVAiÀÄ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÀAfÃPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄÄ gÁoÉÆÃqÀ EvÀ£ÀÄ 10 £Éà PÁè¹£À°è EzÀÄÝ ªÀÄÄvÀÛAV UÁæªÀÄzÀ°è ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. »ÃVgÀĪÀ°è EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 26/12/07 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É JvÁºÀ ¥ÀæPÁgÀ £À£Àß vÀAVAiÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À UɼÉAiÀÄ ¸ÀdÓ£ÀPÉÆüÁ vÁAqÁzÀ gÀ« vÀAzÉ ¸ÀÆgÀÄ gÁoÉÆÃqÀ E§âgÀÄ PÀÆr ¸ÉÊQ® ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄvÀÛAV UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀgÀV vÁAqÁzÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÁ®Ä E§âgÀÆ PÀÆr MAzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄvÀÛAV PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ UÀÄgÀÄ¥ÁzÉñÀðªÀgÀ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ rQÌ DV ©¢ÝzÀ ºÀÄqÀÄUÀjUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃr £ÁªÀÅ E§âgÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä £À£Àß vÀAVAiÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ DvÀ£À eÉÆvÉ EzÀÝ gÀ« vÀAzÉ ¸ÀÆgÀÄ EvÀ£ÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ £ÁªÀÅ ªÀÄÄvÀÛAV PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ M§â PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ mÁæPÀÖgÀ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ UÁ°AiÀÄ ºÀ¼É mÁæ°AiÀÄ mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ Cwà ªÉÃUÀªÁV gÉÆÃr£À vÀÄA§ CqÁØ¢rØ DV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀgÀV PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ rQÌ DV ©zÀÝzÀÝ £À£Àß vÀAV ªÀÄUÀ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£À JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ® PɼÀ¨sÁUÀzÀ°è PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ JzÉUÉ, vÀ¯ÉUÉ ¨sÀj M¼À¥ÉmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀlÄÖ ©zÀÄÝ E£ÉÆßçâ gÀ« vÀAzÀÄ ¸ÀÆgÀÄ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV JzÉUÉ, ¨É¤ßUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ £ÉÆÃr ¤ÃgÀÄ PÀÄr¹zÉêÀÅ ¸ÀzÀj WÀl£É £ÀªÀÄä JzÀÄj¤AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ mÁæPÀÖgÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ JgÀqÀÄ UÁ°AiÀÄ mÁæ° ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊQî ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄvÀÛAV PÀqÉUÉ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwzÀÝ £À£Àß vÀAVAiÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀ« vÀAzÉ ¸ÀÆgÀÄ gÁoÉÆÃqÀ EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖzÀÄÝ gÀ« EvÀ£ÀÄ ¨sÀj UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj WÀl£É ªÀÄÄAeÁ£É 09:30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ DVgÀ§§ºÀÄzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÀ« EvÀ¤UÉ E¯Ád PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉýîUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÉÛÃ£É rQÌ ªÀiÁr Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ mÁæPÀÖgÀ ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ¤UÉ ªÀÄvÉÛ £ÉÆÃrzÀÝ°è UÀÄwð¸ÀÄvÉÛÃ£É EvÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ£ÁßJSÉýî oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 195/07 PÀ®A 279,338,304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

6. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 438/07 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt : 279,338 L ¦ ¹ eÉÆvÉ 187 LJA«í JPïÖ

¦üAiÀiÁðzÀÄ ²æà GªÉÄñÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ CA§° ¸Á//UÀqÀªÀAw ¤ªÁ¹ EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 25/12/07 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10 UÀAmÉUÉ ªÀgÀ ªÀÄÀ£ÉAiÀÄ°è CªÀgÀ vÁ¬Ä AiÀiÁzÀ a£ÀߪÀÄä½UÉ zsÀ£ÉÆßgÁ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ £À£Àß UɼÉAiÀÄ Qæ¸ïªÀÄ¸ï ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ HlPÉÌ ºÉýzÁÝgÉ £Á£ÀÄ £À£Àß »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É zsÀ£ÉÆßgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆV §gÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ CAUÀ¼ÀzÀ°è ¤ÃAwzÉÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä CtÚ ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀiÁ¸ÀÖgÀ gÀªÀgÀÄ ºÉüÉÆÀªÀzÀ£ÀÄß PÉý¹ PÉÆArgÀÄvÉÛª.É £Á£ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ zÀ°è EzÁÝUÀ w½zÀÄ §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ £À£Àß CtÚ ZÀAzÀæPÁAvÀ EvÀ¤UÉ zsÀĪÀÄä£À¸ÉÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 UÀAmÉUÉ zsÀ£ÉÆßgÁ UÁæªÀÄ ¢AzÀ UÀqÀªÁAw UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ - ©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£ÀªÉÄ AiÀiÁªÉÇzÉÆ MAzÀÄ MAzÀÄ ªÁºÀ£À ZÁPÀ®£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉUÀ ºÁUÀÄ ¹¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄUÉ rQ̪ÀiÁr ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¨ÉºÉƱÀ DV ©¢ÝzÀjAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉÃAiÀÄ fÃ¥À£À°è ¦ J¸ï L ¸ÁºÉ§gÀÄ fÃ¥À£À°è ºÁQPÉÆAqsÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÀAzÀÄ ±ÉjR ªÀÄrgÀÄvÁÛgÉ CaxÁ w½¢zÀÄ §AzÀ PÉÆqÀ¯É £Á£ÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÉÆV £ÉÆÃqÀ¯ÉÆ £À£Àß Ctß ZÀAzÀæPÁAvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ»A¨ÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁV §® Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §gÀÄwÛzÉ JqÀ ¸ÉÆAlPÉÌ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ , §® vÉÆqÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÁÛgÉ £À£Àß CtÚ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆz ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÉÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƽî CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ EgÀÄvÀÛzÉ £À£Àß Ct PÀĽvÀĺÉÆzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ J 39 F 9827 EgÀÄvÀÛzÉ DAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ DzsÁgÀzÀ - ªÉÄgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 438/07 PÀ®A 279,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L JA«í CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁPÀ®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄA¢£À vÀ¤SPÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.

E¤ßvÀgÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

1. alUÀÄ¥Àà ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA B 150/07 PÀ®A 504 , 506 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ B 25/12/07 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ ¥sÉÊAiÀĪÉƢݣÀ vÀAzÉ CfªÉƢݣÀ ¸Á B ªÀÄzÀVð oÁuÉUÉ ºÁdgÁV Cfð ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ DgÉÆævÀ ¸ÀÆgÀ¥Áà vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà ¸Á B ªÀÄzÀVð «£Á PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ QgÁt CAUÀrUÉ ºÉÆÃV ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀߣÀÄ fêÀ ¸À»vÀ PÉÆAzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É JA§ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£ÉßzÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2. §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA :- 171/07 PÀ®A :- 504,354,323, L¦¹

¢£ÁAPÀ 25/12/07 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¥sÀAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw gÀÄQät UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ zɪÀ¥Àà£ÉÆgÀ ªÀAiÀÄ20 ªÀµÀð GzÉÆåUÀ-ªÀÄ£É-PÉ®¸À, eÁw- zsÀ£ÀUÀgÀ ¸Á: AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ DAUÀ¼ÀzÀ°è DgÉÆæ gÁªÀÄ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà zÉêÀ¥Àà£ÉÆgÀ ªÀAiÀÄ32 ªÀµÀð eÁw zsÀ£ÀUÀgÀ GzÉÆåÃUÀ-PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄÄ£ÁߨÁ¬Ä eÉÆÃvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ºÉÆÃV KPÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ PÉýzÁUÀ CªÀ½UÉ DgÉÆæ gÁªÀÄ EªÀ£ÀÄ gÀAr ¨ÉÆøÀr CAvÀ ¨ÉêzÀÄ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ £ÀÄQzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

3. OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A : 176/07 PÀ®A 323,341,504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-12-2007 gÀAzÀÄ 2315 UÀAmÉU oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠲æà s±ÀAPÀgÀgÁªÀ vÀAzÉ ®UÀªÀiÁeÉ PÀÄzÀgÉ ¸Á// RArPÉj vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉ½PÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÀÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ gÁwæ 830 ¦ JªÀiï UÀAmÉUÉ ºÀtªÀÄAvÀ ©gÁzÁgÀ EªÀgÀ CAUÀr ªÀÄÄA¢¤AzÀ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ 1)¨Á¯Áf vÀAzÉ ®UÀªÀiÁeÉ 2) ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ®UÀªÀiÁeÉ3) ®UÀªÀiÁeÉ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ 4) ²ªÁf vÀAzÉ ®UÀªÀiÁeÉ J®ègÀĸÁ//RArPÉj J®ègÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉݱÀ¢AzÀ §AzÀÄ J ¸ÀƼɪÀÄUÀ£É J°èUÉ £ÀqÉ¢¢Ý CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉåzÀÄ ¦üAiÀiÁ¢ CAV »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ PÉå¢AzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀgÀÄ ºÁUÀÄ PÁ°¤Azï JqÀUÀqÉ ¸ÉÆAlPÉÌ NzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 176/07 PÀ®A323,341,504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÀÛ£É. EzÀÄ ªÀiÁ£ÀågÀ ªÀiÁ»wUÁV ¸À°è¸À¯ÁVzÉ.

4. ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 246/07PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀ®A.323.341.504. eÉÆvÉ 34 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ 25-12-07 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Áà PÀlV ªÀAiÀÄ 41 ªÀµÀð G: MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á: ªÀÄzÀgÀUÁAªÀ gÀªÀgÀPÀqɬÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ¸À®Q PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ºÀÄqÀÄQ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉýgÀÄvÁÛ£É. ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖ¬ÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ §¸À¥Áà vÉð ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄzÀgÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤£Àß ¸À®Q AiÀiÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ PÉÆArzÁÝgÉ JAzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.