December 21, 2007

CRIME UP-DATE FOR 22-12-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21-12-2007.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 432/07 PÀ®A. 279 337 338 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 20-12-07 gÀAzÀÄ 1445 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà vÉÆæüPÀ vÀAzÉ ±ÉÃR C«ÄÃgÀ ªÀAiÀÄ-19 ªÀµÀð eÁ-ªÀÄĹèA G-qÉæöʪÀgÀ ¸Á-E¸ÁèªÀĨÁzÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 20-12-07 gÀAzÀÄ UÀÄ®§UÁðzÀ°è vÀªÀÄä UÀÄqÀì DmÉÆà £ÀA. PÉJ-32/J-1210 £ÉÃzÀgÀ°è ºÁUÀÆ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ £À¹ÃgÀ CºÉªÀÄzÀ vÀAzÉ £ÀfÃgÀ CºÉªÀÄzÀ gÀªÀgÀ UÀÆqÀì DmÉÆà £ÀA. PÉJ-32/J-3499 £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À°è ªÉÄÃt¹£ÀPÁ¬Ä ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁwæ 2 UÀAmÉUÉ UÀÄ®§UÁð ©lÄÖ ªÀÄÄAeÁ£É 6 UÀAmÉUÉ d»gÁ¨ÁzÀPÉÌ vÀ®Ä¦ ªÉÄÃt¹£ÀPÁ¬Ä C£À¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀ½ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆUÀ®Ä ªÀÄzÁåºÀß 1200 UÀAmÉUÉ d»gÁ¨ÁzÀ ©lÄÖ §gÀÄwÛzÁUÀ d»gÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß UÀÆqÀì DmÉÆà PÉlÄÖ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ £À¹ÃgÀ CºÉªÀÄÝ gÀªÀgÀ UÀÆqÀì DmÉÆà £ÀA.PÉJ-32/J-1210 £ÉÃzÀPÉÌ lÆZÀ£À ºÀUÀ΢AzÀ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ UÀÆqÀì DmÉÆà ZÁ®PÀ £À¹ÃgÀ CºÉªÀÄzÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ alÖUÀÄ¥Áà PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¤AvÀ gÀÆ®jUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ §®UÀqÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ® PÉüÀUÉ ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ, §® ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ . ªÀĺɧƧ ¸Á§ vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ EªÀjUÉ JqÀPÁ® ªÉÆ®PÁ®UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ¸ÀzÀj DmÉÆÃZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉPÁV «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÀÝ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 432/07 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 433/07 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20-12-07 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÀgÀªÀnÖPÀgÀ G: ¯Áj £ÀA.JªÀÄ.JZÀ-12/ 0877 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á-ªÉÄÊ®ÆgÀ PÁ®Æ¤ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¦üAiÀÄðzÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 19-12-07 gÀAzÀÄ 2 UÀAmÉUÉ ¥ÀÄuÉAiÀÄ mÁmÁ PÀA¥À¤AiÀÄ°è LzÀÄ ºÉÆøÀ ZÉ¹ì ¯ÁjUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄ CªÀÅUÀ½UÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄRAqÀ£ÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 20-12-07 gÀAzÀÄ 4 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J£ï.JZÀ-9 gÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ a¢æ ¥ÉmÉÆæ® ¥ÀA¥ï JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀªÀÄä PÀA¥À¤AiÀÄ ¯Áj ZÉ¹ì £ÀA. JªÀÄ.JZÀ-12/0877 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ ¯Áj £ÀA.J¦-31/nn-1212 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÁ£ÀUÀ¼ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ MAzÀgÀ »AzÉ MAzÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ¯Áj £ÀA.J¦-31/nn -1212 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ CzÀgÀ »AzÉ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¯Áj ZÉ¹ì £ÀA JªÀÄJZÀ-12/0877 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀÄAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Áà ºÀjd£À ¸Á-ªÉÄÊ®ÄgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀ£À ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À ¨sÁUÀPÉÌ ºÀwÛzÀjAzÀ ºÉƸÀ ZÉ¹ì ¯ÁjAiÀÄ JzÀÄj£À ±Àæå JqÀ¨sÁUÀzÀÄ dfÓ ºÉÆVgÀÄvÀÛzÉ. ¯Áj £ÀA. J¦-13/nn-1212 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV £ÁUÀgÉrØ vÀAzÉ PÀȵÀÚ £ÁAiÀÄÄØ ¸Á-PÉÆvÀÛªÀ®¹ «±ÁR¥ÀlA CAvÁ w½vÀÄ ¸ÀzÀj rQÌ DzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ AiÀiÁjUÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀÅ¢®è. CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MAzÉÆPÉÆÌAzÀÄ rQÌ ªÀiÁrPÉÆAqÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÄ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÁV «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 433/07 PÀ®A. 279 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .


PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 215/07 PÀ®A. 454, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 20-12-2007 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ gÉrØ vÀAzÉ PÉ.£ÁgÁAiÀÄtgÉrØ ¸Á: ªÀĺɧƧ £ÀUÀgÀ ºÁ°ªÀÄÄSÁªÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ Cfð¸À°è¸ÉÝãÉAzÀgÉ, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PɺÉZï© PÁ¯ÉÆä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAzÀ gÀÆ. 19,000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀļÀÄ ZÀ¯Á覰èAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝæ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è G½zÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZÀ¯Á覰èAiÀiÁV ©¸Ár PÉêÀ® £ÀUÀzÀÄ ªÀiÁvÀæ PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÄð£À ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄgÉUÉ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 215/07 PÀ®A. 454, 380 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

ªÀiÁPÉÃðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 197/07 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦ DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ: 20/12/07 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ©ÃzÀgÀ ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ DeÁzÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆlÄÖ ºÀt ªÀ¸ÀÄ° ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ §AzÀ RavÀ ¨ÁwäAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ 1515 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV CgÉÆæ ¸ÀÄzsÁPÁgÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ-45 ªÀµÀð ¸Á/£ÁUÀÆgÀÄ (JªÀiï) vÁ/f/ ©ÃzÀgÀ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ¤UÉ ZÉPÀ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀ£À ºÀwÛgÀ¢AzÀ 1) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß 2) 2. ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ 3) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 140=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢/20/12/07 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.


ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/07 PÀ®A 498(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 19/12/07 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¥ÀĤÃvÁ EªÀ½UÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ DgÉÆæ ¸ÀĨsÁµÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ¤ªÀÄä C¥Àà£À ºÉ¸ÀjUÉ EzÀÝ 14 JPÀÌgÉ ¨sÀÆ«Ä £À£Àß ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁr¸ÀÄ CAvÀ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ ¢: 19-12-2007 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ J¼ÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄðAzÀ aAvÁQ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 68/07 PÀ®A: 498(J) L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 434/07 PÀ®A 498(J) 504 506 323 L¦¹ eÉÆvÉ 3 & 4 r.¦ JPÀÖ 1961 :-

¢£ÁAPÀ 20-12-07 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¥ÀgÀ«Ãt ¨sÁ£ÀÄ UÀAqÀ ±À¦üAiÉÆâݣÀ ¸Á-ªÉƼÀPÉÃgÁ EªÀ¼ÀÄ ¸À°è¹zÀÝ ¦AiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 01-07-05 gÀAzÀÄ ±À¦üAiÉƢݣÀ EvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄĹèA ¥ÀzÀÝw ¥ÀæPÁgÀªÁV ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀÄvÀÄÛ 3 wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À ªÀgÉUÉ C£ÉÆߣÀåªÁVzÉÝêÀÅ. £ÀAvÀgÀ vÀ£ÀUÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£Àß vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ §qÀªÀjzÀÄÝ CªÀjUÉ PÉÆqÀ®Ä DUÀĪÀÅ¢®è. CA¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀĺÀäzÀ ±À¦üAiÉƢݣÀ vÀAzÉ £ÀªÁ§ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð ¸Á-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀzsÀå £ÀªÁ§ ¨sÁ¬Ä CAzsÉÃj dÆ£À UÀ°è ªÉÊgÀ¯É¸À gÉÆÃqÀ ,±Á°ªÀiÁgÀ ºÉÆmÉî gÀ¦üÃPÀ QgÁt ±Á¥sÀ gÀƪÀÄ £ÀA.150 CzsÉÃj ªÀÄÄA§¬Ä. 2) C¥À¸Á£À UÀAqÀ ±À¦üAiÉƢݣÀ ªÀAiÀÄ-25 ªÀµÀð G-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á-ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¸ÀzsÀå £ÀªÁ§ ¨sÁ¬Ä CAzsÉÃj dÆ£ÀUÀ°è ªÉÊgÀ¯É¸À gÉÆÃqÀ ,±Á°ªÀiÁgÀ ºÉÆmÉî gÀ¦üÃPÀ QgÁt ±Á¥sÀ gÀƪÀÄ £ÀA.150 CzsÉÃj ªÀÄÄA§¬Ä 3) £ÀªÁ§ ¸Á§ 4) ¨ÉÃUÀA© UÀAqÀ £ÀªÁ§¸Á¨sÀ 5) ªÀĺÀäzÀ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ vÀAzÉ £ÀªÁ§ ¸Á§ 6) ªÀĺÀäzÀ ¤eÁªÀÄ vÀAzÉ £ÀªÁ§ ¸Á§ 7) L¹AiÀiÁ vÀAzÉ £ÀªÁ§ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fªÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀPÀļÀ PÉÆlÄÖ ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀ®Ä MvÁ۬ĹgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁðzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ G¯ÉèÃTvÀªÁV §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/2007. PÀ®A 341,323,504,506 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ: 19-12-2007 gÀAzÀÄ ¹zÉÝñÀégï UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÁà PÀ£ÀPÀmÉÖ JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ FgÀ¥Áà ºÀ½îSÉÃqÀ ªÀAiÀÄ: 60, ¸Á/ ¹zÉÝñÀégÀ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ°èzÀÝ PÀqÀ¯É ¨É¼ÉAiÀÄ°èAzÀ JwÛ£À ¨sÀArAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠨ÉÃqÀ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19/12/2007 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¹zÉÝñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀģɬÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀqÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆÃlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:178/07 PÀ®A: 341,323,504,506 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.