December 18, 2007

DAILY CRIME UP-DATES FOR 18-12-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-12-2007.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 16/07 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 17/12/07 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 47 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ®AdªÁqÀ gÀªÀgÀ PÁPÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ©gÁzÁgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ ®AdªÁqÀ ²ªÁgÀzÀ°èzÀ vÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°èzÀ PÀqÀ¯É ¨É¼ÉUÉ OµÀzsÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1800 UÀAmÉUÉ ªÁ¥À¸À ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è OµÀzsÀ ºÉÆÃqÀAiÀÄĪÁUÀ ¸ÀjAiÀiÁV PÉÊ vÉÆüÉAiÀÄzÉ CzÉ PÉʬÄAzÀ PÉÆqÀzÀ°èzÀ ¤ÃgÀÄ PÀÄr¢zÀÝjAzÀ PÉÊUÉ ºÀwÛzÀ «µÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆÃV ¢£ÁAPÀ 17/11/07 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÀµÀÖgÀ°è ®AdªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 16/07 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 166/07PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :

¢£ÁAPÀ 17/12/07 2030 UÀAmÉUÉ gÁeÉÆüÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ r.J¸ï.¦ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁUÀuÁÚ ¸ÀÆAiÀÄð£ÉÆgÀ ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð eÁw zsÀ£ÀUÀgÀ G : PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: gÁeÉñÀégÀ gÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr 30 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 1200 gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 167/07PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 17/12/07 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ E¸ÁèA¥ÀÆgÀ-gÁeÉñÀégÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀvÀå±ÀæAiÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ r.J¸ï.¦ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ £ÉãvÀévÀézÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÉÄð£À DgÉÆævÀ ªÀiÁzÀªÀ gÀrØ vÀAzÉ ²ªÀgÉrØ ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð G MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÁeÉñÀégÀ, ªÉÄÃ¯É zÁ½ £Àqɹ 35 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 1500 gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ 238/07 PÀ®A 323, 341, 504, 324 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹:-

17/12/07 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ C«ÄgÁ¨ÁzÀ ªÁr UÁæªÀÄzÀ°è ¥Àæw ªÀµÀð ¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀįÁPÀgÀ vÀAzÉ FgÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ºÉÆ®zÀ°èAzÀ¯Éà ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ PÁ±ÉÃ¥Áà ªÀiÁ¼ÉUÁ¬Ä ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâ E§âgÀÄ ¸Á: C«ÄÃgÁ¨ÁzÀ ªÁr EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀ§Äâ PÁSÁð£ÉUÉ MAiÀÄÄåwÛzÀÄÝ F ªÀµÀðªÀÅ PÀ§Äâ MAiÀÄÄåªÀÅzÀÄ EzÉ JAzÀÄ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è vÉÆUÀj ¨É¼É EzÉ gÁ² DzÀ £ÀAvÀgÀ M¬Äåj JAzÀÄ ºÉý ºÉÆ®¢AzÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ 239/07 PÀ®A 341, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 17/12/07 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ C«ÄgÁ¨ÁzÀ ªÁr UÁæªÀÄzÀ°è PÀ§Äâ MAiÀÄÄå®Ä ºÁ¢ ¸ÀA§AzsÀ F ªÉÆzÀ®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ PÀªÀįÁPÀgÀ vÀAzÉ FgÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 36 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħ G: PÁgÀAeÁ ¥ÉÃ¥ÀgÀ «Ä®£À°è PÉ®¸À ºÁUÀÆ CªÀ£À ºÉAqÀw E§âgÀÆ ¸Á: C«ÄÃgÁ¨ÁzÀ ªÁr ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ PÁ±É¥Áà ªÀiÁ¼ÉUÁ¬Ä ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð G: MPÀÄÌ®vÀ£À eÁw PÀÄgÀħ ¸Á: C«ÄÃgÁ¨ÁzÀ ªÁr gÀªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ EAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) ªÀÄ£ÁßKSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ 190/07 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 17/12/07 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ªÀÄ£ÁßKSÉýî gÀªÀgÀÄ ¦.¹. 843 gÀªÀgÉÆA¢UÉ Cfð «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ §£Àß½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV 1745 UÀAmÉUÉ ¨sÉÃnÖ ¤ÃrzÁUÀ C°è w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ J£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 02/12/07 jAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ MAzÀ£Éà ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÁzÀ 1) ±ÉÃR CºÀäzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ºÀ«ÄÃzÀ 2) E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ ¥sÀvÀÄæ¸Á§ 3) ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ¥sÀjzÀ¸Á§ 4) ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ vÀAzÉ ¥sÀvÀÄæ¸Á§ J®ègÀÆ ¸Á// §£Àß½î ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ£Éà ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÁzÀ 1) §PÀÌ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà PÀÄgÀħÄgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉà d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á// §£Àß½î UÁæªÀÄ F JgÀqÀÄ ¥Ánð d£ÀgÀÄ §£Àß½î UÁæªÀÄzÀ°è ªÉƺÀgÀA ºÀ§âzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è D®A (¦gÀUÀ¼ÀÄ) PÀÄr¸ÀĪÀ eÁUÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÀzÀj eÁUÉ £À£ÀUÉ ¸ÉjzÀÄÝ vÀ£ÀUÉ ¸ÉjzÀÄÝ CAvÀ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwzÁÝgÉ ªÀÄÄAzÉ K£ÁzÀgÀÆ C£ÀºÀÄvÀ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 190/07 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2) ªÀÄ£ÁßKSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 191/07 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 17/12/07 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ªÀÄ£ÁßKSÉýî gÀªÀgÀÄ ¦.¹. 843 gÀªÀgÉÆA¢UÉ Cfð «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ §£Àß½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV 1745 UÀAmÉUÉ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ C°è w½zÀÄ §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 02/12/07 jAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ MAzÀ£Éà ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÁzÀ 1) ±ÉÃR CºÀäzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ºÀ«ÄÃzÀ ¨sÁ°ÌªÁ¯É ºÁUÀÆ EvÀgÉ d£ÀgÀÄ, JgÀqÀ£Éà ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÁzÀ 1) §PÀÌ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà PÀÄgÀħÄgÀ 2) ©üêÀıÁ vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà 3) ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà 4) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà PÀÄgÀħÄgÀ J®ègÀÆ ¸Á// §£Àß½î UÁæªÀÄ F JgÀqÀÄ ¥Ánð d£ÀgÀÄ §£Àß½î UÁæªÀÄzÀ°è ªÉƺÀgÀA ºÀ§âzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è D®A (¦gÀUÀ¼ÀÄ) PÀÄr¸ÀĪÀ eÁUÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÀzÀj eÁUÉ £À£ÀUÉ ¸ÉjzÀÄÝ vÀ£ÀUÉ ¸ÉjzÀÄÝ CAvÀ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwzÁÝgÉ JgÀqÀ£Éà ¥Ánð d£ÀgÀÄ MAzÀ£Éà ¥Ánð d£ÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÄAzÉ K£ÁzÀgÀÆ C£ÁºÀÄvÀ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 191/07 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

3) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzsÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 429/07 PÀ®A 107 ¹.DgÀ.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 17-12-07 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1600 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°ègÀĪÀ §¼ÀªÀAvÀgÁªÀ ªÀgÁ¼É ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜUÉ Cfð «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃV «ZÁj¸À¯ÁV DgÉÆævÀgÁzÀ 1£ÉÃ-¥ÁnðAiÀÄ 1) §PÀÌ¥Áà vÀAzÉ E¸Á䮥Áà ¹AzsÉ gÀªÀgÀÄ §¼ÀªÀAvÀgÁªÀ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ CzsÀåPÀë £Á¤gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ 1-¥ÁnðAiÀÄ DgÉÆæ §PÀÌ¥Áà ¹AzsÉ ºÁUÀÆ 2-¥ÁnðAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÁªÀÄgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀµÁð gÀvÁßPÀgÀ EªÀgÀÄ CzsÀåPÀëgÀÄ EgÀÄvÉÛêÉ. CAvÁ E§âgÀ°è ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¨É¼ÉzÀÄ M§âjUÉÆçâgÀÄ ºÉÆqÉzÁrPÉÆAqÀÄ fêÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ D¹Û¥Á¹ÛUÉ ºÁ¤ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ DAiÀÄÄzsÀ UÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è wgÀÄUÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ «ZÁgÀuÉAiÀÄ°è w½zÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 429/07 PÀ®A 107 ¹.DgÀ.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


4) ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/2007 PÀ®A 109 ¹Dg惡. :-

¢£ÁAPÀ 17-12-2007 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ²æà «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ®PÀ뢥ÉÆÃvÀìªÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀå ªÀÄÄV¹ PÉÆAqÀÄ eÉÆÃvÉ ¹§âA¢ ¦¹ 1225, 839 gÀªÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉAiÀÄ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è ¥ÉÃmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ²æà «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¢£ÁAPÀ 18-12-2007 gÀAzÀÄ 0415 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ JzÀÄj£À CAUÀr ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄUÀÎAn£À ºÀwÛgÀ M§â D¸Á«Ä PÀvÀ󨏡 ¤AwgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr fÃ¥ï ¤°è¹ ºÉÆUÀ®Ä CªÀ£ÀÄ NqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ CªÀ¤UÉ »rzÀÄÝPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ ¸ÀªÀÄAd¸ï GvÀÛgÀ ¤ÃqÀzÀPÉÌ ¥ÀÄ£ÀB ¥ÀÄ£ÀB «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ AiÀÄAPÀ¥Áà vÀAzÉ FgÀ¥Áà £ÁAiÀÄPÀÆgÀ ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð ¸Á: ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ CAvÁ w½¹zÀjAzÀ CªÀ¤UÉ »UÉ ©ÃnÖzÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸Àéw£À C¥ÀgÁzsÀªÁUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 160/07 PÀ®A 318 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ : 17-18/12/07 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉÃ¼É AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÆ vÀ£Àß ªÀÄUÀÄ«£À d£À£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄaÑqÀĪÀ EgÁzɬÄAzÀ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ zɸÁ¬Ä gÀªÀgÀ ºÁ¼ÀÄ ¨sÁ«AiÀÄ°è ©¸Ár ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦ÃAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ zÉøÁ¬Ä gÀªÀgÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.