May 11, 2009

Bidar Dist: Daily Crime Update 11-05-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 11-05-2009


¨Á«AiÀÄ°è FeÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ AiÀÄĪÀPÀ
¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 13/09 PÁ£ÀÆ£À PÀ®A174 ¹.Dgï.¦.¹.
¢£ÁAPÀ 10/05/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ zsÀªÀÄä vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ EvÀ£ÀÄ ¨sÀvÀA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¨sÀÆgÁ¼É ºÉÆ®zÀ ¨Á«AiÀÄ°è vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ FeÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀÛ zÀªÀiÁä EvÀ¤UÉ ¸ÀjAiÀiÁV FdÄ §gÀzÀ PÁgÀt ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀV ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ À ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ

JgÀqÀÄ PÁgÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ rQÌ : MAzÀÄ PÁgÀ£À°èzÀÝ ªÀÄƪÀjUÉ UÁAiÀÄ
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 143/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢::10/5/09 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ DAiÀÄð gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢: 10/5/09 gÀAzÀÄElUÁ gÁA¥sÀÄgÀzÀ°è ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ®UÀßPÉÌ ºÉÆÃUÀ ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÁAfæAiÀÄ PÀÄA¨ÁgÀ PÀÄAn ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ zsÀƼÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà aªÀÄPÉÆqÉ EªÀgÀ EArPÁ PÁgÀ £ÀA JªÀiïJZï-04/©r-5717 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß nÃZÀgÀì PÁ®Æ¤AiÀÄ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ CtÚ£À ¸ÉÆ¸É ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¨ÉÆvÀVPÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀgÀ®Ä w½¹ ¸ÀzÀj zsÀƼÀ¥Áà EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÁgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqsÀÄ CAzÁdÄ 0945 UÀAmÉUÉ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¸ÉÆ¸É ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¨ÉÆvÀVPÀgÀ ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð EªÀgÀÄ PÁj£À »A¢£À ¹Ãn£À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ£À JqÀUÀqÉ ¹Ãn£À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ nZÀgÀì PÁ®Æ¤ÄAzÀ PÁj£À°è r¸Éî ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÁÄ xÉÃlgÀ PÀqÉUÉ gÁºÉ £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ CAzÁdÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀqÉÄAzÀ MAzÀÄ ¸Á̦ðAiÉÆà PÁgÀ £ÀA J¦-22/PÉ-1239 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̽fÄAzÀ ZÀªÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ¦üÃl gÉÆÃr¤AzÀ ªÀÄÄAzsÉ ºÉÆÃV ©æqÀÓ£À°è ¹QÌ ©zÀÄÝ ¤AwzÀÄÝ CzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ¤UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¸ÉÆ¸É ¸ÀĤvÁ EªÀ½UÉ vÉÆÃgÀazÀUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj PÁj£À ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀĺÀªÀÄäzÀ ªÉÆĸÀ CºÉªÀÄzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ ¹¢ÝPï CºÉªÀÄäzÀ G-ZÁ®PÀ ¸Á̦ðAiÉÆà PÁgÀ £ÀA J¦-22/PÉ-1239 ¸Á-ºÉÊzÁæ¨Ázï EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀåQÛAiÉÆçâ¤AzÀ £ÉgɪÀÄ£ÉAiÀÄ zÀA¥ÀwUÀ½UÉ dUÀ¼ÀªÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ ¥ÀæPÀgÀt
d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 52/09 PÀ®A 323,324,341,504, eÉÆvÉ 34, L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 09/05/2009 gÀAzÀÄ gÁvÀæ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw. ¥ÉæêÀiÁªÀw gÀªÀgÀ UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÉÃj ©lÖ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉƦvÀgÁzÀ PÀ®è¥Áà vÀAzÉ ©üªÀÄuÁÚ ¨ÉÆgÀAmÉ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ qÉÊ£Éeï ¤ÃgÀÄ ©qÀÄwÛzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ CzÀPÉÌ £Á° vÀUÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ vÀqÉzÀÄ £Á° KPÉ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ §AzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦ügÁå¢vÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ KPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ E¢Ýj CAvÁ PÉýzÀPÉÌ CªÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÁ°¤AzÀ ºÉÆÃmÉÖAiÀÄ°è MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢: 10-05-2009 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄ£ÉÄAzÀ MAzÀÄ ®PÀëPÀ¼ÀÄ«UÉ vÀ£ÀßzÉà Hj£ÀªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀĹ zÀÆgÀÄ : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10/5/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 1930 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà £ÁAfgÁªÀÄ @ £ÀgÉñÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÁvÀ ZËzsÀj ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ-25 ªÀµÀð eÁ-ªÀiÁgÀªÁr G-®Qëöä mÉæÃqÀgÀì ¹Öî ªÁå¥ÁgÀ ¸Á-¸ÀgÀ¥ÀnAiÀiÁ gÁd¸ÁÜ£À ¸ÀzsÀå PÀ®ÆègÀ gÉÆÃqÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 9/4/09 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ°èzÁÝUÀ CªÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ £ÁxÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ¸ÀªÁf ZËzsÀj ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð eÁ-ªÀiÁgÀªÁr ¸Á-eÁgÀqÁRÄgÀvÀ vÁ-gÁtªÁqÁ f-eÁ®ÆgÀ gÁd¸ÁÜ£À .EªÀgÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ CAUÀrUÉ §AzÀÄ £Á£ÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ gÁd¸ÁÜ£ÀPÉÌ £ÀqÉ¢zÀÄÝ gÁwæ EzÀ PÁgÀt E¯Éèà EgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CA¢zÀPÉÌ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ £ÁxÀgÁªÀĤUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ D ¢ªÀ¸À vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ°è ªÁå¥ÁgÀªÁVzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥ÁÄ MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà ¨ÁåV£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV Hl ªÀiÁr £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄ®UÀĪÀ ªÀÄAZÀzÀ M¼ÀUÉ ElÄÖ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ 10/4/09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0900 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ºÁUÀÄ £ÁxÀgÁªÀÄ E§âgÀÆ ªÀÄ£ÀUÉ ©ÃUÀ ºÁQ vÀ£Àß CAUÀrUÉ §AzÀÄ CAUÀr vÉgÉzÀÄ PÀĽvÁUÀ £ÁxÀgÁªÀÄ£ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ £À£ÀUÉ HjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀPÉÌ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ CªÀ¤UÉ 200 gÀÆ¥ÁÄ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 1100 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß HjUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ 11/4/09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0900 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß CAUÀrUÉ §gÀĪÁUÀ vÁ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°ènÖzÀ ºÀt ºÁUÀÄ ¨ÁåUÀ EgÀ°®è CªÀ£ÀÄ UÁ§jAiÀiÁV ªÀÄ£ÉAiÀįÁè ºÀÄqÀÄPÁr vÀ£Àß CtÚ¤UÉ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ «µÀAiÀÄ w½¹ PÀ¼ÀĪÁzÀ ºÀtzÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀ £ÁxÀgÁªÀĤUÀÆ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀ ºÀt MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥ÁÄ PÀ¼ÀĪÁVzÀÄÝ ¤Ã£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀgÉ PÉÆqÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀ PÁgÀt vÀqÀªÁV EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 10/5/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 1930 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ £À£Àß PÀ¼ÀĪÁzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ¨ÉÃPÁV «£ÀAw CAvÁ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

mÁæPÀÖgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÊPï ªÀÄzsÀå rQÌ : ¨ÉÊPÀ ¸ÀªÁgÀjUÉ UÁAiÀÄ : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
alUÀÄ¥Àà oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/09 PÀ®A 279 ,337, 338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJA« DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ B 10-05-2009 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§Ä vÀAzÉ gÉêÀtÚ ¹zÀÝ fêÀtV 35 ªÀµÀð G B MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ B PÀÄgÀħ ¸Á B £ÀªÀ¤ÃªÁ¼À vÁ B f B UÀÄ®âUÁð EªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ B 10/05/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ «ÄvÀæ£ÁzÀ ªÀĤîPÀAoÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw gÁoÉÆÃqÀ ¸Á B £ÀªÀ¤ºÁ¼À vÁAqÁ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 50 E- 9896 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtPÀÄt UÁæªÀÄPÉÌ PÉA¥ÀÄ PÀ®Äè Rjâü ªÀiÁqÀ®Ä §AzÀÄ ¥ÀÄ£ÀB CzÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉݪÀÅ ªÀÄzÁå£Àí 1220 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀiÁ£ÁzÀ – UÀÄ®âUÁð gÁdå ºÉzÁÝj ªÉÄÃ¯É ªÀÄĸÁÛ¥ÀÄgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀgÀÄUÀqÉÄAzÀ mÁæPÀÖgÀ £ÀA B B PÉ.J.32 n.601 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ £ÉÃzÀÄÝ §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ gÉÆÃr£À JqÀ ¨sÁUÀPÉÌ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ ¤Ã®PÀAqÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw gÁoÉÆÃqÀ EvÀ¤UÉ JqÀ ªÉƼÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


¸ÁªÀiÁ£Àå dUÀ¼À wêÀæ gÀÆ¥À ¥ÀqÉzÀÄ UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÁV ªÀiÁ¥ÁðqÀÄ
alUÀÄ¥Àà oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/09 PÀ®A 324 ,504 506 L¦¹ eÉÆÃvÉ 43 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ B 10-05-2009 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. gÀd¤PÁAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ JÀtPÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ B 10/05/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉýîà §ÄzÀÝ «ºÁgÀzÀ°è ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ vÁ¼ÀªÀÄqÀV ºÀwÛgÀ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ 1) ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÀÄzsÁPÁgÀ §qÀUÉÃgï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÄÊ ªÉÄð£À ±Àlð PÀ¼ÉzÀÄ wgÀÄV¹ ¥ÀÄ£ÀB ªÉÄÊAiÀÄ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ ±Ànð£À UÀÄAr ºÁPÀ®Ä ºÉýzÀ£ÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ ±Ànð£À UÀÄAr ºÁPÀĪÀ¢®è CAvÁ CAzÁUÀ ¥Àæ±ÁAvÀ¤UÀÆ £À£ÀUÀÆ ¨ÁÄ ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ .£ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ alUÀÄ¥ÀàPÉÌ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-15 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ¥Àæ±ÁAvÀ ºÁºÀÄ EvÀ£À CtÚA¢gÀgÁzÀ ²æPÁAvÀ ªÀÄvÀÄÛ QgÀt PÀÆrPÉÆAqÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ ¥Àæ±ÁAvÀ EvÀ£ÀÄ §rUÉÄAzÀ JqÀUÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²æÃPÁAvÀ ªÀÄvÀÄÛ QgÀt E§âgÀÄ PÉÊÄAzÀ ºÉÆmÉÖUÉ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÝ oÁuÉAiÀÄ°è PÉ¸ï ªÀiÁrzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ EqÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝgÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzÁgÁzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ªÀÄzÀĪÉUÉ §AzÀ £ÉAlgÀ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛgÀĪÀªÀ£À£ÀÄß xÀ½¹zÀ DgÉÆæ : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA. 128/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10/05/09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1615 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ªÀvÀð vÀAzÉ ¦gÁf ¸ÉÆ£ÀPÁA§¼É ¸Á: zsÉƼÀ¥ÉÃl gÀªÀgÀ ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ¨sÁ°Ì C¸ÀÄÖgÉ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ°è EzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ £ÉAljUÉ PÀ½¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ gÀ« vÀAzÉ eÉÆåÃw¨Á R¥À¯É gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¤£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ £ÉAljUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vɯÉAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 129/09 PÀ®A: 504,506 L¦¹

¢£ÁAPÀ 10/05/09 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ºÁUÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2.29 UÀAmÉUÉ ¸ÉÃ¯ï £ÀA 9962582729 £ÉÃzÀÝjAzÀ CgÉÆævÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Áà ©gÁzÁgÀ ¸Á/ºÁ®UÉÆmÁð gÀªÀgÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä VjgÁd EªÀ£À eÉÆvÉ ºÉÃUÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉƼÀîwÛ ¤£ÀUÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛ£É ¤Ã£ÀÄ ¨sÁ°Ì ©lÄÖ ºÉÆÃUÀ°¯Áè CAzÀgÉ ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ : PÀÄ.dAiÀÄ®Qëöä vÀAzÉ UÀAUÀ¥Áà »lÖ¤V ªÀAiÀÄ 29 G/SÁ¸ÀV £ËPÀj eÁ/PÀÄgÀ§ÄgÀ ¸Á/§¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ J ¨ÁèPÀ 18 £Éà PÁæ¸À ºÁªÉÃj gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄåPÉÌ dUÀ¼À : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/09 PÀ®A 504, 324, 506 L¦¹

¢£ÁAPÀ 9-5-09 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ £ÀÄ ¨sÁ°Ì PÀqÉÄAzÀ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÀ®¹ (J¯ï) PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤AvÁUÀ ªÁUÀ®UÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ §¸Àét¥Áà EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¸Á: ªÁUÀ®UÁAªÀ gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ HgÀ°è zÉÆqÀتÀ£ÁV¢Ýà PÀAqÀªÀjUÉ £À£Àß §UÉÎ bÁr ºÉüÀÄwÛ¢Ý CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ C¯Éèà ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÉÆl®zÀ°èzÀ ¨Ál®¢AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® £À£Àß §UÉÎ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ C¥ÀgÁzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
M§âAiÀÄĪÀPÀ£À£Àß DlªÁqÀÄ®Ä ¤gÁPÀj¹ E£ÉÆߧâAiÀÄĪÀPÀ¤AzÀ dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 106/09 PÀ®A: 504 324 L¦¹

¢£ÁAPÀ 9/5/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ DqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄÃĹPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¥ÀgÀvÁÀ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸À£Áå² ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¥sÀjÃzÀ vÀAzÉ E¨Áæ»A eÁåVgÀzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À UɼÉAiÀÄgÀÄ jÃAV£À Dl DqÀÄwÛzÀÝgÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄÄ £Á£ÀÄ DqÀÄvÉÛ£É JAzÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÀ°è ¥sÀjÃzÀ EvÀ£ÀÄ K ªÀÄUÀ£É ¸ÀĪÀÄä£É ºÉÆÃUÀÄ ¤£ÀßUÉ £ÁªÀÅ Dr¹PÉƼÀÄîªÀÅ¢¯Áè CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÝ£ÀÄ, DUÀ £Á£ÀÄ CªÀ¤UÉ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛ¢Ý CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ¸ÀzÀj ¥sÀjÃzÀ EvÀ£ÀÄ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ PÀĹÛUÉ ©zÀÄÝ PÉÊÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è , JzÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ C¯Éè ©zÀÝ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É , JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, §®UÀtÂÚ£À ªÉÄïÉ, PÀÄwÛUÉ ªÀÄ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É,.DUÀ C¯Éè EzÀÝ £ÁUÀ¥Áà, vÀºÉÃgÀ EªÀgÀÄ dUÀ¼À £ÉÆÃr ©r¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.