May 29, 2009

Bidar District : Daily Crime Update : 29-05-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-05-2009§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/09 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/05/2009 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀfÃgï CºÀäzï vÀAzÉ C§Äݯï Cfðd ¥sÉÆÃf gÀªÀgÀ ¯ÁjAiÀÄÄ ¨sÀAUÀÆgÀ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è PÉlÄÖ ¤AwÛvÀÄÛ DgÉÆæ ¸ÀAdAiÀÄ ¥ÁAqÀÄgÀAUï AiÀiÁzÀUÁgÀ ¯Áj £ÀA. J¦-10/«-0982 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁr qÁåªÉÄÃd ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-
`
¢£ÁAPÀ 28/05/2009 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw vÉÃdªÀiÁä UÀAqÀ ©üêÀÄgÁªÀ UÁqÉ£ÀªÀgÀ 50 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á/ ¨Á¥ÀÆgÀ ¸ÀzÀå «ÄãÀPÉgÁ PÁæ¸ï. gÀªÀgÀÄ ¨Á¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ «ÄãÀPÉgÁ PÁæ¸ï PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ «ÄãÀPÉgÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¨Á§ÄgÁªÀ EªÀgÀ ¥sÀ¹ð CAUÀr ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ «ÄãÀPÉgÁ PÁæ¸ÀPÀqÉ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »A¢¤AzÀ MªÉÄäÃ¯É rQÌ ªÀiÁr, vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 118/09 PÀ®A 143, 147, 353, 323, 504, 427, 448 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ:28/05/09 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ Q±À£À vÀAzÉ £ÁAiÀiÁgÀtgÁªÀ eÁzsÀªÀ ¸Á/ gÀÆzÀ£ÀÆgÀÄ vÁAqÁ FvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÉƪÀÄ£ÁxÀ PÀteÉ E£ÀÆß 7 d£À ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: eÁåAw gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¨Á宺À½î UÁæªÀÄzÀ°èzÀ°ègÀĪÀ PÉ.¦.n.¹.l¯ï. WÀlPÀzÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ E§âgÀÄ ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ C®èzÉà ¸ÀzÀj ¥ÀªÀgï ºË¸ï §AzÀ ªÀiÁr CzÀgÀ°èzÀÝ ¦oÉÆÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÀéA¸À ªÀiÁr ºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 28/05/09 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ PÉÆlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩. ¸ÀAdAiÀÄ ¨sÉÆøÀ¯É, ¸Á/ vÀ®ªÁqÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ºÉAqÀw E§âgÀÆ ¸ÀA¨sÀA¢üPÀgÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ WÉÆÃgÀªÁrUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ¨sÁ°ÌUÉ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:J.¦-13-J£ï-3665 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÁÝUÀ CAzÁdÄ 1100 UÀAmÉUÉ zsÀ£ÀÆßgÀ vÁAqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀ MAzÀÄ PÁgï £ÀA:JªÀiï.ºÉZï-24-¹-6188 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ°£À PɼÀUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwUÉ gÁªÀÄzÉëUÉ JqÀ¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ §®ªÀļÀPÁ°£À PɼÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/09 PÀ®A 454, 380, 511 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 28-05-09 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ±ÁºÀ¥ÀÆgÀ UÉÃlzÀ fêÀ£À eÉÆåÃw ¨Á®QÃAiÀÄgÀ ºÁ¸ÀÖ¯ïzÀ ¨ÁV®zÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÁ¸ÀÖ®zÀ°èzÀÝ UÁè¸À M¼ÀUÀqÉ EnÖzÀ ºÉÆgÀV£À UÁè¸À MqÉzÀÄ n.« PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥sÁzÀgÀ ¥Àæ«Ãt CªÀÄÈvÀ ªÀiÁn¸ï vÀAzÉ ¥ÀªÀÅ® ªÀiÁn¸ï ªÀAiÀÄ- 35 G- ¸ÀÆÌ® ªÀiÁå¤ÃeïgÀ ¸Á; ±ÁºÀ¥ÀÆgÀ UÉÃl ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/09 PÀ®A 324, 504, 354, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/05/2009 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ PÀĪÀiÁj gÉÃSÁ vÀAzÀ ±ÀgÀt¥Áà PÀÄA¨ÁgÀUÉÃgÉ ªÀAiÀÄ-20 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G-PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á-zÁqÀV gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-28/5/09 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ NAPÁgÀ vÀAzÉ CqÉ¥Áà PÀÄA¨ÁgÀUÉÃgÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¨sÁªÀ NAPÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¸Á-zÁqÀV EªÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÀ ºÉÆÃV CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è AiÀiÁgÀÄ PÀgÉzÀgÀÄ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄ®UÀÄwÛ £À£Àß ºÀwÛgÀ ¨Á CAzÀgÉ KPÉ §gÀĪÀÅ¢¯Áè`` CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢AiÀÄ agÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É PÀÆqÀÄ KPÉ agÀÄwÛgÀÄªÉ CAvÀ CAzÀÄ C°èAiÉÄ EzÀÝ MAzÀÄ §rUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ¸Àƽ £Á£ÀÄ ºÉýzÀ ªÀiÁvÀÄ PÉüÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß RvÀªÀiï ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦gÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/09 PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ;-


¢£ÁAPÀ 28/05/09 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ©Ãj (©) ²ªÁgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã¯ï vÀAzÉ ²ªÁf ZÀªÁt ¸Á: ©Ãj(©) vÁAqÁ gÀªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ CAd£Á UÀAqÀ ®PÀëöät ZÀªÁt EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è zÀ£ÀUÀ½ ©nÖ¢ CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.


OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 89/09 PÀ®A: 279, 338, 304 (J) L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L JA « JPïÖ:-

¢£ÁAPÀ: 28-05-2009 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. £Áå£ÉÆèÁ aPÉè ¸Á/ ¸ÁªÀgÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀiËTPÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 28-05-2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¯Áj £ÀA. PÉJ-17/2159 £ÉÃzÀgÀ°è ªÀÄÈvÀ £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ü £Áå£ÉÆèÁ ºÁUÀÆ E£ÀÆß EvÀgÀgÀÄ PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß PÀrzÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É J®ègÀÆ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀĤî EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽwÛzÀ £ÀgÀ¹AUÀ EvÀ£ÀÄ PÉüÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 147/09 PÀ®A: 143, 147, 353, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 28/05/09 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. gÀAUÀ£ÁxÀ vÀºÀ¹¯ÁÝgÀgÀÄ ºÁUÀÆ vÁ®ÆPÁ zÀAqÁ¢üPÁj ¨sÁ°ÌgÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 28/05/2009 gÀAzÀÄ 1635 UÀAmÉAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ: ²ªÀgÀÄzÀæ¥Áà ªÀQîgÀÄ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 5 d£À EvÀgÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á/ ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀªÀgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ PÉÆoÀrUÉ (ZÉA§jUÉ) £ÀÄVÎ £ÁåAiÀiÁAUÀ «ZÁgÀuÉ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ «ZÁgÀuÉUÉ CqÀZÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ®èzÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¸ÀgÀPÁj PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛÛ®èªÉAzÀÄ DgÉÆæ¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀĪÀÄä£É PÁ® ºÀgÀt ªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÀÄUÁrgÀÄvÁÛgÉ. EzÀjAzÀ ¸ÀgÀPÁj PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä CqÉvÀqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß PÉ®¸À vÀPÀët ªÀiÁqÀ¢zÀÝgÉ J®ègÀ£ÀÄß ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÀzÁV fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ PÀZÉÃjAiÀÄ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ¸ÀÈ¶× ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌÀ CUËgÀªÀ vÉÆÃjgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ °TvÀ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.