May 7, 2009

Bidar Dist: Daily Crime Update 07-05-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ :07-05-2009


DmÉÆà ¥À°Ö £Á®éjUÉ UÁAiÀÄ : aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄ»¼ÉAiÉÆêÀð¼À zÀĪÀÄðgÀt
zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/09 PÀ®A 279,337,338,304. (J) L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ:06/05/09 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÁ°Ì D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr ¸ÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ªÉÊf£ÁxÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ C¤Ã® vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ EªÀ£À ºÉýPÉ ¥ÀqÉAiÀįÁV w½¹zÉݣɪÀÄzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 06/05/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀAVAiÀÄ ªÀÄUÀ£À dªÀ¼Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ«zÀÝ PÁgÀt vÀªÀÄä UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÉƤßPÉÃjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÀ£Àß vÁÄ ¸ÀAUÀªÀÄä ºÁUÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀªÀgÁzÀ ¸ÀĤvÁ, «ÃgÀªÀiÁä, ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀªÀiÁä gÀªÀgÉ®è PÀÆrPÉÆAqÀÄ CmÉÆ £ÀA PÉJ-39/4482 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÉÆãÀªÉļÀPÀÄAzÁ ²ªÁgÀzÀ°è ¨sÁ°Ì ©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §AzÁUÀ 1400 UÀAmÉUÉ CmÉÆ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÄAzÀ ZÀ¯ÁĹ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ £Á®ÄÌ d£ÀjUÉ ¨sÁj, ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CªÀgÉ®èjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÀAUÀªÀÄä EPÉAiÀÄÄ 1445 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. £ÀAvÀgÀ CmÉÆ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

QgÁt CAUÀrAiÀÄ UÉÃl ªÀÄÄjzÀÄ 1,12,150/- gÀÆ. ªÀiË®åzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À PÀ¼ÀªÀÅ
£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA. 126/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 07/05/09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¢°¥ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀ¯ÁåtgÁªÀ ¸ÀÄAmÉ 35 ªÀµÀð G. ªÁå¥ÁgÀ eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á/ZËr UÀ°è ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 06/05/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 1000 UÀAmÉUÉ UÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄAiÀÄÆgÀ mÉærAUÀ PÀA¥À¤ (ºÉÆ®¸Éïï QgÁt CAUÀr) CAUÀrAiÀÄ°è ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁr CAUÀr ªÀÄÄaÑ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 07/05/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É CAUÀrUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZɯÁè ¦°èAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ CAUÀrAiÀÄ »A¢£À UÉÆÃqÉ ºÀwÛ CAUÀrAiÀÄ M¼ÀUÉ §AzÀÄ CAUÀrAiÀÄ »A¢£À eÁ° UÉÃl ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr 1] UÉÆÃ®Ø ¥sÁèPï ¹UÀgÉÃl 10 ¥ÀÄr CA.Q. 13,700/- 2] ©æ¸ÁÖ® ¹UÀgÉÃl 8 ¥ÀÄr CA.Q. 7000/- 2] UÀuÉñÀ ©Ãr JgÀqÀÄ ¨ÁåUÀ CA.Q 22,000/- 4] ªÀÄÄ£À¹ ©Ãr ªÀÄÆgÀÄ ¨ÁåUÀ CA.Q 18,000/- 5] UÉÆëAzÀ ©Ãr 5 ¨ÁåUÀ CA.Q. 15,000/- 6] UÉÆêÁ 6 ¨ÁåUÀ CA.Q. 18,000/- 7] ¸ÁUÀgÀ UÀÄlPÁ 4 ¨ÁåUÀ CA.Q. 18,400/- »ÃUÉ MlÄÖ 1,12,150/-gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfAiÀÄÄvÀ ¨ÉÊPï ZÁ®£ÉÄAzÀ rQÌ : MªÀð¤UÉ UÁAiÀÄ
OgÁzÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/09 PÀ®A 279, 337 338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JA.« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 06-05-09 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ J¦-9-J¸ï-1249 £ÉÃzÀgÀÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀAvÉ £Àqɹ ¦üAiÀiÁð¢ DPÁ±À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀAiÀÄ: 14 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀĸÀ̯ï gÀªÀjUÉÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/09 PÀ®A 279, 337 338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JA.« JPÀÖ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄ EzÉ.

E§âgÀ £ÀqÀÄªÉ dUÀ¼À PÀ°è¤AzÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁð¢ : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
OgÁzÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/09 PÀ®A 324, 504 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 06-05-09 gÀAzÀÄ 1700 UAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀĺÁzɪÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ zÀÆgÉ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ£À ªÀÄzÀªÉ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄzÀĪÉUÉ CPÀëvÁ ºÁQ vÀÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀƽvÁUÀ DgÉƦvÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ eÉʪÀAvÀ ¸Á: ¨ÉÆÃAw EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁÄ PÀÄrzÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè ©zÀÝ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁ£É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/09 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢: 06/5/09 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ ²ªÀ¥ÀÄgÀUÀ°è UÀt EªÀgÀ ºÉÆÃmÉ® JzÀÄgÀUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É M§â ªÀåQÛ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ w½¹zÀÝjAzsÀ ¦J¸ïL ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¹JZï¹-758 ZÀAzÀæ¥Áà ºÁUÀÆ ¹¦¹-833 ¸ÀAeÉ¥Áà ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀªÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ²ªÀ¥ÀÄgÀ UÀ°è ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV UÀt ºÉÆÃmÉ® JzÀÄgÀUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É M§â ªÀåQÛ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ MAzÀÄ gÀÆ.UÉ 80 gÀÆ CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¤UÉ »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ E¸ÁäÄ® vÀAzÉ ªÀĺÉÃvÁ§ £ÀAzÀ£ÀªÁ¯É ªÀAiÀÄ-24 ªÀµÀð, eÁ- ªÀÄĹèA G- ªÉÄPÁå¤PÀ ¸Á-PÀÄ¥sÀ®vÉÆÃqÀ UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. CªÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 144/- ºÁUÀÆ 2 ªÀÄlPÁ aÃn¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÉÆmÉî ºÉÆgÀUÀqÉ ¤°è¹zÀ ¨ÉÊPï PÀ¼ÀªÀÅ : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/2009 PÀ®A. 379 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ: 06-05-2009 gÀAzÀÄ 1840 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.r. £ÁfÃgï vÀAzÉ §¹ÃgÀ«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð G: eɸÁÌAzÀ°è ¸ÀºÁAiÀÄ, eɸÁÌA «¨sÁVAiÀÄ PÀbÉÃj ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 05-05-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉ¼ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄAiÀÄÆgÁ §jÃzÀ ±Á» ºÉÆmÉ®UÉ ºÉÆÃV ºÉÆmÉ¯ï ºÉÆgÀUÀqÉ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA. PÉJ-38, ºÉZï-5339 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤°è¹ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV §AzÀ £ÀAvÀgÀ £ÉÆÃrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢£ÉÃzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


gÁwæ ºÉÆvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ DPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr 5400/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À PÀ¼ÀªÀÅ
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/09 PÀ®A 454, 457, 380 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 06-05-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ zÉñÀ¥ÁAqsÉ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 02-05-2009 jAzÀ 05-05-2009 ªÀgÉUÉ ¨É¹UÉ gÀeÁ ¤«ÄvÀå ªÀÄÄgÀUÉÆÃqÀ JA§ HjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ. ¢£ÁAPÀ 05-05-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄgÀ½ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À C®ªÀiÁgÁzÀ Q° ªÀÄÄj¢gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À MAzÀÄ ¹.r. ¥ÉèAiÀÄgï, C/Q gÀÆ. 2000/-, 2 UÁæA §AUÁgÀ C/Q gÀÆ. 3000/-, 3 MAzÀÄ mÉç¯ï ¥sÁå£ï C.Q. gÀÆ. 400/- »ÃUÉ MlÄÖ gÀÆ. 5400/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ. ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 8 d£ÀgÀ zÀ¸ÀÛVj : 4650/- gÀÆ. UÀ¼ÀÄ d¦Û
alUÀÄ¥Àà oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 06-05-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À 1500 UÀAmÉUÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¨ÉüÀPÉÃgÁ ²ªÁgÀzÀ UÁæªÀÄzÀ°è UÀAUÀªÀiÁä ²PÉ£À¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è VqÀzÀ PɼÀUÉ CAzÁgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ §AzÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÉÆæÃ. ¦.J¸À.L. ¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ ¹.¦.¹. 811, 1570, 1553, 932, 1368 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉưøÀ fÃ¥À £ÀA. PÉJ-38 f-172 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉüÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄ ²ªÁgÀzÀ UÀAUÀªÀÄä EªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝ 8 d£ÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 4650=00 ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄlPÁ aÃn §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ¤AzÀ 315/- gÀÆ.UÀ¼À d¦Û : DgÉÆæAiÀÄ §AzsÀ£À
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/09 PÀ®A 78 (111)PÉ.¦. PÁÄzÉ. :-

¢£ÁAPÀ 6/5/09 gÀAzÀÄ ±ÁºÀ ºÀĸÉãÀ UÀ°è zÀUÁð¸zÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÉÆà M§â ªÀåQÛ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÆîwÛzÁÝ£É JA§ RavÀ ¨Áwä ¥sÉÆ£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §A¢zÀjAzÀ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÀUÁð¢AzÀ 100 ¦üÃl CAvÀgÀzÀ°è fÃ¥À ¤°è¹ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¨ÁwäAiÀÄAvÉ C°è M§â ªÀåQÛ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥ÁÄUÉ 80/- gÀÆ JAzÀÄ PÀÆUÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr CªÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ : ªÉƺÀäzÀ E¸Áäįï vÀAzÉ ªÀĺɧƧ¸Á§ ªÀAiÀÄ:55 ªÀµÀð, G; ¸ÉÊPÀ¯ï CAUÀr ¸Á:±ÁºÀ ºÀĸÉãÀ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt JAzÀÄ w½¹zÁUÀ CªÀ£À CAUÀ drÛ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£À D¢üãÀ¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 315/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn , MAzÀÄ ¨Á® ¥É£Àß £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


D¹ÛUÁV zÁAiÀiÁ¢ dUÀ¼À : PÀ©âtzÀ gÁqÀ¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/09 PÀ®A PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 06-05-09 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPï ¹AUï vÀAzÉ ¨sÁUÀªÀwgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð, ¸Á: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦ügÁå¢ ºÁUÀÄ DgÉÆæ ¸ÀAdAiÀÄ , EªÀgÀ vÀAzÉUÉ 7 d£À ªÀÄPÀ̼À°è EªÀgÀÄ E§âgÀÄ J¯Áè 7 d£ÀPÉÌ D¹Û ºÀAaPÉAiÀiÁVzÀÄÝ EzÀgÀ°è ¸ÀAdAiÀĤUÉ ¸Àé®à ºÉaÑ£À D¹Û §A¢zÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢ ºÁUÀÄ DgÉÆæ ¸ÀAdAiÀÄ ªÀÄzsÉå DUÁUÉÎ D¹Û vÀPÁgÀj£À §UÉÎ ¨ÁÄ ªÀiÁw£À dUÀ¼À £ÀqÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ »ÃUÀÄgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 06-05-2009 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ WÀl£É £ÀqÉzÀ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀ¸ÉÛ DUÀ°ÃPÀgÀt £ÉÆÃqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¤AvÁUÀ C°èUÉ §AzÀ DgÉÆæ ¸ÀAdAiÀÄ EvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊGAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ¤£ÀUÉ D¹ÛAiÀÄ°è eÁUÀ ºÉaÑUÉ §A¢zÉ CzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ CzÀgÀ°è ¸Àé®à eÁUÀ PÉÆqÀÄ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ CgÉà ¸Á¯É ¦ügï ªÀ»Ã ¨ÁvÀ PÀgÀvÁ ºÉÊ CAvÁ vÀ£Àß°èzÀÝ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉÊPï ¤AzÀ ©zÀÄÝ ªÀÄ»¼É ºÁUÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÉ UÁAiÀÄ : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢::7/5/09 gÀAzÀÄ 0230 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉn ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ¥À«vÁæ UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ-23 ªÀµÀð eÁ- ºÀjd£À G- ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á-PÀ¥À¯Á¥ÀÄgÀ vÁ-d- ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 7/5/09 gÀAzÀÄ 0230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀ¥Á¯Á¥ÀÄgÀ¢AzÀ vÀ£Àß ¥Àw «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ£À eÉÆvÉ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/E-6986 ¸ÀÆdQ ¸ÁªÀiÁæl ªÉÄÃ¯É D±ÀæAiÀÄ ªÀÄ£ÉÄAzÀ EAzÁgÁ £ÀUÀgÀPÉÌ ¸ÀA§A¢PÉjUÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä ºÉÆÃV GlªÀiÁr 10¦JA PÉÌ EA¢gÁ £ÀUÀgÀ¢AzÀ ¦æ£Àì D±ÀæAiÀÄ AiÉÆÃd£ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £À£Àß UÀAqÀ «dPÀĪÀiÁgÀ ¸À¢æ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁÌaÄAzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÁºÉ £ÀA 9 gÉÆÃqÀ ºÀtPÀÄt gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ §®UÁ®Ä ªÀÄArUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀÄ PÀ«vÁ EPÉUÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÀ¥ÀÛUÁAiÀĪÀVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.