May 5, 2009

Bidar Dist : Daily Crime Update : 05-05-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 05-05-2009


PÁj£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß CqÀØUÀnÖ ¤°è¹ 56,900/-gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ ªÀqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß zÀgÉÆÃqÉ UÉÊzÀÄ ¥ÀgÁjAiÀiÁzÀ zÀgÉÆÃqÉPÉÆÃgÀgÀÄ.

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå98/2009. PÀ®A 395 L¦¹

¢£ÁAPÀ 04/05/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 2015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²æà GqÁ° ªÉAPÀl¸ÀÄ§Ä £ÀgÀ¹AºÀªÀÄ vÀAzÉ GqÁ° ªÉAPÀl £ÀgÀ¹AºÀªÀÄ ªÀAiÀÄ 46 ªÀµÀð, ¨Áæ»ät, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ªÉÄðéZÁgÀPÀgÀÄ CPÁð¯ÉÆfAiÀÄA, ¨ÁzÁ«Ä, ¸Á/ §ÄqÀ£À ¥ÉÃl ¸ÀgÀÄgÀ £ÀUÀgÀ ªÀÄAqÀ® gÀAUÁgÀrØ f¯Éè ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ-58 ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÁÄ, ºÉAqÀw, ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ vÀ£Àß ªÀiÁgÀÄw 800 PÁgÀ £ÀA. J¦-26/ºÉZï-129 gÀ°è PÀĽvÀÄ d»gÁ¨ÁzÀ ªÀiÁUÀðªÁV ¨ÁzÁ«ÄUÉ vÉgÀ½gÀÄvÁÛgÉ. d»gÁ¨ÁzÀ £ÀAvÀgÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ ¸ÀgÀºÀ¢£À ºÀvÀÛgÀ DAzÀæ ¥ÀæzÉñÀzÀ°ègÀĪÀ ¥ÀmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥À §½ EgÀĪÀ ºÉÆl¯ïªÉÇAzÀgÀ°è ZÀºÁ PÀÄrzÀÄ vÀgÀ½zÁUÀ ¢£ÁAPÀ 05/05/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 0215 jAzÀ 0230 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåCªÀ¢üAiÀÄ°è ªÉÆUÀzÁ¼À «Ä£ÀPÉÃgÁ PÁæ¸À ªÀÄzÀå gÁºÉ-9 gÀ ªÉÄÃ¯É »A¢¤AzÀ MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ MªÀgÀmÉÃPï ªÀiÁr ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ PÁjUÉ PÉÊ ªÀiÁr ¤°è¹ CzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PɼÀUÉ E½zÀÄ £ÁªÀÅ ¥ÉưøÀgÀÄ ¤ªÀÄä ªÁºÀ£À ZÉÃPï ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVzÉ PɼÀUÉ E½ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PɼÀV½zÁUÀ vÀªÀÄä mÁmÁ ¸ÀĪÉÆzÀ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°èAiÀÄ M§â ªÀåQÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁgÀÄ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ «ÄãÀPÉgÁ PÁæ¸À¢AzÀ «ÄãÀPÉÃgÁ PÀqÉUÉ MAzÀÄ Q.«Ä. CAvÀgÀzÀ°è PÀgÉzÉÆÄzÀÄ ¦¸ÀÆÛ® vÉÆj¹ £ÀUÀzÀÄ 500/- gÀÆ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ J¸ï.©.L. ¨ÁåAQ£À J.n.JA. ¥ÀqÉzÀÄ ºÉzÀj¹ ¤dªÁzÀ ¦£ï PÉÆqï £ÀA. ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ PÉÆgÀ¼À°èzÀ 1) §AUÁgÀzÀ §¼É-6, 72 UÁæA, 2) ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ ZÉÊ£ï 24 UÁæA, 3) vÀ£Àß vÁÄAiÀÄ PÉÊAiÀÄ°èAiÀÄ 4 §AUÁgÀzÀ §¼É 40 UÁæA. 4) ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ 18 UÁæA, MlÄÖ 154 UÁæA. §AUÁgÀ C.Q. 56,900/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ zÉÆaPÉÆAqÀÄ ¤ÃªÀÅ ¥ÉưùUÉ PÀA¥ÉèAmï ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ JAzÀÄ ºÉzÀj¹ «ÄãÀPÉÃgÁ PÁæ¸ï PÀqÉUÉ MlÄÖ 6 d£À zÀgÉÆÃqÉ PÉÆÃgÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. »A¢ ªÀÄvÀÄÛ vÉîUÀÄ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÁÛqÀÄvÁÛgÉ. ¥ÁåAl, nà ±Àlð ªÀÄvÀÄÛ ±Àlð UÀ¼À£ÀÄß vÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. CAzÁdÄ ªÀAiÀÄ 35-40 ªÀµÀð EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ ¦AiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/2009 PÀ®A 395 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ : Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸Éë¹zÀ ªÀÄ»¼É: ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/09 PÀ®A 498(J), 504 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3&4 r.¦. JPïÖ eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢: 04-05-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ¨sÁUÀåeÉÆåÃw UÀAqÀ ¸ÀĤïï PÀĪÀiÁgÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ¸Á: C®èªÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ ¸ÀĤ¯ï PÀĪÀiÁgÀ EvÀ£À eÉÆÃvÉUÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÉAl¸ÀÛ£À ªÀiÁqÀĪÀ ªÉüÉUÉ 50,000/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀiÁvÁVzÀÄÝ D ¥ÉÊQ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è 35,000/- gÀÆ. ºÁUÀÆ MAzÀÄ vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. FUÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ DgÉÆævÀgÀÆ G½zÀ 15000/- gÀÆ. vÀgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»vÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÉPÉÌ CzÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÉzÉ CªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 3-5-09 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁUÉzÉ.

UÁqÀð£À ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÀ ºÉÆAqÁ ¨ÉÊPï PÀzÉÆÝAiÀÄÝ PÀ¼ÀîgÀÄ
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/2009 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 04-05-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥Àæ¢Ã¥ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ¯ÁªÀÄvÀÄÛgÉ ªÀAiÀÄ: 23 gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 04-05-2009 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ UÁqÀð£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ UÁqÀð£À ºÉÆgÀUÀqÉ £À£Àß ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹ ªÁºÀ£ÀPÉÌ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ UÁqÀð£ÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀÆßPÀgï Dl DqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀÆßPÀgï Dl DrzÀÀ ªÀÄgÀ½ 2000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV £À£Àß ¢éÃZÀPÀæªÁºÀ£À £ÉÆÃqÀ®Ä C°è EgÀ°¯Áè. £Á£ÀÄ UɼÉAiÀÄgÀÄ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ £À£Àß ªÁºÀ£À vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ ºÁUÀÄ £À£Àß J¯Áè UɼÉAiÀÄjUÀÆ PÀÆqÀ «ZÁj¹zÉ DzÀgÀÆ £À£Àß ªÁºÀ£À J°èAiÀÄÆ ¹UÀ°¯Áè. ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ªÁºÀ£À ¸ÀA »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¥ÁåµÀ£À ¥Àè¸ï PÉ.J-38 eÉ-3268 ªÁºÀ£À ªÀiÁzÀj: 2005 ZÉ¹ì £ÀA§gÀ: 05L09L10080 EAf£À £ÀA§gÀ : 05L08M26565 CAzÁdÄ QêÀÄvÀÄÛ: 25,000/- gÀÆ¥ÁÄ PÁgÀt ¸ÀzÀj ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀA:PÉ.J-38 eÉ-3268 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ £À£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀHj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

D¹ÛUÁV dUÀ¼À , gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ zÀÆgÀÄ : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
OgÁzÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/09 PÀ®A 324, 504 354,355 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 04-05-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw UÀAUÁ¨ÁÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ zÀÆgÉ£ÉAzÀgÉ °AV UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ¸ÀºÀzÉÆgÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆ®PÁÌV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁÄUÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ®Äè, §Æn¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àqɹ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/09 PÀ®A 324 354 504 355 eÉÆvÉ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.


ªÀÄ£ÉAiÀĪÀÄÄAzÉ CqÁØqÀĪÀÅzÀ£Éß ¸ÀA±ÀĹ dUÀ¼À : PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ DgÉÆæ
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/09 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 04/05/09 gÀAzÀÄ 2215 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà gÁdÄ vÀAzÉ zÀƼÀ¨ÁgÁªÀ ¸Á; ¨ÁqÀðgÀ vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ªÀiËTPÀ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ vÁAqÉAiÀÄ «µÀÄÚ vÀAzÉ ¨ËªÀgÁªÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÁAqÉAiÀÄ ¸ÀĨsÁµÀ DqÉ EªÀgÀ QgÁt CAUÀrUÉ ºÉÆÃV QgÁt vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä vÁAqÉAiÀÄ bÀvÀÄæ gÁoÉÆÃqÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ vÁAqÉAiÀÄ bÀ§Äâ ºÁUÀÄ E¤ß§âgÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ «£Á PÁgÀt F PÀqÉUÉ AiÀiÁPÉ §gÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ KPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÀ CA¢zÀPÉÌ bÀ§Äâ EvÀ£ÀÄ C¯Éè ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ £À£Àß JqÀ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ CzÉ PÀ°è¤AzÀ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ vÀgÀavÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.