May 13, 2009

Bidar Dist: Daily Crime Update 13-05-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 13-05-2009


ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 147/09 PÀ®A 447, 341, 323, 504, 326, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 5/5/09 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ CgÀ«AzÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀÄß«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ±À©âgÀ«ÄAiÀiÁå EªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ ²æà £ÀgÉÃAzÀæ vÀAzÉ ©üªÀÄgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð ªÀAiÀÄ-68 ªÀµÀð G-MPÀÌ®vÀ£À eÁ-¨ÁæºÀät ¸Á-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢: 12-05-2009 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 06/09 PÀ®A 174 s¹.DgÀ.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 12-05-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸À¯ÁªÉǢݣï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï ¦ÃgÀ¸Á§ ºË¯ÉªÁ¯É gÀªÀgÀ JgÀqÀ£Éà ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ SÁ°ÃzÀ ¸À¯ÁªÉÇâݣ ºË¯ÉªÁ¯É ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð ¸ÁB ZËvÀªÉÆúÀ¯Áè alUÀÄ¥Àà EvÀ£ÀÄ £ÁªÀÅ ¯ÁªÀtÂÄAzÀ ªÀiÁrzÀ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÉÆÃzÀ®£É ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÀªÀÄzÀ C¨ÉÃzÀ EvÀ£ÀÄ CzÉ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃV 9 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ ªÀĺÀäzÀ SÁ°zÀ EvÀ£ÀÄ ºÉÆîzÀ°è Ql£Á±ÀPÀ OµÀzÀ ¸Éë¹ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀ PÉÆmÁÖ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/09 PÀ®A 341,504,506,L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 12/05/2009 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁå𢠲æà zÉêÀgÁªÀ vÀAzÉ UÀÄtªÀAvÀgÁªÀ ªÀiÁ£ÀPÉÆÃf gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ gÀPÀë¼À(©) UÁæªÀÄzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA.23gÀ°è 4JPÀgÉ 21 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÉ ºÁUÀÄ E§âgÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ ¨ÉÃgÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ »ÃUÁV vÀ£Àß ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀi aQvÉìUÁV D½AiÀiÁ£ÁzÀ ®PÀëöät vÀAzÉ ®ZÀªÀÄ£ï ¸Á zÉÃUÀ®ÆgÀ (JªÀiï.J¸ï) gÀªÀgÀ°è 2®PÀë gÉÆ ¸Á® ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÄ vÀ£Àß fêÀ£À & ¸Á® wÃj¸À®Ä ¸ÀzÀj d«ÄãÀ£ÀÄß CªÀ®A©¹gÀÄvÁÛgÉ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 12/05/2009 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁå𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ J1 ¥ÀArvÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ºÉÆ® PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÀ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁåð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ ªÉÄÃ¯É ¨Á« vÉÆqÀ®Ä & vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ aQvÉìUÁV D½AiÀiÁ¢gÀªÀgÀ°è ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ ¸Á®wÃj¸ÀĪÀªÀgÉUÉ PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ºÉý ªÀÄ£ÉÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆUÀzÀAvÉ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄĪÁUÀ ºÁUÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃqÀ CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÉ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÁ®Ä ElÖgÉ ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÀºÉýzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÉÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁå𢠪ÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/09 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-


¢£ÁAPÀ 12-5-08 gÀAzÀÄ 1645 RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ¦J¸ïL (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢ü UÀAd, ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gɪÀiÁrPÉÆAqÀÄ eÉÆÃvÉUÉ ¥Éưøï fÃ¥À£À°è 1700 UÀAmÉUÉ ºÁgÀÆgÀUÉÃj CªÀÄgÉÊ §½ ºÉÆÃV fÃ¥À ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤®è¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀzÀ PÀ½UÉ PÀĽÃvÀÄ EzÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ 1 gÀÆ¥ÁÄUÉ 80 gÀÆ¥ÁÄ £À¹©£À Dl «zÉ CAvÁ ºÉüÀÄvÁ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆÃqÀÄwÛzÀÝ CgÉÆæUÀ¼ÁzÀ WÁ¼É¥Áà vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ºÉÆøÀªÀiÁ¤ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµï eÁw zÀ°vÀgÀÄ G ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ. ªÀÄvÀÄÛ SÁ°®«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀĺÉêÀÄÆzÀ «ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð G PÀƽ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á UÉÆÃqÀA¥À°è UÁæªÀÄ vÁ f ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ MlÄÖ 1235/- gÀÆ¥ÁÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ EvÀgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 12/05/2009 gÀAzÀÄ 1445 UÀAmÉUÉ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ªÉÄÃgÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉÄAzÀ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖÃPÀ aîzÀ°è ¸ÉgÀAiÀÄ PÁl£ï C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ªÀiÁ»w ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ªÀÄÄPÀ§Æ® vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÀĢݣÀ , 2) RAqÀÄ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÁ£ÀSÉqÉ E§âgÀÄ ¸Á; PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÀªÀjUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦¹-1418,1078, 1281, gÀªÀjUÉ eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV L.©. PÁæ¸À ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ PÁ®A. ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 37 ªÀµÀð ¸Á; PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÆ MAzÀÄ aîzÀ°è zÉùzÁgÀÄ ¸ÉgÉAiÀÄ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ PÁl£À vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀªÀ£À ªÉÄÃ¯É 1500 UÀAmÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á; PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀ±ÀzÀ°è EzÀÝ PÁl£À ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è 48 zÉù zÁgÀÄ 80 JA.J¯ï. ¸ÀgÁÄ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ MlÄÖ C;Q; 960/- gÀÆ ¨ÉïɪÀżÀîªÀÅ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

JJ¸ïL ªÀÄ£É ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ 13,600/- gÀÆ. ªÀiË®åzÀ ¸ÁªÀÄVæ ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ
UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 81/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹
¢£ÁAPÀ 12,13-5-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ JJ¸ïL ¸Á «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß vÀgÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ C®ªÀiÁgÀzÀ ©ÃUÀ vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ°zÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 10,000/-gÀÆ. ¥ÁåAn£À Q¸ÉAiÀÄ°è 600/-gÀÆ. ºÁUÀÆ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀÄ ªÉƨÉÊįï C Q 3000/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 13,600/- gÀÆ. ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/09 PÀ®A 457,380 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀݪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÉưøÀjAzÀ zÁ½ : ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ DgÉÆæ §AzsÀ£À
PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 66/2009 PÀ®A. 32,34 PÉ,E, JPÀÖ.

¢£ÁAPÀ 12/05/2009 gÀAzÀÄ 1445 UÀAmÉUÉ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉÄAzÀ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖÃPÀ aîzÀ°è ¸ÉgÀAiÀÄ ¸ÀgÁÄ PÁl£ï £À¢üPÀÈvÀªÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ªÀiÁ»w ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ªÀÄÄPÀ§Æ® vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÀĢݣÀ , 2) RAqÀÄ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÁ£ÀSÉqÉ E§âgÀÄ ¸Á; PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÀªÀjUÉ §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV L.©. PÁæ¸À ºÀwÛgÀ PÁ®A. £ÀA. 6 gÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 37 ªÀµÀð ¸Á; PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ . MAzÀÄ aîzÀ°è zÉùzÁgÀÄ ¸ÉgÉAiÀÄ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ PÁl£À vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀªÀ£À ªÉÄÃ¯É 1500 UÀAmÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á; PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀ±ÀzÀ°è EzÀÝ PÁl£À ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è 48 zÉù zÁgÀÄ 80 JA.J¯ï. ¸ÀgÁÄ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ MlÄÖ C;Q; 960/- gÀÆ ¨ÉïɪÀżÀîªÀÅ EzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ w½¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°èAzÀ 2 zÉùzÁgÀÄ ¸ÀgÁAiÀÄ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ¥ÀjPÉë PÀÄjvÀÄ vÉUÉzÀÄ DgÉÆæ ºÁUÀÄ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ 1620 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.