May 6, 2009

Bidar Dist : Daily Crime Update : 06-05-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 06-05-2009


ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄåPÉÌ dUÀ¼À : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 06/05/09 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¥Áà ¸Á; dªÀÄV gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 05/05/09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ £ÀgÀ¹AªÀÄÄè ºÁUÀÄ CªÀ£À ºÉAqÀw E§âgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ «£Á PÁgÀt CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆgÉUÉ §AzÀÄ AiÀiÁPÉ ¸ÀĪÀÄä£É ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÀ CA¢zÀPÉÌ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ §AzÀ eÁUÉAiÀÄ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ£À°è Cfð AiÀiÁPÉ PÉÆnÖ¢Ý CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §®UÀqÉ UÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¤µÁ̼ÀfAiÀÄÄvÀ ¨ÉÊPï ZÁ®£ÉÄAzÀ rQÌ : ªÀÈzÀÞ ªÀÄ»¼ÉUÉ rQÌ , wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢::5/5/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 2030 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦üAiÀiÁ𢠥sÁzÀgÀ jf£Á¯ïØ ¦AlÆ vÀAzÉ eÉgÀªÀiÁeÁPÀÆqÀ ¦AlÄ ¸Á: «ÄjAiÀiÁ±ÀæA d®¹AV gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦ügÁ墣À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 5/5/09 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ PÀĸÀÖgÉÆÃV ¥ÁgÀªÀÄä vÀAzÉ zÉêÀ¥Áà ¢£ÀPÀgÀ eÁ-ªÀiÁ¢UÀ ªÀAiÀÄ-58 ªÀµÀð ¸Á-ªÀÄAUÀ®V EªÀ¼ÀÄ FUÀ 6 ªÀµÀð¢AzÀ D±ÀæªÀÄzÀ°èzÀÄÝ ¸ÁAiÀÄAPÁ® Hl ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ gÉÆÃqÀ zÁnPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉÄAzÀ M§â »gÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̽fÄAzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÁgÀªÀÄä EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ©zÀÝgÀÄvÁÛ¼É. §®UÁ°£À »A§¢AiÀÄ°è wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj rQÌ ªÀiÁrzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

DmÉÆà - ¨ÉÊPï rQÌ : vÉÆqÉAiÀÄ ªÀÄÆ¼É ªÀÄÆjzÀÄ D¸ÀàvÉæ ¸ÉÃjzÀ ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/09 PÀ®A 279.338. L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 05/05/09 gÀAzÀÄ 1700 WÀAmÉUÉ C¦à DlÆ £ÀA PÉJ.39-5452 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀ ºÀwÛgÀ §.PÀ¯Áåt - ¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß DlƪÀ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸ÁÌfvÀ£À ¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ ºÀÆV JzÀj¤AzÀ §.PÀ¯ÁåtPÀqÀUÉ §gÀÄwÛzÀÝ §eÁd ¨ÁPÀìgï ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ºÀÆqÀzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ £ÁUÀ±ÀlÖ EvÀ£À §® UÁ®Ä vÀÆqÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV vÀÆqÀAiÀÄ ªÀÄÆ¼É ºÀÆgÀUÉ §A¢gÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj C¦à DlÆ ZÁ®PÀ rQÌ ºÀÆqÀzÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ ºÀÆr¹PÉÆÃAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀV d£ÀgÀ£ÀÄß ªÉÆøÀUÉƽ¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
OgÁzÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/09 PÀ®A 78 (!!!) PÉ.¦.JPÀÖ eÉÆvÉ 420 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 05-05-09 gÀAzÀÄ ¦.J¸À.L. gÀªÀjUÉ §AzÀ RavÀ ¨sÁwä J£ÉAzÀgÉ DgÉÆæ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀgÁªÀ FvÀ£ÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ aÃn PÉÆlÄÖ ªÀÄlPÁ M.¹. £ÀqɸÀÄwÛzÁÝ£É ªÀÄvÀÄÛ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁ£É JAzÀÄ w½zÀÄ §A¢zÀ jAzÀ ¦.J¸À.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ aÃn ªÉÄÃ¯É CAPÉ §gÉ¢zÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. F ¸ÀA§AzsÀ OgÁzÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/09 PÀ®A 78(!!!) PÉ.¦.JPÀÖ eÉÆvÉ 420 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.


¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ dUÀ¼À : £Á®égÀÄ ¸ÉÃj MªÀð ªÀÄ»¼É ªÀÄzsÀå dUÀ¼À : ºÉÆqÉzÁrPÉÆAqÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¥ÀæPÀgÀt ¥ÁnzÁgÀjAzÀ zÀÆgÀÄ : JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À zÁR®Ä
1) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A. 60/2009 PÀ®A-324,504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 05/05/2009 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ §AqÉ¥Áà ¯ÉÆúÀgÀ ¸Á-KtPÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀiËTPÀ ¦ügÁåzÀÄ ºÉý §gɹzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-4/5/09 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ¤ÃgÀ£ÀÄß vÀgÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ±À«ÄãÁ UÀAqÀ ZÁAzÀ gÀhÄgÉ 2] gÀ²ÃzÁ©Ã UÀAqÀ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ gÀhÄgÉ 3] ¥ÁågÀ£À©Ã UÀAqÀ C¨Áâ¸À C° gÀhÄgÉ 4] ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ vÀAzÉ C¨Áâ¸À C° gÀhÄgÉ J®ègÀÆ ¸Á: ¸Á-KtPÀÄgÀ ¦ügÁå¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


2) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/2009 PÀ®A-341,323,504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 05/05/2009 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw. ±À«ÄãÁ UÀAqÀ ZÁAzÀ gÀhÄgÉ ¸Á-KtPÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀiËTPÀ ¦ügÁåzÀÄ ºÉý §gɹzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-5/5/09 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ¤ÃgÀ£ÀÄß vÀgÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ §AqÉ¥Áà ¯ÉÆúÀgÀ ¸Á-KtPÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ GzÉÝñÀ¢AzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fAeÁªÀÄÄ× ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥Áæ¥ÀÛ ¨Á®QAiÀÄ£ÀÄß ªÉƸÀUÉƽ¹ PÀgÉzÉÆAiÀÄÝ §UÉÎ zÀÆgÀÄ : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/09 PÀ®A 366(J) L¦¹ :-

¢::5/5/09 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æÃ. gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥Á¥Á¯Á® gÀd¥ÀÄvÀ ªÀAiÀÄ-41 ªÀµÀð eÁ- gÀd¥ÀÄvÀ G-ZÁ®PÀ ¸Á-PÀĪÀiÁgÀ aAZÉÆý gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ eÉÆåÃw ªÀAiÀÄ-16 ªÀµÀð 11 wAUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ EªÀ¼À «zÁå¨sÁå¸ÀUÉÆøÀÌgÀ ©ÃzÀgÀ°è ¨ÁrUÉÄAzÀ «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ®Æ¤ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjgÀªÀgÀÄ ªÁ¹¸ÀĪÀ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄgÀUÀqÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà §¥ÀZÀqÉ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è gÁdÄ §¥ÀZÀqÉ JA§ ºÀÄqÀÄUÀ EzÀÝ£ÀÄ, EªÀ¤UÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ªÀiÁªÀiÁ£ÁVgÀÄvÁÛ£É. EªÀgÀÄ UÁA¢ü UÀAd ©zÀgÀzÀ°è EªÀgÀ CqÀvÀ zÀÄPÁ£À EzÀÄÝ C°è gÁdÄ JA§ ºÀÄqÀÄUÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ »ÃUÉ ¸Àé®à ¥ÀjZÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄAzÉ £ÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ UÁæªÀĪÁzÀ PÀĪÀiÁgÀ aAZÉÆýUÉ £ÀªÀÄä ºÀÄqÀVAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÉÛªÉ.ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M§â¼É EgÀĪÀ eÉÆåÃwAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr ¢£ÁAPÀ 29/4/09 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä CfÓ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è §AzÀÄ MAzÀÄ jwAiÀÄ ºÉÆAZÀÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ºÀÄqÀVAiÀÄ£ÀÄß gÁdÄ §¥ÀZÀqÉ JA§ ºÀÄqÀUÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉÄAzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝ£É. J°è ºÀÄqÀÄQzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¹UÀÄwÛ¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjZÀAiÀÄ EzÀÝ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÀÄqÀQzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è F jÃw ºÀÄqÀVAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ ºÀÄqÀÄUÀ gÁdÄ EªÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

vÀªÀÄä£À£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ J¼ÉzÉÆAiÀÄÄåwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¥Àæ²ß¹zÀÝPÉÌ dUÀ¼À : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 05/05/2009 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà zÀvÁÛwæ vÀAzÉ ¥Àæ¯ÁízÀ ¥ÀjÃl ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð ¸Á: ºÁ®½î gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 05/05/2009 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ GªÀiÁPÁAvÀ FvÀ£ÀÄ n.«í. £ÉÆqÀ®Ä C¥Á¢vÀ£ÁzÀ J1 zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¸Á: ºÁ®½î EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆzÁUÀ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV vÀªÀÄä¤UÉ £Àrà ªÀÄ£ÉUÉ JAzÀÄ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ J1 zÀ±ÀgÀxÀ FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ GªÀiÁPÁAvÀ¤UÉ KPÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢Ý CAvÀ PɽzÀ£ÀÄ CzÀPÉÌ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä¤UÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÉÝ£É. CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ zÀ±ÀgÀxÀ ºÁUÀÆ J2 ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ EªÀj§âgÀÆ PÀÆr G¯ÁÖ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛà CAvÀ CªÁZÀÑ ¨ÉÊzÀÄ zÀ±ÀgÀxÀ FvÀ£ÀÄ PÀ©âtzÀ ¥sÀÄPÀtÂÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ºÁUÀÆ ¥ÀæPÁ±À FvÀ£ÀÄ §rUÉÄAzÀ §®PÁ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ºÉÆAqÀzÀ°è ©zÀÄÝ AiÀÄĪÀPÀ£ÉÆêÀð£À DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ
§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 13/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 ;-

¦üÃAiÀiÁð¢ UÀÄtªÀAy UÀAqÀ ªÀÄ£ÉƺÀgÀ ¸Á: PÀªÀÄoÁt gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ gÁdÄ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ±ÉªÀIJgÀ£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ±ÉªÀIJgÀ£ÀUÀgÀ PÉgÉAiÀÄ zÀAqÉVgÀĪÀ PÀÈ ºÉÆAqÀPÉÌ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ 1130 UÀAmÉ ÄAzÀ 1200 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ºÉÆAqÀzÀ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV FdÄ §gÀzÀ PÁgÀt ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CªÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥Àæ. ªÀ. ªÀ. eÁj ªÀiÁqÀ®VzÉ.

CeÁUÀgÀÄPÀvÉÄAzÀ ¨ÉÊPï ZÀ¯ÁĹ ¨Á®QUÉ rQÌ ªÀiÁr ¥ÀgÁjAiÀiÁzÀ AiÀÄĪÀPÀ : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA. 125/09 PÀ®A 279,337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«í JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 05/05/09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. gÁd²æà UÀAqÀ ¸ÀwõÀPÀĪÀiÁgÀgÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¨Á¯Áf ªÀÄA¢gÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ L±ÀéAiÀiÁð 6 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀgÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£ï ¥Àæ¨sÁ EªÀgÉÆA¢UÉ 1730 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¨Á¯Áf ªÀÄA¢gÀzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AvÁUÀ ¨sÁ°Ì UÁA¢ü ZËPÀ PÀqÉÄAzÀ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 39-6577 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÄPÀvÉÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ rQÌ ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄzsÀå PÀÄrvÀzÀ ZÀl¢AzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀįÉèà £ÉÃtºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀÅ
£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì AiÀÄÄrDgÀ £ÀA 06/09 PÀ®A 174 ¹DgÀ¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 05/05/09 gÀAzÀÄ 1445 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj ¸ÀAvÉÆõÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀgÀPÁgÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ©VzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ¸ÀvÉÆõÀ EvÀ¤UÉ ¢£Á®Ä ¸ÀgÁÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀl«¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À CtÚ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¹zÉÝñÀégÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.