May 21, 2009

DAILY CRIME UPDATE 21-05-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21-05-2009


D¹ÛUÁV zÁAiÀiÁ¢ dUÀ¼À : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/09 PÁ£ÀÆ£À PÀ®A324,504,506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 20/05/09 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÉÊAiÀÄzÀ C°±Á vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¥sÀAiÀiÁd±Á ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ªÀ¼À¸ÀAUÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß DtÚ gË¥sÀ±Á vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¥sÀAiÀiÁd±Á ºÁUÀÄ E£ÀÆß 3 d£À ¸Á: ªÀ¼À¸ÀAUÀ DzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ £À£ÀUÉ ºÉÆ® ºÀAaPÉ ªÀÄr PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÉîègÀÄ ¤£ÀUÉ AiÀiÁªÀ ºÉÆ® PÉÆqÀĪÀ¢®è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/09 PÀ®A 324,504,506 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.


E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ½AzÀ ªÉÊ£Àì CAUÀrAiÀÄ°è zÁAzsÀ¯É : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ. C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 32/2009 PÀ®A, 448.427.504.506 eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 20-05-2009 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÉÊfãÁxÀ ¥sÀ¸ÀgÀV UÀÄgÀÄ ªÉÊ£Àì ªÀiÁå£ÉÃAdgÀ ¸Á; UÉÆgÀPÁUÀ°è ©ÃzÀgÀ ¸ÀzÉå;- ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ °TÃvÀ CfðAiÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 19-05-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÉÊ£Àì ±Á¥ÀzÀ°èzÁUÀ ¨ÉêÀÄ®SÉÃqÁ UÁæªÀÄzÀ 1) PÀAmÉÃ¥Àà AiÀÄ®ªÀÄqÀV 2) ²ÃªÀ±ÀgÀt ªÀiÁåV EªÀgÀÄ ªÉÊ£Àì ±Á¥ÀUÉ §AzÀÄ AiÀÄÄ.J¸À. ¸ÁgÁ¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 5=00 gÀÆ¥Á¬Ä PÀrªÉÄ PÉÆnÖzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¥ÀÄ£Á: CªÀgÀÄ £ÁªÀÅ r.J¸À.J¸À. zÀÀªÀgÀÄ EzÉÝªÉ £ÀªÀÄUÉ ¥ÀÄPÀÌmÉ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÆqÀÄ CAvÁ §®ªÀAvÀ ªÀiÁrzÀgÀÄ CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ CAUÀrAiÀÄ eÁ°UÉ ¯ÁPÀ ªÀiÁqÀ PÀÆqÀĪÀ¢®è CAvÁ w½¹zÉ. DUÀ PÀAmÉÃ¥Áà AiÀÄ®ªÀÄrV EªÀ£ÀÄ eÁ° ªÉÄÃ¯É ¸Àé®à RįÁè EzÀÝ ¸ÀܼÀ¢AzÀ eÁ° Kj ªÉÊ£Àì ±Á¥À M¼ÀUÉ §AzÀÄ C®èªÀiÁjAiÀÄ°èzÀÝ 7 AiÀÄÄ.J¸À. PÁélgÀ MqÉzÀÄ ®ÆPÀì£À ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ 3 AiÀÄÄ.J¸À. PÁélgÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ¤AwzÀÝ ±ÀgÀt¥Áà ªÀÄZÀPÀÆj ªÀÄvÀÄÛ ²ÃªÀ±ÀgÀt ªÀiÁåV EªÀjUÉ PÉÆlÖ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß eÉÆÃvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr £À£Àß PÁ®gÀ »rzÀÄ CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¸ÉÆ¼É ªÀÄUÀ£É £Á£ÀÄ r.J¸À.J¸À.zÀªÀ¤zÉÝ£É ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ ºÉƯÉAiÀÄ C£ÀߢzÀÝgÀÄ £Á£ÀÄ DmÁæ ¹Ãn PÉøÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ ºÉzÀj¹ ¤£ÀUÉ fêÀAvÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ PÉøÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ oÁuÉAiÀÄ°è w½¹ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ ªÉÊ£Àì ±Á¥ÀzÀ°è qÁæzÀ°èzÀÝ ºÀt Jt¹ £ÉÆÃqÀ®Ä 4865=00 PÀrªÉÄ EgÀÄvÉÛªÉ. D ºÀtªÀ£ÀÄß ªÉÊ£Àì ±Á¥ÀzÀ°è Cwà PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁrzÀ PÀAmÉÃ¥Áà AiÀÄ®ªÀÄqÀV EvÀ£É vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀ §ºÀÄzÀÄ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀiÁ°PÀjUÉ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ w½¹ F ¢ªÀ¸À §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹gÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÉÄîÌAqÀªÀgÀ «gÀÄzsÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆüÀî®Ä «£ÀAw ¹PÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2009 PÀ®A. 448.427.504.506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄåPÉÌ dUÀ¼À : ¥Án zÀÆgÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR®Ä

1) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ . UÀÄ£Éß £ÀA. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A :- 66/2009 PÀ®A-324, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20/05/2009 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ²æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ eÉÊ¥ÀæPÁ±À ¥Ánî ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð eÁw-ªÀÄgÁoÀ G-MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á-ªÀiÁ«£ÀºÀ½î gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀiËTPÀ ¦ügÁåzÀÄ ºÉý §gɹzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ-20/5/09 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÁzÉêÀ gÀªÀiÁä gÀªÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆævÀgÀÄ 1] UÉÆëAzÀgÁªÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ©gÁzÁgÀ eÁw ªÀÄgÁoÁ 2] «oÀ® vÀAzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ©gÁzÁgÀ eÁw ªÀÄgÁoÁ 3] ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ©gÁzÁgÀ eÁw ªÀÄgÁoÁ 4] ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ JPÀ£ÁxÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸ÀºÀ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°è ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ eÉÆÃvÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀĸÁÛ ªÀÄÄ¹Û ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉÆý¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢UÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-66/09 PÀ®A-324, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


2) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 67/2009 PÀ®A-504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20/05/2009 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ²æà UÉÆëAzÀgÁªÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ©ÃgÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ-38 ªÀµÀð eÁw-ªÀÄgÁoÀ G-MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á-ªÀiÁ«£ÀºÀ½î gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀiËTPÀ ¦ügÁåzÀÄ ºÉý §gɹzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ-20/5/09 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÁzÉêÀ gÀªÀiÁä gÀªÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀºÀ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß zÀÄPÁ£À JzÀÄjUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤AvÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ eÉÆÃvÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÆrzÀ CªÀÄ°£À°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢UÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-67/09 PÀ®A-504, 506 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/2009 PÀ®A- 447, 504, 323, 325, 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ-20/5/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® CAzÁdÄ 1500 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ²æà gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ §ÄªÁ ªÀAiÀÄ-31 ªÀµÀð eÁw-¨ÁæºÀät G-²PÀëPÀ ¸Á-ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ vÀ£Àß ºÉÆîzÀ°è mÁæöåPÀÖgÀ¢AzÀ ºÉÆ® PÁ¸ÀÛ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ §®ªÀAvÀgÁªÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð ¸Á-ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ¯Á®¥Áà ªÀiÁ¸ÀįÁÝgÀ ¸Á-ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÄ ¸Á-ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ºÉÆ®zÀ dUÀ¼ÀzÀ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦ügÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ CPÀ̼ÁzÀ C£ÀƸÁ¬Ä EªÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬Ä ªÀÄ¯É ºÉÆqÉ¢zÀjAzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ PɼÀUÀqÉAiÀÄ MAzÀÄ ºÀ®Äè ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ¤ÃªÀÅ UÁæªÀÄzÀ°è EzÀÝgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀ ¨ÉÃzÀgÀPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) OgÁzÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 20-05-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄ¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀAiÀÄ 66 ªÀµÀð EªÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖUÉ KPÉ ªÀÄļÀÄî ºÁQgÀÄwÛj CAvÀ PÉýzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£Àß DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¯Á®¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Áà E§âgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀjUÉ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) ©ÃzÀgï ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀB 20-05-09 gÀAzÀÄ 0720 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ. ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÉÊAiÀÄzÀ ºÁ¸ÀªÀÄ ¸Á ¥ÀPÀ®ªÁqÁ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸ÁzÀPÀ E§âgÀÄ PÀÆr ZÀºÁ PÀÄrzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ¸ÉÊPÀ¯ï CAUÀr vÉgÉAiÀÄÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý ¸ÉÊPÀ¯ï PÉÊAiÀÄ°è »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀhÄgÀuÁ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄAUÀ® ¥ÉÃl F±ÀégÀ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÉ EªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ gÉÆÃqÀ PÁæ¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀĨsÁµÀ ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÁzÀ PÀıÁ®, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-38/eÉ-384 £ÉÃzÀÝ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ºÁ£Àð ºÁPÀzÉ £ÀqɬĹ vÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸ÁzÀPÀ EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ.

2) ©ÃzÀgï ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 20-05-09 gÀAzÀÄ 0850 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ. UÀÄgÀÄzÁégÀ UÉÃl ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ qÁ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÁåªÀįÁ® ªÀzsÀð£À ºÁUÀÆ CªÀgÀ ºÉAqÀw qÁ «ÄãÁUÉÆüÀPÀgÀ ªÀzsÀð£À PÁgÀ £ÀA: PÉJ-05/JAr-5494 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ £Ë¨ÁzÀ¢AzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ d£À ¸ÀAzÀt £ÉÆr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÃUÀ PÀrªÉÄ ªÀiÁrzÀPÉÌ »A¢¤AzÀ ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ amÉÖ ¸Á ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ n.«.J¸ï «PÀÖgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-38/ eÉ-511 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÉnÖzÀ ¸ÀÆÌlgÀ £ÀA: PÉJ-38/E-8922 £ÉÃzÀPÉÌ PÁ®Ä ºÀaÑ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀÆQzÀÝjAzÀ eÉÆgÁV JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁjUÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ PÁj£À ¸ÉÖjAUï KzÉUÉ vÁVzÀÄÝ M¼ÀUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÁîVzÉ.

3) alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 20-05-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀÄð¢ gÁªÀÄ°AUÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw §ÄrØ ªÀAiÀĸÀÄì 42ªÀµÀð ¸ÁB ¨ÉüÀPÉÃgÁ ºÁUÀÆ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ©ÃgÀªÀiÁä ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Hj£ÀÀ ªÀĺÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ OgÀzÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ §ÄrØ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-39/3101 £ÉÃzÀÝgÀ°è alUÀÄ¥Áà¢AzÀ ¨ÉüÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ DmÉÆà ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1245 UÀAmÉUÉ alUÀÄ¥Áà §¸À¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ ©lÄÖ 1300 UÀAmÉUÉ alUÀÄ¥Áà ²ªÁgÀzÀ UÁr«Ä EªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà CeÁUÀÆgÀPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ £Àqɹ MªÀÄä¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀ£ÀÄ. ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw DmÉÆâAzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀݼÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À ¨ÉãgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀUÁAiÀĪÁVzÉ. ºÁUÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¢£À ¨sÁUÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. £ÀAvÀgÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ DmÉÆà ¸À»vÀ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20-05-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀÄ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ªÀiÁUÁ ªÀAiÀĸÀÄì 65 eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ ¸ÁB ªÀ¼ÀTAr EªÀgÀÄ ªÀiÁ«£À ºÀtÄÚ ªÀiÁgÀ®Ä £ÉüÀPÀÄqÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄzsÁå£Àí ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ®Ä gÁA¥ÀÆgÀzÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-39/1886-1887 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÉãÀÄ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ gÁA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀĸÁÛ£À vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ ¸Á§ ªÀÄZÀPÀÄj EvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ mÁæ°AiÀÄ°è ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà eÁzsÀªÀ ¸ÁB gÁA¥ÀÆgÀ ¸ÀºÀ PÀĽwzÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀ¸Àj mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ DeÁUÀæPÀvɬÄAzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ vÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 2 UÀAmÉUÉ ªÀ¼ÀTAr ²ªÁgÀzÀ ©ÃgÀzÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ mÁæöåPÀÖgÀ mÁæ°AiÀÄ PÉÆArAiÀÄÄ dA¥À£À°è PÀrzÀÄ mÁæ°AiÀÄÄ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÉÆÃV ¥À°ÖAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀÉÆAzÀÄ ºÀ®Äè ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. ºÁUÀÄ vÀÄnUÀÄ ¸ÀºÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAvÉÆõÀ¤UÀÄ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄlPÁ ¥ÀæPÀgÀt

OgÁzÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/09 PÀ®A 78(!!!) PÉ.¦.JPÀÖ eÉÆvÉ 420 L.¦.¹ ;-

¢£ÁAPÀ 20-05-09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAlAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦.J¸À.L. gÀªÀjUÉ RavÀ ¨sÁvÀ«Ä §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¨sÁAqÉUÀ°èAiÀÄ°è M§â ªÀåQÛ d£ÀgÀ ºÀwÛgÀ zÀÄqÀÄØ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ£Àß £ÀA§gÀ PÉÆlÄÖ ºÀuÁ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É (ªÀÄlPÁ £ÀqɸÀÄwÛzÁÝ£É) CAvÀ w½zÀÄ §A¢zÀjAzÀ ¦.J¸À.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÀAUÀgÁªÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ®ªÁgÀ ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð ¸Á: OgÁzÀ FvÀ¤UÉ »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ CAPÉUÀ¼ÀÄ §gÉ¢gÀĪÀ aÃn ªÀÄvÀÄÛ ºÀt d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/09 PÀ®A 341, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 17/5/09 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄ. gÁt vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ªÀÄÄAUÀ£Á¼É ªÀ: 16 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ G : ªÀÄ£É PÀ®¸À ¸Á: °AUÀzÀ½î(PÉ) EªÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ ¸ÀIJîªÀiÁä §AzÀÄ C¨ÁæºÀA (C¨ÁæºÀA£ÀÄ ¸ÀIJ®ªÀÄä£À vÀAVAiÀÄ UÀAqÀ) ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀzÀÄ PÀAqÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ K gÀAr C¨ÁæºÀA £À eÉÆÃvÉ KPÉ ªÀiÁvÁqÀÄwÛ¢Ý £À£Àß vÀAV K£ÁzÀgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀgÉ ¤£ÀUÉ C¨ÁæºÀA¤UÉ ¸ÀĪÀÄä£É ©qÀ¯Áè ¤Ã J¯ÁèzÀgÀÆ ¸ÀÄnÖPÉÆAqÀÄ ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæ C¨ÁæºÀA¤UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ°zÀÝgÀÆ DvÀ MvÁÛAiÀÄ¢AzÀ ªÀiÁvÁ£ÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ, ºÉzÀj ªÀÄ£À¹£À ªÉÄÃ¯É ¨ÉÃeÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀÄ𢠪ÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É, CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÁîVzÉ.


C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 21-5-09 gÀAzÀÄ 0055 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ FgÀuÁÚ EªÀgÀÄ ºÀÆUÉÃj §qÁªÀuÉAiÀÄ°è «ÄvÀægÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁßqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ KPÁKQ PÀĹzÀÄ ©zÀÄÝ CªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ C°è ªÉÊzÀågÀÄ 1255 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj FgÀuÁÚ EªÀgÀÄ ºÀÈzÀAiÀÄWÁvÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ»w ªÀiÁ£ÀågÀ°è ¸À°è¸À¯ÁVzÉ.