May 2, 2009

DAILY CRIME UPDATE 02-05-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 02-05-2009

CPÀæªÀĪÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ C¥ÁgÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ UÁAd d¦Û

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/09 PÀ®A 20(©)(2)(¹) J£ï.r.¦.J¸ï. KPïÖ 1985. :-

¢£ÁAPÀ 02/05/2009 gÀAzÀÄ 09.30 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ OgÁzÀ PÀqɬÄAzÀ d£ÀªÁqÁ ªÀiÁUÀðªÁV ªÀĺÁgÁµÀÖçPÉÌ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV UÁAeÁ ¸ÁUÁtÂPÉ AiÀiÁUÀÄwÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀævÀézÀ°è 10.30 UÀAmÉUÉ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÁzÉêÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ zÁ½ ªÀiÁr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 108. PÉ.f. UÁAeÁ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 1,08000/- ºÁUÀÆ MAzÀÄ mÁmÁ EArPÁ PÁgï £ÀA. JA.JZï. 10/E1740 EzÀgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 100000/- £ÉßÃzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ZÁAzÀ vÀAzÉ ºÀ«ÄÃzÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð ¸Á; vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀ (JA.J¸ï) 2) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ¨sÀUÀªÁ£ÀgÁªÀ qÁAUÉ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð G/ ZÁ®PÀ ¸Á; C¥À¹AUÀ (JA.J¸ï) 3) ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ Z˪Át ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð ¸Á; ªÀ¯Éè¥ÀÆgÀ vÁAqÁ vÁ; OgÁzÀ(©) 4) gÀ«AzÀæ vÀAzÉ §½gÁªÀÄ Z˪Át ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð ¸Á; ªÀ¯Éè¥ÀÆgÀ vÁAqÁ gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr EªÀgÀ «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉÊPï¤AzÀ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ:01/05/09 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁAvÀªÀiÁä ¸Á/ zsÀ£ÀÆßgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ NAPÁgÀ EªÀ£ÀÄ SÁ£Á¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉ.J-32-J¯ï-9574 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ CAzÁdÄ 1730 UÀAmÉUÉ NAPÁgÀ EªÀgÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §® vÀVΣÀ°è ©¢ÝzÀÝjAzÀ NAPÁgÀ EªÀjUÉ JqÀ ºÀuÉ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÀtÂÚUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É C®è°è vÀgÀZÀzÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. DzÀÝjAzÀ F §UÉÎ PÀÆ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

eÁw¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 97/09 PÀ®A: 143, 147, 148, 323, 324, 504, 307 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(10) ¦NJ DPïÖ. :-


¢£ÁAPÀ 01-05-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CdÄð£À vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ¯ÁqÉ ¸Á: §.PÀ¯Áåt vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ ªÀÄÄPÀzÀÄݪÀiï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ¤AwzÀÝ NtÂAiÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÉÊPÀ¯ï PÉqÀ«zÁUÀ, NtÂAiÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£À eÉÆvÉ ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀªÀiÁd¬Ä¹ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ªÀÄPÀzÀÄݪÀiï ºÁUÀÆ gÀ¨Á⤠vÀAzÉ £À©Ã¸Á¨ï, U˸ÉÆâݣï vÀAzÉ £À©Ã¸Á¨ï E£ÀÄß 10-11 d£À ¸Á. §.PÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ¨Áåmï, §rUÉ »¹zÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ NtÂAiÀÄ J¯Áè zÀ°vÀjUÉ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛÛgÀĪÁUÀ, NtÂAiÀÄ WÁ¼É¥Áà EªÀgÀÄ AiÀiÁPÉ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛj JAzÀÄ PɽzÁUÀ CªÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀjÃUÀÆ ¸ÀºÀ ¨Áåmï ºÁUÀÆ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ zÀ°vÀ NtÂAiÀÄ°è §AzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀ¢AzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÆeÁqÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀ §AzsÀ£À

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/09 PÀ®A 87 PÉ.¦.DPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 01/05/09 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ UÁæªÀÄUÀ¼À ¨sÉÃnÖ PÁ®PÉÌ ºÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃnÖ ªÀiÁqÀÄvÁÛ GªÀiÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÀUÁ C°è ¨sÁwä ¹QÌzÉ£ÉÃAzÀgÉ GªÀiÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀwõÀ gÀªÀgÀ ZÀºÁ ºÀÆl® ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀÞ¼ÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¤wãÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð ºÁUÀÄ E£ÉÆßà 3 d£ÀgÀÄ J¯ÁègÀÄ ¸Á; GªÀiÁ¥ÀÆgÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÉgÀ JA§ £¹Ã©£À dÆdl DqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr MlÄÖ 2145/- gÀÆ.d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj gÀªÀgÀ ªÀgÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/09 PÀ®A 143, 147, 148, 341, 504, 506, 323, 324, 307 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢: ¢£ÁAPÀ 01/05/2009 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÀäzÀ U˸ÉÆâݣÀ vÀAzÉ £À©Ã¸Á§ £À©âC° 26 ªÀµÀð G: PÀnÖUÉ CqÁØ PÉ®¸À ¸Á: zsÁgÁVj UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ªÀÄzsÁå£Àí £ËPÀgÀ ªÀÄUÀzÀĪÀiï EvÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É gÁeÉ¥Áà ¸Á: zsÀªÀÄð¥ÀæPÁ±À UÀ°è EvÀ¤UÉ PÀgÉAiÀÄ®Ä ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃVzÁÝUÀ 1500 UÀAmÉUÉ zsÀªÀÄð¥ÀæPÁ±À UÀ°èAiÀÄ CdÄð£À vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ¯ÁqÉ ºÁUÀÆ E§âgÀÆ ªÀÄƪÀgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ PÀÆr ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀ ªÀĺÀäzÀ U˸À vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ C§ÄݯÁè ¸Á: ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀÆr ¸ÀAUÀqÀ ªÀÄUÀzÀĪÀiï EvÀ¤UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀiÁAUÀgÀªÁr UÀ°èAiÀÄ ºÀwÛgÀ«zÀÝ zÀUÁð ºÀwÛgÀ 1600 UÀAmÉUÉ CdÄð£À vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ¯ÁqÉ, WÁ¼É¥Áà vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Áà ªÀÄÄd£ÁAiÀÄPÀ E£ÀÆß 5-6 d£À J®ègÀÆ ¸Á: zsÀªÀÄð¥ÀæPÁ±À UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CdÄð£À ¯ÁqÉ EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV £À£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CdÄð£À £À£ÀUÉ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ PÀÄwÛUÉ JqÀ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. DªÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ £À£Àß eÉÆvÉVzÀÝ ªÀÄÄUÀzÀĪÀiï¤UÉ WÁ¼É¥Áà ªÀÄÄd£ÁAiÀÄPÀ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. G½zÀ 5 d£ÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛgÉ. K w£ÉÆà ¸À¯ÉÆà PÉÆà ªÀiÁgÀ ªÀiÁgÀ PÉà RvÀA PÀjAUÉ CAvÀ fêÀ zÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. UÀÄ£Éß £ÀA. 57/2009 PÀ®A-143,147,148,324,504 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 01/05/2009 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ C±ÉÆÃPÀ ¸ÀgÀPÁj D¸À¥ÀvÉæUÉ ºÉÆÃV ªÉÊzsÁå¢üÃPÁjUÀ½UÉ «ZÁj¹ UÁAiÀiÁ¼ÀÄzÁgÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr C°èAiÉÄ EzÀÝ ²æà UËvÀªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Áà ¸Á-£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ªÁr EvÀ£À «ªÀgÀªÁzÀ ªÀiËTÃPÀ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÉ®ègÀÄ PÀÆr PÀÆqÀ® ¸ÀAUÀªÀÄPÉÌ ªÀÄzÀÄªÉ PÀÄjgvÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ §¸ï £ÀA-PÉJ-38/J¥sï.-315 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt PÀqÉUÉ zÁqÀV PÁæ¸À ºÀwÛgÀ¢AzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁqÀV PÁæ¸À ªÀÄvÀÄÛ zÁqÀV UÁæªÀÄzÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ §¸ï ¥ÀAZÁgÀ DV ¤AwzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀj ¦ügÁå¢ PÀƽvÀ §¹ì£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß ¤°è¹ ¥ÀAZÁgÀ DzÀ §¹ì£À ZÁ®PÀ£À eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ zÁqÀV PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ fÃ¥À §A¢vÀÄÛ ¸ÀzÀj fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ §¹ì£À ZÁ®PÀ¤UÉ CªÁZÀå¨ÁV ¨ÉÊzÀÄ §¸Àì F jÃw KPÉ ¤°è¹¢ CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ EgÀĪÁUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ CtÚ£ÀÄ ¸ÀzÀj §¹ì£À°è PÀĽwzÀÝ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ fÃ¥À ZÁPÀ®¤UÉ ¸Àé®à vÁ¼ÀÄ ºÁUÉPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀÄªÉ CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ ¸ÀzÀj fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ E£ÀÄß½zÀ 5-6 d£ÀgÀ£ÀÄß zÁqÀV UÁæªÀÄ¢AzÀ PÉgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ CtÚ¤UÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè vÉÆgÁl ªÀiÁr PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀiÁåQì PÁå¨ï¤AzÀ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

alUÀÄ¥Àà oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/09 PÀ®A 279, 338, L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀÄ.«. DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 01-05-09 gÀAzÀÄ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ 1800 UÀAmÉUÉ UÀÄ®§UÁ𠧸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁ𢠱ɲPÀ¯Á UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ ¸ÀzÀ¯Á¥ÀÆgÉ ¸ÁB ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) ªÁr gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 30-04-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ®PÀëöät vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ EvÀ¤UÉ DgÁªÀÄ «®èzÀ PÁgÀt ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ®PÀëöät ºÁUÀÄ PÀ«vÁ UÀAqÀ £ÀgÀ¹AUÀ RAr£ÀªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ®Qëöä¨Á¬Ä vÀAzÉ gÀhÄgÉ¥ÀÆgÀ PÀÆr ªÀiÁåQì PÁå§ £ÀA. PÉJ-25/7542 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) UÁæªÀÄ¢AzÀ ©lÄÖ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÀiÁåQì PÁå§ ZÁ®PÀ£ÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) ªÁr ²ªÁgÀzÀ UÀÄ®§Uáð -ºÀĪÀÄ£Á¨ÁgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀj ªÀiÁåQì PÁå§ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÀiÁåQì PÁå§ ¤°è¹zÀAvÉ ¨ÉæPï ºÁQ MªÀÄä¯É vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀjAzÀ gÉÆÃr£À ©¢ÝzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ £À£ÀUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¢£À ¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¸ÉÆAlzÀ §®¨sÁUÀPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ ¸ÀzÀj ªÀiÁåQìPÁå§ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤®è¸ÀzÉ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj ªÀiÁåQì PÁå§ £ÀA. PÉJ-25/7542 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzsÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ PÉÆmÁÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/2009 PÀ®A-143, 147, 148, 324, 504 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 01/05/2009 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ J.J¸ï.L ¥Àæ¨sÀƱÉnÖ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ªÉÊzsÁå¢üÃPÁjUÀ½UÉ «ZÁj¹ UÁAiÀiÁ¼ÀÄzÁgÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr C°èAiÉÄ EzÀÝ ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà ¤gÀUÀÄuÉ ¸Á-zÁqÀV EvÀ£À «ªÀgÀªÁzÀ ªÀiËTÃPÀ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦ügÁå¢vÀ£ÀÄ zÁqÀV PÀqɬÄAzÀ zÁqÀV PÁæ¸À PÀqÉUÉ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÁqÀV ªÀÄvÀÄÛ zÁqÀV PÁæ¸À ªÀÄzsÀåzÀ°è §gÀĪÁUÀ C°è MAzÀÄ §¸ï ¥ÀAZÁgÀ DV ¤AwzÀÝ£ÀÄ £ÉÆÃr ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ §¸ï £ÀA-PÉJ-38/J¥sï.-315 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤°è¹zÀÝ£ÀÄ DUÀ ¸ÀzÀj fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ §¹ì£À ZÁ®PÀ¤UÉ §¸ï gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É KPÉ ¤°è¹¢ CAvÀ PÉýzÀPÉÌ ¸ÀzÀj §¸À£À°è PÀĽvÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr ¦ügÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ d£ÀjUÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.