May 10, 2009

Bidar Dist : Daily Crime Update : 10-05-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 10-05-2009

ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÁV £ÀA©¹ C¥Áæ¥ÀÛ ¨Á®QAiÀÄ£ÀÄß C¥ÀºÀj¹zÀ AiÀÄĪÀPÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/09 PÀ®A 366(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 09/05/09 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æªÀÄw gÉÃSÁ UÀAqÀ CAdAiÀiÁå UÀÄvÉÛÃzÁgÀ 35 ªÀµÀð eÁw EqÀUÁgÀ ¸Á ªÀÄ£ÁßKSÉÍýî gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ZÁºÁ ºÉÆÃl¯ï ªÀÄvÀÄÛ QgÁt CAUÀr EzÀÄÝ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöät @ ©PÀÄÌ MqÀØgÀ 18 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÀÅzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉʱÁ° 14 ªÀµÀð EªÀ¼À eÉÆvÉ ªÀiÁvÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÀ CAzÁUÀ CªÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÁÄ vÀAzÉUÉ F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¤£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ¸ÀªÀÄeÁĹ JAzÀÄ ºÉý PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »VgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ: 09/05/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉʱÁ° £À£Àß aPÀÌ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀAvÉÆà 09 ªÀµÀð E§âgÀÄ PÀÆr £ÉʸÀVðPÀ QæAiÉÄUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌ RįÁè eÁUÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀ£ÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöät EvÀ£ÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄzÀÄªÉ DUÀĪÀAvÉ MvÁÛAiÀÄ ¥Àr¹ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV CªÀ£ÀÄ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ EªÀ½UÉ G¸À¯ÁĹ CªÀ£À eÉÆvÉ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄAiÀiÁå MqÀØgÀ 10 ªÀµÀð E§âgÀÄ PÀÆr £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ C¥ÀºÀj¹ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÁUÁl : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ : 63/09 PÀ®A. : 41 [r] 102 ¹.Dgï.

¢£ÁAPÀ 09/05/2009 gÀAzÀÄ 0315 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L. PÀıÀ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ, C¸À®Ä d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ªÀÄÄzÉݪÀiÁ° ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ MAzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 09/05/2009 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀAUÀªÀÄ PÀqÉÄAzÀ MAzÀÄ mÁåAPÀgÀ £ÀA. PÉ.J 39 4868 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ PÀAmÉ¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà ¸ÉÆãÁ¼É ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ¹zÀÝAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀiÁzÀAiÀiÁå EªÀgÀÄ ZÀ¯ÁĸÀPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÆß £ÉÆr mÁåAPÀgÀ ¤°è¸À®Ä ¸À£Éß ªÀiÁr ¤°è¹zÀÄÝ DUÀ CªÀjUÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ «ZágÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀzÀj mÁåAPÀgÀ£À°è ¹ÃªÉÄ JuÉÚ EzÀÄÝ CzÀgÀ §UÉÎ PÀÆ®APÀıÀªÁV «ZÁj¸À®Ä ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀzÀÝjAzÀ ºÁUÀÆ CªÀgÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÁV¸ÀĪÀÅzÀÄ PÁ¼À¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ ºÁUÀÆ ¤RgÀªÁzÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¸ÀzÉà EgÀĪÀÅzÀjAzÀ EzÀPÉÌ ®UÀvÀÛ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ d¥ÀÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÉÄÃgÉUÉ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀ C¥Á¢vÀgÁzÀ J1 PÀAmÉ¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà ¸Á; d£ÀvÁ ºË¸À PÁgÁAeÁ D¦ü¸À ºÀwÛgÀ ¨sÁ°Ì J2 ¹zÀÝAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀiÁzÀAiÀiÁå ¸Á: ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. .

¯Áj ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÊPï ªÀÄzsÀå rQÌ : ¨ÉÊPï ¸ÀªÁjAiÀÄ°èzÀÝ E§âjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå142/09 , PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt 279,338, L¦¹ 187 LJA« PÁÄzÉ
¢::8/5/09 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæÄAzÀ JªÀiïJ¯ï¹ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖPÉÆlÄÖ C°è ºÁdjzÀÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 9/5/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉÃAiÀÄ°èzÁUÀ £À£Àß vÀªÀÄä gÀªÉÄñÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw ¥ÁªÀðw E§âgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï JªÀiï 80 PÉJ38-ºÉZï 2443 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀƽvÀÄPÉÆÃAqÀÄ ¹AzÀ£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ vÀªÀÄä SÁ¸ÀV PÉî¸À PÀÄjvÀÄ ºÉÆV§gÀÄvÉÛêÉÃAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀgÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ £À£ÀUÉ ¸ÀÄ¢Ý w¼ÀzÀÄ §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ ¤£Àß vÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ CwÛUÉ E§âgÀÄ ¹AzÀ£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÀÄgÀ½ alÖUÀÄ¥ÁàPÉÌ §gÀÄwÛzÁUÀ alÖUÀÄ¥Áà PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA J¦-04 JPÀÐ-2810£ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÄAzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆÃAqÀÄ J£ï JZï 09 gÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ JªÀiï80 ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïPÉÌ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ JªÀiï80 ªÉÄÃ¯É PÀƽvÀ E§âgÀÄ UÁAiÀÄUÉÆÃAqÀÄ ©¢ÝgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯É £Á£ÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ªÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ . CAvÀ w½zÀPÀÆqÀ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §A¢gÀÄvÉÃ£É D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀ £À£Àß vÀªÀÄä gÀªÉÄñÀ¤UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä vÀ¯É »A¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV Q«ÄAzÀ ºÁUÀÄ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §AzÀÄ ¥ÀæeÉÐvÀ¦àgÀÄvÀzÉ §¯UÁ®Ä ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzsÀåzÀ ¨ÉÃgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀzÉ £À£Àß CwÛUÉ CªÀjUÉ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÉÆüÀPÉÊ ºÀwÛgÀ gÀmÉÖ ªÀÄÆjzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É 1015 UÀAmÉUÉ DVgÀÄvÀzÉ . ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁ£É. ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀ¢®,è ¯Áj »rvÀ vÀ¦à ¤®Vj VqÀPÉÌ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ ªÀÄÄA¢£À ±ÉÆà dfÓ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ .¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÁA±À DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 142/09 PÀ®A 279,338,eÉÆÃvÉ 187 KJªÀiï« JPÀÖ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EArPÁ PÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á̦ðAiÉÆà ªÀÄzsÀå rQÌ : PÁgÀ£À°èzÀÝ ªÀÄƪÀjUÉ UÁAiÀÄ
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 143/09 , PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt 279,337,338 L¦¹

¢::10/5/09 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæÄAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖPÉÆlÄÖ C°è ºÁdjzÀÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 10/5/09 gÀAzÀÄElUÁ gÁA¥sÀÄgÀ zÀ°è £ÀªÀÄä ¸ÀA§AzsÀ¹PÀgÀ ®UÀ£À«zÀÄÝzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ®UÀßPÉÌ ºÉÆÃUÀ ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÁAfæAiÀÄ PÀÄA¨ÁgÀ PÀÄAn ¤ªÁ¸ÀAiÀiÁzÀ zsÀƼÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà aªÀÄPÉÆqÉ EªÀgÀ EArPÁ PÁgÀ £ÀA JªÀiïJZï-04/©r-5717 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß nÃZÀgÀì PÁ®Æ¤AiÀÄ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ £ÀªÀÄä CtÚt ¸ÉÆ¸É ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¨ÉÆvÀVPÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀgÀ®Ä w½¹ ¸ÀzÀj zsÀƼÀ¥Áà EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÁgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqsÀÄ CAzÁdÄ 0945 UÀAmÉUÉ §AzÁUÀ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÉÆ¸É ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¨ÉÆvÀVPÀgÀ ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð EªÀgÀÄ PÁj£À »A¢£À ¹Ãn£À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ £Á£ÀÄ ZÁ®PÀ£À JqÀUÀqÉ ¹Ãn£À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ nZÀgÀì PÁ®Æ¤ÄAzÀ PÁj£À°è r¸Éî ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÁÄ xÉÃlgÀ PÀqÉUÉ gÁºÉ £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ CAzÁdÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀqÉÄAzÀ MAzÀÄ ¸Á̦ðAiÉÆà PÁgÀ £ÀA J¦-22/PÉ-1239 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̽fÄAzÀ ZÀªÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä PÁj£À ªÀÄzsÉå JqÀ¨sÁUÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ¦üÃl gÉÆÃr¤AzÀ ªÀÄÄAzsÉ ºÉÆÃV ©æqÀÓ£À°è ¹QÌ ©zÀÄÝ ¤AwzÀÄÝ CzÀjAzÀ £À£ÀUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ¤UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¸ÉÆ¸É ¸ÀĤvÁ EªÀ½UÉ vÉÆÃgÀazÀUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj PÁj£À ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀĺÀªÀÄäzÀ ªÉÆĸÀ CºÉªÀÄzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ ¹¢ÝPï CºÉªÀÄäzÀ G-ZÁ®PÀ ¸Á̦ðAiÉÆà PÁgÀ £ÀA J¦-22/PÉ-1239 ¸Á-ºÉÊzÁæ¨Ázï CAvÁ w½¹ÄvÀÄ. £ÁªÀÅ aQvÉì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §A¢zÀÄÝ ¸Á̦ðAiÉÆà PÁgÀ ¸ÀÜ®zÀ°èAiÉÄà ¤AwgÀÄvÀÛzÉ .¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÁA±À DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ ªÀiÁ£ÀågÀ ªÀiÁ»wUÁV ¸À°è¸À¯ÁVzÉ.

E§âgÀ dUÀ¼ÀzÀ°è ¹nÖUÉzÀÝ MªÀð zÀ£ÀPÀrAiÉÆà DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ
©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/2009 PÀ®A324,504 L¦¹

¢£ÁAPÀ 10-05-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0500 UÀAmÉUÉ RzÀ§ªÁqÁzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¢£À¤vÀåzÀAvÉ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄAfUÀ½UÉ PÀnÖ CªÀÅUÀ½UÉ PÀmï ªÀiÁr ªÀiËA¸ÀªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä CAUÀrUÀ½UÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ¨ÉPÉAzÀÄ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀmï ªÀiÁrwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀºÀ vÀ£Àß zÀ£ÀªÀ£ÀÄß £À£Àß ¥ÀPÀÌzÀ°è §AzÀÄ PÀrAiÀÄÄvÀÛzÀÝ£ÀÄ, EzÀPÉÌ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀzÀ¯Éè §AzÀÄ JPÉ zÀ£À PÀlÖ ªÀiÁqÀÄwÛ¢ £À£ÀUÉ ºÀvÀÛ§ºÀÄzÀÄ ¤£ÀÄ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ºÉÆUÀÄ CAzÁUÀ ¨sÉƸÀrPÉ ªÉÄgÉPÀÄ GzÀgÀ eÁ ¨ÉƯÉÛ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ £À£Àß CAV »rzÀÄ jhÄAgÀhiÁ ªÀÄÄÖ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ, AiÀiÁPÉ »UÉ ªÀiÁqÀÄvÀÄÛ¢Ý CAvÁ CªÀ¤AzÀ ©r¹PÉÆAqÀÄ £Á£ÀÄ £À£Àß zÀ£À PÀmï ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ zÀ£À PÀmï ªÀiÁqÀĪÀ ZÀÄjÄAzÀ ¸Á¯É vÉÃgÁ §ºÀÄvÀ eÁzÁ ºÉÆÃUÉÊ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ £À£Àß JqÀ ¨sÁUÀzÀ ¸ÉÆAlzÀ°è w«¢gÀÄvÁÛ£É EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.