May 31, 2009

Daily Crime Update - 31/05/2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 31-05-2009

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/09 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 30/05/09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀlgÁªÀ vÀAzÉ ªÀÄÄTAzÀægÁªÀ ±ÉÃjPÁgÀ ªÀAiÀÄ 60 ¸Á d£ÀªÁqÁ gÀªÀgÀÄ d£ÀªÁqÁ¢AzÀ ªÀÄgÀR® UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄgÀR®¢AzÀ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ gÉêÀt¹zÀÝAiÀiÁå vÀAzÉ UÀÄgÀĹzÀÝAiÀiÁå ¸Áé«Ä vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÉJ-38/ºÉZï-9466 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄzÁå£À 14-30 UÀAmÉUÉ PÀȶ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ ºÀwÛgÀ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ CªÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÄ PÉÊUÀ½UÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¦üAiÀiÁ𢠲æà ©üêÀıÁå vÀAzÉ §AqÉ¥Àà ªÀÄZÀPÀÆj ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð ¸Á ªÀÄgÀR® UÁæªÀÄ gÀªÀgÀ ºÉAqÀw UÀAUÀªÀÄä ªÀAiÀÄ 58 ªÀµÀð, ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á ªÀÄgÀR® UÁæªÀÄ EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ ºÁUÀÄ UÀAl°£À°è D½ EzÀÄÝ ¸ÀgÀPÁj ºÁUÀÄ SÁ¸ÀV E¯ÁdÄ ªÀiÁr¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄ DVgÀĪÀ¢®è CzÀjAzÀ ¨sÁzÉ¥ÀqÀÄwÛzÀݼÀÄ. ¸ÀzÀj vÁæ¸À vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¢£ÁAPÀ 29, 30/05/09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄgÀR® UÁæªÀÄzÀ vÀÄgÁ§«ÄAiÀiÁå gÀªÀgÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ¤rzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrCgÀ £ÀA. 07/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ 52 eÁ/¸ÀªÀÄUÁgÀ G/eÁw PÀ¸À§Ä ¸Á/¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ vÀªÀÄä ªÀÄÈvÀ gÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ ®UÀߪÁUÀzÉ EzÀÄÝ ¨sÁ°Ì §¸À ¤¯ÁÝtzÀ°è ZÀ¥Àà° ºÉÆðzÀÄ ¢£Á®Ä C°èAiÉÄà ªÀÄ®VPÉƼÀÄîwÛzÀÝ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 30/05/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0600 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì §¸À ¤¯ÁÝtPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj gÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ gÉÆÃUÀ¢AzÀ ¨sÁ°Ì §¸À ¤¯ÁÝtzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄrCgÀ zÁR® ªÀiÁr PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/09 PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹. :-

¢£ÁAPÀ: 30-05-2009 gÀAzÀÄ zÀUÁð¥ÀÆgÀzÀ°è DgÉÆævgÁzÀ £ÀfêÀiï SÁ¢æ, dªÀiÁ®¨ÉUÀA ªÀÄvÀÄÛ gÀ¦üAiÉƢݣï gÀªÀgÀÄUÀ®Ä PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw. vÀ¹Ì£ï ¨ÉÃUÀA EªÀ½UÉ PÀ¼ÉzÀ 3-4 wAUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄvÁÛ, PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢®è, £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀjAiÀiÁV®è gÀAr, ¨sÉƸÀr CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ, ªÀÄUÀ¤UÉ E£ÉÆßÃAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ ¤Ã£ÀÄ J¯ÁèzÀgÀÄ ºÉÆÃV ¸Á¬Ä E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ RvÀªÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/09 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. AiÀiÁåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 30/05/09 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ 6 d£ÀgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ¸ÉjÃPÀ DVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ªÉÆUÀvÉ ¸Á; ZÁA¨ÉÆüÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 30/05/09 gÀAzÀÄ ZÁA¨ÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ gÀ« vÀAzÉ CdÄð£À ªÉÄÃvÉægÀªÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ PÉÆlUÁå¼À UÁæªÀÄzÀ°è EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ZÁA¨ÉÆüÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ PÉÆlUÁå¼ÀPÉÌ ®UÀßPÉÌ §AzÀÄ ®UÀß ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ EvÀgÉ 10 jAzÀ 12 d£ÀgÀÄ PÉÆæÃdgï fÃ¥ï £ÀA.PÉJ-32/5564 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ZÁA¨ÉÆüÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÉÆlUÁå¼À-¨É¼ÀPÀÄt [©] gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj fÃ¥ï ZÁ®PÀ vÀ£Àß fÃ¥ï Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ PÉÆlUÁå¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À §¢UÉ EgÀĪÀ vÀVΣÀ°è ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1730 UÀAmÉUÉ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ fæ£À°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ EvÀgÉ 5 d£ÀjUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/09 PÀ®A 20(©) J£ï.r.¦.J¸ï. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ; 30/5/09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ aAvÁQ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï zÀ°è M§â ªÀåQÛ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ¨ÁåV£À°è UÁAeÁ EzÉ CAvÀ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ 1110 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ JZï.¹.-505 gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯UÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°èzÀÝ ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr NqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÉ ¨É£ÀßnÖ »rzÀÄ ¨ÁåV£À°è £ÉÆÃqÀ®Ä UÁAeÁ EzÀÄÝ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀj UÁAeÁ f¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀ£ÁzÀ UÀuÉñÀ vÀAzÉ dAiÀÄgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqï ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: £Á®ªÁgÀ EvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 30/05/09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV 17-30 UÀAmÉUÉ £ÀgÀ¹AºÀ gÀhÄgÀt gÉÆÃqï ªÀįÁÌ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ ªÀiÁ«£À VqÀzÀ PɼÀUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzï d«ÄÃgÀ vÀAzÉ §¹ÃgÀ«ÄAiÀiÁå ¸Á: ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 7 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¸ÉàÃl dÆdl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr 8 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4210/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/09 PÀ®A 504, 324, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30-05-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩üªÀiÁ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄqÉÆüÀ¥Áà CµÀÆÖgÀ ¸Á: ªÉÄúÀPÀgÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß CªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÁzÉêÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £À£ÀUÉ ºÉÆ® ºÀAaPÉÆqÀÄwÛ¤ CAvÁ E°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ ºÉÆ® PÉÆnÖ¯Áè CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ C¯Éèà ©¢ÝzÀ MAzÀÄ PÀjPÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ CzÉà PÀ°è¤AzÀ ¨ÉäߣÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj ºÉÆ® PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fªÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ£ÀÄ. CµÀÖgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ E£ÉÆߧ⠪ÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÉñÀ ºÁUÀÆ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ E§âgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.