May 17, 2009

Bidar Dist: Daily Crime Update 17-05-2009


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 17-05-2009.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/09 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 15/05/09 gÀAzÀÄ 2245 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ gÁd¥Áà vÀAzÉ ¸ÉƪÀÄ£ÁxÀ ©gÁzÀgÀ ¸Á: CA¨É¸ÁAUÀ« EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J-39 JZÀ-4979 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀıÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁUÀ ºÀtf PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁÀUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/09 PÀ®A 174(¹) ¹Dg惡 :-

¢;;16/5/09 gÀAzÀÄ 1315 UÀAlUÉ ¦ügÁå¢ ²æà gÀvÀ£À vÀAzÉ ¢Ã¥À¯Á gÁoÉÆÃqÁ ªÀAiÀÄ-55 ªÀµÀð G=PÀÆ°PÉ®¸À eÁ-®ªÀiÁt ¸Á-jhÄÃgÁ¼À vÁAqÁ WÁl¨ÉÆÃgÀ¼À gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ 3 d£À UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ 5 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EªÀgÀ°è »jAiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ gÀvÀ£À gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ-34 ªÀµÀð G-PÀÆ°PÉ®¸À¸Á- jhÄgÁ¼À vÁAqÁ WÁl¨ÉÆÃgÀ¼À EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀ°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ 16/5/09 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠥sÀPÉÆæâÝãÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀeÁPÀ ªÀÄįÁèªÁ¯É 32 ªÀµÀð G. ºÉÆÃmÉ® PÉ®¸À ¸Á/ »gÉêÀÄoÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] PÁAvÀ vÀAzÉ «oÀ® ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð 2] PÀ£ÀPÀgÁd vÀAzÉ PÀAp 21 ªÀµÀð E§âgÀ ¸Á/ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄÄAeÁ£É ¸ÀtÚ «µÀAiÀÄzÀ°è ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼À DVzÀÄÝ . 1830 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆÃmÉ®zÀ°è §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É £ÀªÀÄä eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À ªÀiÁr¢Ý CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C°èAiÉÄà ©zÀÝ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ mÉÆAPÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/09 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :

¢£ÁAPÀ 16-5-2009 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ©ÃzÀgÀ-aAZÉÆýî gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ZËQvÁAqÁzÀ ºÀwÛgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ d£ÀgÀÄ aQvÉìUÁV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ CV aQvÉì ¥ÀqÀAiÀÄÄwÛzÁgÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ ¥Àj²°¹ £ÉÆÃr CªÀgÀ ¥ÉÊQ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Áà ªÀÄrªÁ¼À 35 ªÀµÀðeÁ; ªÀÄrªÁ¼À ¸Á: ºÀÄqÀPÉÆ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 19-5-2009 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÁAiÀÄð PÀæªÀÄ«zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀ£Àß CPÀÌ ºÁUÀÄ CPÀÌ£À ªÀÄUÀ½UÉ CªÀjUÉ PÁAiÀÄð PÀæªÀÄPÉÌ §gÀ®Ä w½¹ vÀ£Àß CPÀÌ ¹zÀݪÀÄä ªÀÄvÀÄÛ CPÀÌ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ZÀ£ÀߪÀÄä gÀªÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ aAZÉÆÃ½î §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄ£À£ÁKSÉýî PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¤AwzÀ MAzÀÄ fÃ¥À £ÀA PÉ.J 39 JªÀiï 551 £ÉÃzÀgÀ°è £ÁªÀÅ ªÀÄƪÀgÀÄ PÀĽvÀÄ £ÀªÀäAvÉAiÀÄ fæ£À°è PÉîªÀÅ d£ÀgÀÄ PÀĽwzÀÄÝ ©ÃzÀgÀ-aAZÉÆýî gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀĪÀÄPÀÄAmÁ zÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ZËQvÁAqÁzÀ zsÀjAiÀÄ°è E£ÀÆß MAzÀÄ ¥sÀ¯ÁðAUÀ ZËQ vÁAqÁzÀ PÁæ¸À EgÀĪÀ CAvÀgÀ zÀ°è JzÀÄj¤AzÀ aAZÉÆýî PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä §gÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA JªÀiï.JZï 12- J.PÀÆå.3241 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ JªÀiï.r d«ÄÃgÉÆâݣÀ vÀAzÉ JªÀiï.r ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ ªÉÆÃd£À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À ¢AzÀ £Àqɬ¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ fæUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀÌ ¹zÀݪÀÄä½ÃUÉ ºÁUÀÆ CPÀÌ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ZÀ£ÀߪÀÄä½UÉ ºÁUÀÄ fæ£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ £ÀgÀ¸À¥Áà ºÁUÀÄ ®QëöäèÁ¬ÄUÉ ¸ÁzsÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/99 PÀ®A. 323,324,504,427 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 16/05/2009 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁå𢠲æà AiÀÄĸÀÆ¥sÀ vÀAzÉ C¥sÀ¸ÀgÀ ±ÀºÁ gÀªÀgÀÄ ¤rzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ J1 fêÀ£À vÀAzÉ DvÀägÁªÀÄ ¨ÉA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄzÀĪÉUÉ mÉAl ºÁQzÀÄ ¦üAiÀiÁå¢UÉ ¸ÀzÀj ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉA¨Áæ¢AzÀ-PÀıÀ£ÀÆgÀUÉ vÀgÀ®Ä 100/-gÀÆ QgÁAiÀÄ CAvÀ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ 1700 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ UÉÆÃqÀì DmÉÆÃzÉÆA¢UÉ ¦üAiÀiÁå¢AiÀÄÄ ¨ÉA¨Áæ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÀÄ DmÉÆÃzÀƼÀUÀÄ ºÁUÀÄ mÁ¦£À ªÉÄÃ®Ä ºÁQzÀÄÝ £ÉÆÃr ¦AiÀiÁåð¢AiÀÄÄ ¯ÉÆÃqÀ eÁ¹ÛAiÀiÁ¬ÄvÀÄ ¸Àé®à vÉUɬÄj DAzÀÄÝzÀPÉ fêÀ£À EvÀ£ÀÄß J¯Áè ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄ ¸ÁªÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ N¬ÄzÀÄÝ ºÁPÀÄ 50/-gÀÆ eÁ¹Û PÉÆqÀÄvÉÛ£É DAvÀ DAzÀÄzÀPÉÌ F ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ MAiÀÄĪÀÅzÀÄÝ QgÁAiÀÄzÀ°è ªÀiÁvÀ£ÁrgÀĪÀÅ¢®è ºÁUÀÄ EzÀgÀ ªÉÄðègÀĪÀ mÉAn£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À ¨sÁgÀ PÀrªÉÄ ªÀiÁr PÀıÀ£ÀÆgÀUÉ MAiÀÄÄvÉÛ£É J1 fêÀ£À vÀAzÉ DvÀägÁªÀÄ,J2 ¥Àæ¨sÁPÀgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ, J3 gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀiÁðPÁAvÀ J¯ÁègÀÄ ¸Á ºÁ®è½î UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃqÉzÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16-05-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 0920 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ vÁd¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¥sÀÄ°£À ºÀwÛgÀ DgÉÆæ zÀÀ±ÀªÀAvÀgÁªÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ¸Á vÁd¯Á¥ÀÆgÀ f ©ÃzÀgÀ. EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÁºÁ£À ¥À°ÖªÀiÁr ©zÀÄzÀÝjAzÀ CªÀ£À §® ªÉÆüÀPÉÊ ªÉÄîÄUÀqÉ, §®PÉÌ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É JqÀPÉÌ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É JqÀ PÁ°£À ªÉÆüÀPÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É JqÀ ªÀÄvÀÄÛ §® PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À ªÉÆüÀPÁ°£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.