May 24, 2009

Bidar Dist: Daily Crime Update 24-05-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-05-2009


¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/09 PÀ®A 143, 147, 148, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23/05/09 gÀAzÀÄ 0530 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸À°ÃªÉÆâÝãï vÀAzÉ dªÀiÁ¯ÉÆâÝãÀ ZË¢æ 40 ªÀµÀð G. ªÁå¥ÁgÀ ¸Á/ ¥ÁvÉæ UÀ°è ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ £ÀªÀiÁfUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ DjÃ¥sÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ £ÀªÀiÁdUÉ §A¢zÀÄÝ J®ègÀÆ £ÀªÀiÁd ©Ã¼ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥sÉñÀªÀiÁªÀÄgÀªÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÀzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ w½¹ ºÉý PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è gÁqÀÄ , PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ , ªÀÄÆVUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ.©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÀÆ ¸ÀºÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÁqÀ¢AzÀ JqÀUÀqÉ UÀ®èPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 140/09 PÀ®A 143,147,148,324,504,506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23/05/09 gÀAzÀÄ 0530 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ DjÃ¥sÀ vÀAzÉ bÉÆÃlÄ«ÄAiÀiÁ 28 ªÀµÀð G. ªÁå¥ÁgÀ ¸Á/ £ÀÆå ªÀiÁ¸ÀĪÀÄ ¥Á±Á PÁ®¤ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ DgÉÆæ ¸À°ÃA ZË¢æ EvÀ¤UÉ ¤ÃªÀÅ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀrzÀÄ CzÀgÀ ºÉÆ®Ä £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ KPÉ ©Ã¸ÁPÀÄwÛ¢ÝÃj CAvÀ PÉüÀ®Ä DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è §rUÉ, PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, §® UÁ®ªÉƼÀPÁ°UÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, §rUɬÄAzÀ ªÉÄÊAiÀÄ°è C®è°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/09 PÀ®A 3 & 7 E.¹. PÁAiÉÄØ & PÀ£ÁðlPÀ PÉgÉƹ£ï PÀAmÉÆæïï DqÀðgï & PÀ£ÁðlPÀ ºÉÊ ¹àÃqï r¸É¯ï D¬Ä¯ï ªÉÄÃAmɣɣïì D¥sï ¸À¥ÉèöÊ & r¹Öç§ÆåµÀ£ï DqÀðgï (J¯ï.5(1) PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 1000 UÀAmÉUÉ ¸ÁUÀgÀ DmÉÆêÉƨÉÊ® ºÀ½îSÉÃqÀ (©) zÀ°è CzÀgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¸ÀdÓ£À±ÉnÖ JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ CxÀªÁ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¥ÀrvÀgÀ aÃnUÉ «vÀj¸ÀĪÀ ¤Ã° ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É JAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ 1100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ alUÀÄ¥ÁàPÀgÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸Á: alUÀÄ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ ¦.J¸À.L, ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹ 1326, 1538 gÀªÀgÀÄ PÀÆr ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÁUÀgÀ DmÉÆà ªÉÆèÉÊ®£À ªÀiÁ°ÃPÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ PÁå£ÀÄUÀ½AzÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¸ÀdÓ£À±ÉnÖ JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ ¥ÉmÉÆæî ºÁUÀÆ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¤£Àß ºÀwÛgÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¯ÉʸÀ£Àì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ EzÉAiÉÄà JAzÀÄ PÉýzÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ E¯Áè CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À CAUÀrAiÀÄ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä 40 °ÃlgÀ ªÀżÀî 03 ¥Áè¹ÖPÀ PÁå£ÀÄUÀ¼À°è 105 °ÃlgÀ ¥ÉmÉÆæî EzÀÄÝ ºÁUÀÆ MAzÀÄ 30 °ÃlgÀ ªÀżÀî ¥Áè¹ÖPÀ PÁå£À£À°è 30 °ÃlgÀ ¤Ã® ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßAzÀÄ 20 °ÃlgÀªÀżÀî ¥Áè¹ÖPÀ PÁå£À£À°è 12 °ÃlgÀ ¤Ã° ¹ÃªÉÄ JuÉÚ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä d¦Û ªÀiÁr oÁuÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ±ÀgÀgÀt¥Áà ¸ÀdÓ£À±ÉÃnÖ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 159/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23/5/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸Á: UÀAqÀªÀAw gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢: 23/5/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É vÀ£Àß mÁmÁ ªÀiÁåfÃPÀ ªÁå£À vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §AzÀÄ ¥Áå¸ÉAdgÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄzsÁåºÀß 1500 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄgÀUÀqÉ PÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¥Áå¸ÉAdgÀ PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AwzÀÄÝ gÁeÉñÀégÀ¢AzÀ PÀĽvÀÄ §AzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ 6 gÀÆ PÉýzÀgÉ CªÀgÀÄ 5 gÀÆ. PÉÆqÀÄvÉÃªÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÁAfæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ªÀåQÛAiÀiÁzÀ «ÃgÀ¥Áà ªÁAfæ EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉêzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ £À£Àß JqÀ vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/09 PÀ®A 279,338, L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í. PÁAiÉÄÝ :-


¢£ÁAPÀ 23/05/2009 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ZÀAzÀæ¥Á® vÀAzÉ ¥ÀAqÀj£ÁxÀ ¸Á: ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ CªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 18/05/2009 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ GqÀ¦ ºÉÆl® ªÀÄÄA¢¤AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ OgÁzÀ [©] PÀqɬÄAzÀ C¥Á¢vÀ£ÁzsÀ §¸Àì £ÀA. PÉ.J 38 J¥sï. 397 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÆß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. rQ̬ÄAzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÀqÉ gÉÆArUÉ ºÀwÛ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀqÉ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/09 PÀ®A 147, 148, 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23/05/2009 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ªÀÄÄfç vÀAzÉ £ÀfÃgÀ CºÀäzÀ ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA GzÉÆåÃUÀ «zsÁåyð ¸Á- RlPÀ aAZÉÆý gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-22/5/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ CtÚ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀjUÉ «£ÁPÁgÀt ¨Á¬Ä vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ CzÉà ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] SÁzÀgÀ vÀAzÉ «ÄgÁ RÆgÉö ¸Á-RlPÀ aAZÉÆý 2] G¸Áä£À vÀAzÉ «ÄÃgÁ RÄgɶ ¸Á-RlPÀ aAZÉÆý 3] CAiÀÄħ vÀAzÉ «ÄÃgÁ RÄgɶ ¸Á-RlPÀ aAZÉÆý 4] ¸À«Ä vÀAzÉ ºÀ¸ÉãÀ RÄgɶ ¸Á-RlPÀ aAZÉÆý 5] ªÀfÃgÀ vÀAzÉ ¸ÀvÁÛgÀ RÄgɶ ¸Á-PÀĪÀiÁgÀ aAZÉÆý 6] E¨Áæ»A vÀAzÉ UÀ¥sÁgÀ¸Á§ ¸Á-RlPÀ aAZÉÆý EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ-23/5/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1830 UÀAmÉUÉ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ eÉÆÃvÉ dUÀ¼À ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ºÁUÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦gÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/09 PÀ®A 279 304 (J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 185 LJA« DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ B 23/5/09 gÀAzÀÄ 2030 UÀªÀÄmÉUÉ ²æà CgÀÄt vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ ²ªÀ¥ÀÆeÉ 36 ªÀµÀð eÁ B °AUÁAiÀÄvÀG B MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á B §¸ÀªÀtÚ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ alUÀÄ¥Àà gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁªÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸Á B alUÀÄ¥Àà EªÀgÀÄ ¢£Á®Ä ªÀÄÄAeÁ£É ºÁUÀÄ ¸ÁAAiÀiÁPÁ® PÉÆqÀA§® gÉÆÃrUÉ ªÁQAUÉ ºÉÆÃV §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ »ÃVgÀĪÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ B 23/05/09 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆqÀA§® gÉÆÃrUÉ ªÁQAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÁÝUÀ PÉÆqÀA§® PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£À£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ vÀ¯É »AzÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ ºÁUÀÄ CªÀ£À »AzÉ PÀĽvÀ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå ¸ÀºÀ C°èAiÉÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝgÀÄvÁÛgÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀAB ¹JAJA -3056 EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


§UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/09 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 23/05/09 gÀAzÀÄ 2145 UÀAmÉUÉ ©üêÀÄgÁªÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¹zÁæªÀÄ¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¥Àà E§âgÀÆ ¸Á// ªÀÄgÀPÀÄAzÁ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃV ºÉÆî¢AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁ,ºÉ-9 gÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄgÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄgÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¸Á// ªÀÄgÀPÀÄAzÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA§gÀ PÉJ-32-J-5287 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©üêÀÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð gÀªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. rQ̬ÄAzÀ CªÀj§âgÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ dUÀ£ÁßxÀ EvÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä ¦üÃAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ©üêÀÄgÁªÀ ¸Á// ªÀÄgÀPÀÄAzÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤ÃSÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 141/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23/05/09 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¸Á: RAqÉæUÀ°è gÀªÀgÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¥Áå±À£ï ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 38 eÉ 379 CA.Q. 35,000/- gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄļÀîzÀÄÝ §AqÉ¥Áà ªÀĸÀÌ¯É EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄjUÉ ¤°è¹ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀgÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® EgÀ°®è. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DvÀ£À UɼÉAiÀÄ ¸ÀAfêÀ PÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ w½¸À®Ä DvÀ£ÀÄ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ ªÀÄÄAZÉ ¤ªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ £ÉÆÃrgÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀĪÀAvÉ EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23-5-09 gÀAzÀÄ 2115 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ «ÃgÀ¥Áà ºÀÄt¸ÀUÉÃgÉ ªÀAiÀÄ 66 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G;¤ªÀÈvÀ ²PÀëPÀ ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA.9-10-74 gÁªÀÄ¥ÀÆgÉ PÁ¯ÉÆä gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 23-5-09 gÀAzÀÄ 0300 UÀAmɬÄAzÀ 0500 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ PÀ¼ÀîgÀÆ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ QlQAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¥ÀæªÉò¹ C®ªÀiÁjAiÀÄ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ ««zsÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ 10 vÉÆÃ¯É 4 UÁæA vÀÆPÀzÀ C¨sÀgÀtUÀ¼À ºÁUÀÄ JgÀqÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãÀUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 1,38,650=00 gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.