May 15, 2009

Bidar Dist: Daily Crime Update 15-05-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 15-05-2009


D¹Û dUÀ¼À JgÀqÀÄ UÀÄA¦£À £ÀqÀĪÀ dUÀ¼À E§âjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ : ¥ÁnzÁgÀgÀ zÀÆj£À£ÀéAiÀÄ JgÀqÀÄ UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À zÁR®Ä

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/09 PÀ®A 324,323,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14-5-09 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ¦üÃAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀAiÀÄ; 18 ¸Á; £ÀAzÀUÁAªï ¥ÀævÁ¥À ¹AUï oÁPÀÆgïgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ Dgï.¹.¹ ºÁPÀĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ «dAiÀĹAUï oÁPÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß E§âgÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁPÉ ®ªÀqÉ PÁªÀiï £À» PÀgÀ£Á CAvÀ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ¸ÉÃAnæAUï PÀnÖUÉÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀ PÁ®Ä ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÄ ElAVÄAzÀ ¨É¤ß£À°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/09 PÀ®A 43,323,324,504,506, eÉÆvÉ.149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 14-05-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀĹAUï vÀAzÉ WÀmɹAUï oÁPÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß D¹ÛUÉ §A¢zÁ eÁUÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÀævÁ¥À ¹AUï, gÁeÉñÀ ¹AUï, ¢£ÉñÀ ¹AUï, ªÀĺÉñÀ ¹AUï, AiÀÄÄUÉñÀ ¹AUï ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Éä gÁeÉñÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ bÉÃvÀÛ ºÁPÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉÆ° PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ §A¢zÀ ªÀåQÛUÉ PÉ®¸À ¤°è¸ÀÄ CAvÀ CA¢zÀgÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÉÄÃgÉPÉÆà PÉåªÀÅ gÉÆÃPÉ CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆævÀgÀÄ CgÉà ¯ÉçgÀPÉÆ PÉåªÀÅUÁ¯É zÉÃgÀ»AiÀÄ CAvÀ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ £À£Àß eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½ ¨ÉÊzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ× ªÀiÁr ºÉÆÃqÉzÀÄ J®ègÀÆ PÉÊÄAzÀ £À£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉçgÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ EªÀ£ÀÄ PÀ©ât ¨ÉAqÀ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀiÁ®rAUÀ gÁqÀ¢AzÀ £À£Àß JqÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.