May 9, 2009

Bidar Dist: Daily Crime Update 09-05-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 09-05-2009¯ÁjÄAzÀ 3000/- gÀÆ. ªÀiË®åzÀ ªÀiÁ®Ä PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹QÌ ©zÀÝ ªÀÄƪÀgÀÄ PÀ¼ÀîgÀÄ.
ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 08-05-09 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. PÀgÀ§¸À¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ PÉÆÃj ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁw: gÉrØ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨ÉãÀaAZÉÆý EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ ±ÉgÀt¥Áà vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ¥ÉưøÀ ¥Ánî EªÀgÀ ¯Áj £ÀA§gÀ PÉJ 39 - 8022 EzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-05-09 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ¯Áj vÀAzÀÄ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¤°è¹ ºÉÆÃVzÁÝUÀ ¯Áj ºÀwÛgÀ ªÀÄÆgÀÄ d£À ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ¨Áålj ©ZÀÄÑwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw §£ïß½î ªÀÄvÀÄÛ gÉêÀt¥Áà vÀAzÉ £ÁUÉÃAzÀæ¥Áà ¥Ánî EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ¨Áålj ©ZÀÄÑwÛzÀÝ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ ºÉÆÃV »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÁªÀÅ ¯ÁjAiÀÄ ¨Áålj PÀ¼À«¤AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝÃªÉ CAvÁ vÀ£Àß vÀ¥ÀÄà M¦àPÉÆAqÀgÀÄ ªÀÄƪÀgÀ°è M§â ¯ÁjAiÀÄ QèãÀgÀ ZÉ£ÀߥÁà vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¸Á: RlPÀaAZÉÆý EzÀÄÝ CªÀgÀ dvÉ EzÀݪÀjUÉ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà PÀªÀÄoÁt ªÀAiÀÄ 27 ¸Á: RlPÀaAZÉÆý ªÀÄvÀÄÛ zË®¥Áà vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ P˼À¸ÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: UÀqÀªÀAw CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¯Áj ªÉÄÃ¯É EzÀÝ vÁqÀ¥Àwæ J°èzÉÝ CAvÁ PÉüÀ®Ä ZÉ£ÀߥÁà EvÀ£ÀÄ ¯Áj ¨ÁdÄ DmÉÆÃzÀ°è MAiÀÄå®Ä EnÖzÉÝªÉ CAvÁ vÉÆÃj¸À®Ä £ÁªÉ®ègÀÆ £ÉÆÃqÀ®Ä DmÉÆà £ÀA§gÀ PÉJ 39 - 3203 EzÀÄÝ DmÉÆÃzÀ°è £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ vÁqÀ¥Àwæ EzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß PÀÆqÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä DmÉÆÃzÀ°è EnÖzÀgÀÄ. £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ ¨Áålj C.Q 1000=00 gÀÆ ºÁUÀÆ vÁqÀ¥ÀwæAiÀÄ C.Q 2000=00 »ÃUÉ MlÄÖ 3000=00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ 3 d£À CgÉÆævÀjUÉ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî®Ä PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

mÉA¥ÉÆ rQÌ : MªÀð ¨Á®PÀ¤UÉ UÁAiÀÄ
PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 08/05/2009 gÀAzÀÄ 1320 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ PÉgÀ¨Á ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¸Á: rVÎ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 08/05/09 gÀAzÀÄ 1240 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ-GzÀVÃgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É rVÎ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¨Á¥ÀÆgÉ mÉA¥ÉÆ EvÀ£ÀÄ mÉA¥ÉÆ £ÀA.PÉJ-28/J-6060 £ÉÃzÀ£ÀÄß gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¥ÀæªÉÆÃzÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¢éÃ-ZÀPÀæªÁºÀ£ÀzÀ°è DPÀæªÀĪÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ MA§vÀÄÛ ¸Á«gÀ gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ UÁAeÁ ªÀ±À
PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/09 PÀ®A 20(©)(2) J£ï.r.¦.J¸ï. JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 08/05/2009 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ²æà °AUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L. PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ RavÀ ¨ÁwäªÉÄÃgÉUÉ ¹.¦.L PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ fÃ¥À £ÀA. PÉ.J. 38 f-169 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ PÀıÀ£ÀÆgÀ PÀqÉÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. JªÀÄ.JZï. 01 n.J- 5286 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ PÉÊ ªÀiÁr ¤°è¸À®Ä ºÉýzÁUÀ ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß £ÉÆr UÀr©rÄAzÀ vÀªÀÄä ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆVzÀÄÝ ¨É£ÀÄß ºÀwÛzÀgÀÄ ¹UÀ°®è. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ »A¨ÁUÀzÀ°è §®¨sÁUÀPÉÌ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ®UÉÃd ¨ÁåUÀ£À°è M¼ÀUÀqÉ MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ UÉƧâgÀ aîzÀ°è 6 PÉ.f. UÁAeÁ C: Q: 6000/- gÀÆ. ºÁUÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ PÀnÖzÀ ®UÉÃd ¨ÁåUÀ jèÉÆÃPÀ CAvÀ §gÉzÀzÀÄÝ M¼ÀUÀqÉ MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ UÉƧâgÀ aîzÀ°è 3 PÉ.f.UÁAeÁ C:Q: 3000/- »ÃUÉ MlÄÖ 9 PÉ.f. UÁAeÁ C: Q:9,000/- gÀÆ. £ÉÃzÀÄÝ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÄÝ ¥ÉưøÀjUÉ £ÉÆÃr Nr ºÉÆVzÀÝjAzÀ C¯Éè ©¢ÝzÀÝ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÁÄ¯ï ºÁUÀÆ ¹ªÀiï £ÀA. 9492654328 £ÉzÀÝ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À £ÀA. JªÀiï.JZï.01 n.J-5286 £ÉzÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁÄ ªÀiÁgÁl : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/09 PÀ®A 328 L.¦.¹. & 32,34 PÉ.E.JPïÖ. :-

¢£ÁAPÀ 08/05/2009 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L. PÀıÀ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ, C¸À®Ä d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ºÁUÀÆ M§â¼ÀÄ DgÉÆævÀ¼ÉÆA¢UÉ MAzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ, RavÀ ¨Áwä zÉÆgÉvÀ ªÉÄÃgÉUÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 08/05/2009 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ªÀĺÁqÉÆtUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ¤Ãj£À mÁQ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ºÀ¼À¢ ¥Áè¹ÖPÀ PÁ夣À°è PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀĽwzÀݪÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ WÀªÀĸÁ¨ÁÄ UÀAqÀ ZÀAzÀgÀ ZÀªÁít ªÀAiÀÄ 45 eÁåw ®A¨ÁqÀ G ¸ÀgÁÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸À ¸Á ªÀĺÁqÉÆÃtUÁAªÀ ®PÀëöät£ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ CAvÀÀ w½¹zÀÄÝ EªÀ¼À ªÀ±À¢AzÀ C: 5 °ÃlgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁÄ C:Q: 150/gÀÆ. £ÉÃzÀÄÝ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


PÀÄrzÀ ¸ÀgÁÄUÉ zÀÄqÀÄØPÉýzÀÝPÉÌ §rUÉÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¨ÁâvÀ£À£ÀÄß UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/09 PÀ®A 341, 504, 323, 324, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 8/5/09 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ £ÀÆå ®QÌ ¨ÁgÀzÀ°è ¦ügÁå¢ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¨Á§±ÉnÖ ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀ PÀqÉÄAzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) R°Ã® vÀAzÉ SÁeÁ«ÄAiÀiÁå 2) ªÀÄÄ£Áß vÀAzÉ ¯Á¯Á¸Á§ E§âgÀÄ ¸Á:eÉʱÀAPÀj UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt MAzÀÄ ©ÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¸ÀgÁÄ ¨Ál®£ÀÄß PÀÄrAiÀÄ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, PÀÄrzÀÄ £ÀAvÀgÀ 50 gÀÆ PÉÆnÖzÁUÀ MlÄÖ 140/- gÀÆ. DUÀÄvÀÛzÉ, E£ÀÆß 90 gÀÆ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ ºÀt E¯Áè JAzÀgÀÄ DUÀ ºÀt PÉýzÁUÀ CªÀj§âgÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUÉÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fªÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄlPÁ aÃn §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 105/09 PÀ®A:7(111) PÉ.¦. PÁÄzÉ.

¢£ÁAPÀ 8/5/09 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå ¤®AUÉ ªÀAiÀÄ:22 ªÀµÀð, G:mÉîgÀ ¸Á:UÁf¥ÀÆgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ an §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝ£É JA§ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¨Áwä ¥ÀAZÀjUÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢üAiÀĪÀjUÉ w½¹ oÁuÉÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV PɼÀUÉ E½zÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¨ÁwäAiÀÄAvÉ M§â ªÀåQÛ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛ¢zÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr 2030 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¹ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è CªÀ£À CAUÀ gÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£À D¢ü£À¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 320/- gÀÆ , MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ an, ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á® ¥É£Àß , MAzÀÄ PÁ§ð£À ¥ÉÃ¥ÀgÀ £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ªÀiÁrzÀ ¸ÀéwÛ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.