May 23, 2009

Daily Crime Update - 23-05-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-05-2009

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/09 PÀ®A 143, 504, 427, 435, eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 ¦.r.¦.¦. PÁAiÉÄÝ 1984 :-


¢£ÁAPÀ 22-05-2009 gÀAzÀÄ 1630 UÀAlUÉ ¨ÉîÆgÀ UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÁzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÉgÉ ¢£ÁAPÀ 22-05-2009 gÀAzÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ D±ÀæAiÀÄ AiÉÆÃd£É ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ ¤ÃqÀ°PÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¨ÉîÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è£À ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 jAzÀ 20 d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ªÁqÀð £ÀA§gÀ 3 gÀ°è£À n.¹. ¸ÀÄlÄÖ 8 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ UÀw¹zÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ ºÉƸÀ n.¹. D¼ÀªÀqÀ¹®èªÉAzÀÄ PÀÆV, ¤ªÀÄä UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀzÀ°è£À RÄað, mÉç®UÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ºÁQzÀgÉ ¤ªÀÄUÉ UÉÆvÁÛUÀÄwÛzÉAzÀÄ PÀbÀÃjAiÀÄ M¼ÀUÉ £ÀÄVÎ DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀzÀ°èzÀ PÀÄaðUÀ¼ÀÄ, lÆå§ ¯ÉêlUÀ¼ÀÄ, mÉç® UÁè¸À MqÉzÀÄ, ¥Áè¹ÖPÀ PÀÄað ªÀÄvÀÄÛ «®í PÀÄaðUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ºÁQzÀÝgÀÄ. F WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß 10-45 UÀAmɬÄAzÀ (ªÀÄÄAeÁ£É) DVgÀÄvÉÛzÉ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ. F jÃwAiÀiÁV DPÀæªÀÄ PÉÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀPÁðgÀ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ CzsÀåPÀëjUÉ, G¥ÁzsÀåPÀëjUÉ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹gÀÄvÉÛãÉ. ºÁUÀÄ zÀĵÀPÀÈvÀªÀ£ÀÄß EzÉà UÁæªÀÄzÀ°è£À UÁæªÀĸÀÜgÀgÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà §qÀPÉ 2)±ÀgÀt¥Áà ¸ÉÆãÁgÀ, 3) ¸ÉÊzÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄqÉ¥Áà @ ªÀÄqÉÆüÀ¥Áà ,4) gÀªÉÄñÀ EgÀ¨Á¬Ä, ±ÀAPÀæ¥Áà ªÀÄÆ®UÉ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ §¸ÀªÀgÁd ©®PÀ¯ÉPÀÖgÀ w½¸ÀÄgÀvÁgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 158/09 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/5/09 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÀUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢AiÀiÁzÀ ²æà PÉÃgÉ¥Áà vÀAzÉ PÁ¼É¥Áà gÁZÀ¥ÁàUÉÆqÀUÁAªÀ ªÀAiÀÄ-80 ªÀµÀð G-PÀÆ°PÉ®¸À eÁ-ºÀjd£À ¸Á-EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ vÀ£Àß ºÉý §gɬĹzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉƪÀÄäUÀ¼ÁzÀ ¥À«vÁæ JA§ÄªÀªÀ½UÉ PÀ¥À¯Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ±ÉÃuÁÚ JA§ÄªÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ®UÀß ªÀiÁrzÀÄÝ EªÀjUÉ MAzÀÄ ªÀÄUÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 22/5/09 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¥À«vÁæ EªÀ½UÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀÄ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ vÀÄPÀ̪ÀiÁä EªÀ¼À eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀgÉ £À£ÀUÉ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ JqÀPÉÌ ªÉƼÀPÉÊUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-05-2009 gÀAzÀÄ gÀAUÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ CPÀ̪ÀĺÁzÉë PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ£À°è ¦üAiÀiÁð¢ f.ºÀjPÀȵÀÚ vÀAzÉ f.¦.wgÀÄ¥Àw ªÀAiÀÄ:39ªÀµÀð G:J¯ï.L.¹¨ÁæAZï ªÀiÁå£ÉÃdgï ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA.8-10-1/J-76 gÀAUÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ 0000-0300 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÉåzÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ QlQAiÀÄ°ènÖzÀ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÉÊ¯ï ªÀiÁqÉ¯ï £ÀA.6233 C.Q: 8000/-gÀÆ. ºÁUÀÄ MAzÀÄ PÁå¹AiÉÆà PÉÊUÀrAiÀiÁgÀ C.Q:10,000/- NlÄÖ 18,000/- gÀÆ. UÀ¼ÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 22-05-2009 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ £ÀA§®ºÀðªÁzÀ ªÀiÁ»w zÉÆgÉvÀ ªÉÄgÉUÉ ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄAiÀÄÆgÁ §jÃzÀ ±Á» ºÉÆmÉ® ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÉʵÀÚ« ¸Áj ¸ÉAlgï CAUÀr (±Élgï ªÀÄÄaÑzÀÄÝ ) JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ 4 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr gÀÆ. 7010/- ºÁUÀÄ 52 E¸Éàmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ C¤Ã®, zsÀ£ÀgÁd, D£ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/09 PÀ®A 324 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/05/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¥sÀÄ¯É ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ£Áf gÀªÀgÀ vÀAzÉ ²æà Q±À£ÀgÁªÀ ¸ÀAUÁæªÀÄ ¸ÀAUÉä ªÀAiÀÄ 70 ªÀµÀð EªÀjUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ºÉÆqÉzÀ ¥ÉnÖUÉ CªÀgÀ ªÉÄîÄÛnUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆVUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ vÀ£Àß vÀAzÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀzÉà EgÀĪÀzÀjAzÀ CªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ D¥Á¢vÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-05-09 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¥ÀÄgÁªÀ vÀAzÉ «oÀ×®gÁªÀ ªÁUÀªÀiÁgÉ gÀªÀgÀÄ ªÀ£ÀªÀiÁgÀ¥À½î gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÄlÄA§zÀ eÉÆvÉ PÀĽwgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ Q±À£À PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½zÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ JPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ PɽzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀAzÉUÉ PÉʬÄAzÀ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀiÁ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤rzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.