May 22, 2009

Daily Crime Update - 22-05-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22-05-2009

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï. £ÀA. 14/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 20/05/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ PÁ±ÀgÉ gÀªÀgÀ vÀªÀÄä UÀÄgÀÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ PÁ±ÀgÉ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁw ªÀqÀØgÀ ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀAiÀÄ ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°èzÀ ±ÉÃPÀ CPÁÛgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀ ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄÄ.r.Dgï ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


OgÁzÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/09 PÀ®A 279, 337, 338, 304 (J)L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 21-05-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà vÀļÀ¹gÁªÀÄ vÀAzÉ «oÀ® zsÁ¯É ¸Á// ¨ÉÆAw EªÀgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 21-5-09 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄPÀæA¨ÁzÀ zÀ°è EzÁÝUÀ ¸ÀAdÄ MqÉAiÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¤£Àß ªÀÄUÀ «oÀ® EvÀ£ÀÄ EAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉAzÀÄ PÀ®Äè vÀÄA§®Ä mÁæPÀÖgï ªÉÄÃ¯É ºÉÆzÁUÀ PÀ®Äè vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ¨ÉÆAw PÀqÉ §gÀĪÁUÀ gÀªÉÄñÀ ¯ËmÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀĨsÁµÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ Cw ªÉUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fªÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ªÀÄÄA¢£À EAf£À ¥À°ÖAiÀiÁV EAf£À ZÁ®PÀ£À ºÀwÛgÀ PÀĽvÀ «oÀ® EvÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgÀ PɼÀUÉ ¹QÌ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ mÁæPÀÖgÀ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ©lÄÖ Mr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉ½PÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ. ¸ÀASÉå 07/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 22/5/09 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ±ÉÃR ªÀĺÀäzÀ vÀAzÉ ±ÉÃR EªÀiÁªÀÄ ªÀAiÀÄ:22 ªÀµÀð, ¸Á:§§âgÀ¨ÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ 4 ªÀµÀðzÀ »AzÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ ºÁUÀÆ vÀ£Àß vÁ¬Ä ºÀÄaÑAiÀiÁVzÀÄÝ CªÀ£À ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ CªÀ£À vÀ¯É ¸ÀjAiÀiÁV®èzÀ PÁgÀt fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨É¼ÉUÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀzsÀ PÀÄrzÁÝUÀ CªÀ£À£ÀÄß aQvÉìUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ªÉÊAiÀÄÄÝ ¸ÉÃj¹zÁUÀ aQvÉì ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ±ÉÃR U˸ÀĢݣÀ vÀAzÉ ªÉÆ»AiÉƢݣÀ ±ÉÃR gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 8/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 22/5/09 gÀAzÀÄ PÀĪÀiÁj ¦üÃgÀzÉƸÀ ¨ÉÃUÀA vÀAzÉ zÀ¸ÀÛVj dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ:18 ªÀµÀð, eÁw:ªÀÄĹèA G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:UÁqÀªÁ£À UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä M¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤ÃgÀÄ ©Ã¹ ªÀiÁr vÉUÉzÀÄ PÉƼÀî®Ä ºÉÆÃVzÁUÀ M¯ÉAiÀÄ°è EzÀÝ ¨ÉAQ EªÀ¼À ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ §nÖUÉ ºÀwÛ ªÉÄÊ J¯Áè ¸ÀÄnÖzÀ UÁAiÀÄ ªÁV aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹zÁUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ. ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ªÀĸÁÛ£À©Ã UÀAqÀ zÀ¸ÀÛVÃgÀ dªÀiÁzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.