May 18, 2009

Bidar District Daily Crime Update : 18-05-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-05-2009

OgÁzÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/09 PÀ®A 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 16-05-09 gÀAzÀÄ ¦.J¸À.L. gÀªÀgÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÁeÁ zsÁ¨ÁzÀ°è ¯Éʸɣïì ªÀUÉÊgÉ E®èzÉ DgÉÆævÀgÁzÀ F±ÀégÀ vÀAzÉ gÉÃSÁ gÁoÉÆÃqï ¸Á: CA§gÀ£ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ ºÁUÀÆ E£ÉÆßçâ£ÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ w½zÀÄ §A¢zÀ jAzÀ ¦.J¸À.L. gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 4/09 PÀ®A 174 ¹Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ; 17/5/09 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ¨Á§Ä vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ §rUÉÃgÀ ªÀ: 35 ªÀµÀð eÁ: §rUÉÃgÀ ¸Á: ¨É¯ÁݼÀ FvÀ£ÀÄ AiÀÄ£ÀUÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛ¯Éà OgÁzÀ(©) ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è 0715 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ §rUÉÃgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 17/5/09 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ C¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁ¤PÀ¥Áà ¨ÉÆA§¼ÀUÉ G- ¯Áj ZÁ®PÀ ªÀAiÀÄ-24 ªÀµÀð eÁ-PÀ§â°UÉÃgÀ ¸Á- vÁ¼ÀªÀÄqÀV vÁ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 17/5/09 gÀAzÀÄ 5 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥Àæ¢Ã¥À ªÀAiÀÄ-2 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀzÀ°è SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¸À®Ä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄtªÀAvÀ¥Áà ºÀĪÀÄ£À¨ÁzÀ EªÀgÀÄ PÀgɬĹ CªÀgÀ UɼÉAiÀĤAzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/PÉ-886 £ÉÃzÀÄÝ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄUÀ ¥Àæ¢Ã¥À gÁdPÀĪÀiÁgÀ CªÀgÀ »AzÉ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÉݪÀÅ. ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® gÁdPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® gÁºÉ £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É d£ÀvÁ £ÀUÀgÀ ºÀÄqÀV ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 0530 UÀAmÉUÉ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA feÉ-25/n-9378 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §® ¥ÁzÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÁ®Ä vÉÆqÉAiÀÄÄ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ £À£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EªÀjUÉ §®UÁ®Ä ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ §® ªÀÄÄAUÉÊUÉ §® ºÀuÉUÉ UÀmÁ¬ÄUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ £À£Àß ªÀÄUÀ ¥Àæ¢Ã¥À¤UÉ AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢®è. ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ DzÀ PÀÆqÀ¯Éà ¯Áj¬ÄAzÀ E½zÀÄ Nr ºÉÆVgÀÄvÁ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.89/09 PÀ®A 279, 337, L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 17/05/09gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ªÁå¥ÀÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ UÁæªÀÄUÀ½UÉ ¨sÉÃr ¤ÃqÀÄvÁÛ gÁeÉñÀégÀ ºÀtªÀÄAvÀªÁr. gÁ¥ÀÆgÀ, E¸ÁèA¥ÀÆgÀ UÀ½UÉ ¨sÉÃn ¤ÃqÀÄvÁÛ ªÀÄgÀ½ gÁeÉñÀégÀ PÀqÀUÉ §gÀĪÁUÀ gÁeÉñÀégÀ-E¸ÁèA¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É zÀ¸ÀÛVgÀ zÀUÁðzÀ ºÀwgÀ JzÀj¤AzÀ À gÁeÉñÀégÀ PÀqɬÄAzÀ E§âgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÀªÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®ªÀ£ÀÄß ¤µÁ̼ÀfvÀ£ÀߢAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ M§âjUÉƧâgÀÄ ªÀiÁvÁrPÀƼÀîvÁÛ §gÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼ÀÄ ªÉÃUÀzÀ »rvÀ vÀ¦à MAzÀÆAzÀÄ ºÁåqÀ®UÀ¼ÀÄ vÁV JgÀqÀÄ ªÉÆÃlgÁ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÀÄ gÉÆÃr£ï JqÀ§¢UÉ ©zÀÄÝ ¸ÀzÀj CgÉÆævÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Àà oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 17-05-09 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀj alUÀÄ¥Àà -ElUÁ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÉÆà ªÀÄ£ÀµÀågÀÄ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀUÉÊgÉ E®èzÉ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ MAiÀÄÄåwÛzÁÝgÉ. CAvÁ RavÀ ¨ÁvÀ«Ä ¹QÌzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÉÆæÃ. ¦.J¸À.L ºÁWÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹.¦.¹. 1414 PÀÆrPÉÆAqÀÄ oÁuɬÄAzÀ fÃ¥À £ÀA. PÉJ-38 f-172 £ÉÃzÀÝgÀ°è 2015 UÀAmÉUÉ ©lÄÖ alUÀÄ¥Àà -ElUÁ gÉÆÃqÀ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ PÀlÖV CqÁØ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV fÃ¥À ¤°è¹ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÉÄð£À ¨Áwä ¤d«zÀÄÝ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál® §deï ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ¯ÉʸÀ£Àì ªÀUÉÊgÉ E®èzÉ MAiÀÄÄwÛzÁÝ 1) gÁdÄ vÀAzÉ ZÉAzÀæ±ÉÃRgÀ ©ÃqÀ¥Áà ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ 2) ¹zÀÄÝ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw zÉÆé ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð GB PÀÆ° PÉ®¸À E§âgÀÄ ¸ÁB alUÀÄ¥Àà EªÀjUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ EªÀgÀ ºÀwgÀ EzÁÝ 48 gÁd «¹Ì 180 JªÉÄ® ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C//1824 gÀÆ¥Á¬ÄzÀÄ ºÁUÀÄ E£ÉÆßÃAzÀÄ PÁl£À vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è 36 £ÁPÀ Omï ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C. Q. 1368 gÀÆ. £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 153/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 17/5/09 gÀAzÀÄ 2245 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦üAiÀiÁð¢ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ «ÃgÀuÁÚ ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzsÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ §¸ÀAvÀ¥ÀÄgÀ zɪÁ®AiÀÄzÀ°è EzÀÄzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ C±ÉÆÃPÀ ¥ÉÆZÀªÀÄ¥À½î EªÀgÀÄ ®UÀßPÉÌ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/JZï-8388 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ®UÀßPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁºÉ £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É PÉE© PÁAiÀÄð®AiÀÄzÀ JzÀÄgÀUÀqÉ §AzÁUÀ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°£À »rvÀ vÀ¦à ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 154/09 PÀ®A 341, 323, 324, 504, 506, eÉÆvÉ 34 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 18/5/09 gÀAzÀÄ 0145 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ zÀħ®UÀÄArPÀgï ªÀAiÀÄ-35 ªÀµÀð ¸Á-PÀĪÀiÁgÀ aAZÉÆý gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÉgÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ºÁUÀÆ gÁdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ ºÀ®V gÀªÀgÀ ªÀÄzsÉå ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ ºÀ¼É ªÉÊgÀÄvÀé EgÀÄvÀÛzÉ. »VgÀĪÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨É¼ÀUÉÎ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ fÃ¥ÀUÉ ¸Àé®à j¥ÉÃj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ 1900 UÀAmÉUÉ ©nÖzÀÄÝ fÃ¥ï £ÀA PÉJ-28/JªÀiï-1814 £ÉÃzÀÝgÀ°è gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ PÀļÀÄwÛzÀÝgÀÄ ºÁUÀÆ ¨ÉÃgÉ ¥Áå¸ÉAdgÀ ¸ÀºÀ PÀļÀÄwÛzÀÝgÀÄ. fÃ¥À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀĪÀiÁgÀ aAZÉÆýUÉ MAiÀiÁÝUÀ ªÀÄAiÀÄ gÁwæ2030 UÀAmÉ DVvÀÄÛ Hj£À §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è 1] ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ, gÁdPÀÄAgÀ ±ÀAPÀgÀ gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr £À£ÀUÉ ¥Áå¸ÉAdgÀ EgÀÄvÀÛªÉ. KtPÀÆgÀPÉÌ £Àr CAvÁ 4 d£ÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ KtPÀÆgÀ aAZÉÆýî gÉÆÃqÀ £À¹gÉƢݣÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤£Àß ªÀÄUÀ½UÉ PÉÆqÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ ZÀAzÀæPÁAvÀ ºÀ®UÉ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. ±ÀAPÀgÀ ºÁUÀÆ gÁdÄ vÀAzÉ dÕD¤ gÀªÀgÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.