May 30, 2009

DAILY CRIME UPDATE 30-05/2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-05-2009

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/09 PÀ®A 392 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 28-05-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. EAzÀĪÀÄw UÀAqÀ Q±ÉÆÃgÀ gÀªÀgÀÄ DmÉÆÃzÀ°è §AzÀÄ avÁæPÁæ¸À ºÀwÛgÀ DmÉÆà ¤°è¸À®Ä ºÉý DmÉÆÃzÀ°è ¨ÁåUÀ ElÄÖ a®ègÉ ºÀt vÀgÀÄvÉÛ£É EgÀÄ CAvÀ ºÉý, a®ègÉ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è ¨ÁåUÀ EgÀĪÀ DmÉÆà £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ ªÀiÁr vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¨ÁåV£À°è 4 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ UÀAl£ï, 6000/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 2 gɸÉä ¹ÃgÉ C: Q: 1500/- gÀÆ UÀ¼ÀzÀÄÝ, »ÃUÉ MlÄÖ 63,500/- gÀÆ UÀ¼ÀzÀÄÝ, £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ ªÀiÁr vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¢: 29-05-2009 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 142/2009 PÀ®A 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ. :-

¢£ÁAPÀ 29-05-2009 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ²æà «.JA.zÉøÁ¬Ä ¹.ºÉZï.¹ ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ²æà ¨Á®gÁd ¥ÉưøÀ E£Àì¥ÉPÀÖgï PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛ ©eÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ r.J¸ï.¦ PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛ PÉÆ¥Àà¼À EªÀjUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ zÁR¯ÉAiÉÆA¢UÉ ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ r.J¸ï.¦ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀ ¥ÀvÀæzÀ ¥ÀæPÁgÀ gÀªÁ¤¹zÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ C¸Àzï C° C£Áìj G¥À DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ C§PÁj E¯ÁSÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÁ¹¸ÀĪÀ ©ÃzÀgÀ£À ¥Á¥À£Á±À UÉÃmï ²ªÀ£ÀUÀgÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ±ÉÆâü¸À®Ä MlÄÖ 38 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ 20.25 °Ãlgï (EzÀgÀ CAzÁdÄ ªÉÆvÀÛ 27,062/- gÀÆ UÀ¼ÀµÀÄÖ DVgÀÄvÀÛªÉ) PÁgÀt C§PÁj PÁAiÉÄÝ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/09 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 29/05/09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV 11-45 UÀAmÉUÉ ºÀ«Äî¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ PËmÉÎ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß E§âgÀÄ d£ÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ M¼ÀUÉ 9 gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ ºÉÆgÀUÉ 90 gÀÆ¥À¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ CAPÀ ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr 3 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4415/- gÀÆ., MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/09 PÀ®A 87 PÉ.¦.CPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ B 29/05/09 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ L/¹ ¦.J¸À.L alUÀÄ¥Àà ¥ÉưøÀ oÁuÉ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ RavÀ ¨Áwä ¹QÌzÉãÀAzÀgÉ ªÀ¼ÀTAr UÁæªÀÄzÀ°è ªÀ¼ÀTAr ²ªÁgÀzÀ ¥Àæ¨sÀÄ ªÀiÁqÀUÉÆüÀ EvÀ£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ zÁj §¢UÉ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ÷ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ RavÀ ¨Áwä ¹QÌzÀÄÝ vÀPÀët L/¹ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÉÆæà ¦.J¸À.L ¥ÀlÖ¸Áé«Ä J.J¸À.L £ÀgÀ¸À¥Áà ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀ¼ÀTAr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV C°è E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ ªÀiÁqÀUÀƼÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ zÁj §¢UÉ fÃ¥À ¤°è¹ J®ègÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀÄ VÃqÀUÀ¼À ªÀÄgÉAiÀiÁV ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV £É®zÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ SÁwæ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ 7 d£ÀjUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ /«¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä F PɼÀPÀAqÀvÉ w½¹zÀgÀÄ 1 ) gÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ¸ÉÃjPÁgÀ 2) dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀ£ÁUÀ¥Áà ¸ÉÃjPÁgÀ 3) ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw PÉÆqÀA§® 4) gÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁºÀ¤AUÀ¥Áà ¸ÉÃjPÁgÀ 5) ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¥ÉưøÀ ¥Ánî 6) F±ÀégÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà ¨ÉAPÉ¥À½î 7) ²ªÁf vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¸ÉÃjPÁgÀ J®ègÀÄ ¸Á B ªÀ¼ÀTAr JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj d£ÀjAzÀ dÆeÁl ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4340=00 gÀÆ¥Á¬Ä 3 £ÉÆQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ® ¸ÉÃl CAzÁd QªÀÄvÀÄÛ 3000=00 gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưñï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/09 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/05/09 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ C§ÄÝ® PÀjA vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀeÁPÀ UÀÄ®ÄágÀ¸ï ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð eÁ : ªÀÄĹèA G : MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : ªÀÄAoÁ¼Á vÁ : §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄzsÁåºÀß ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁèzÀ°è SÁ¸ÀV PÉ®¸À EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §AzÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀÄAoÁ¼ÁPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä gÁ ºÉ £ÀA -9 ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ j¯ÁAiÀÄ£ïì ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥ï ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊQ¯ï £ÀA PÉJ-39 JZï-9750 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊqï ºÉÆqÉzÀÄ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ fÃvÀÄ zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ wgÀĪÀÅ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CzÉ ªÉÃUÀzÀ°è ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÃUÀzÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ ºÉÆÃV gÉÆÃr£À PɼÀUÉ ©zÀÝ£ÀÄ DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ CAzÁdÄ 1530 UÀAmÉ DVvÀÄÛ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¹ ºÀwÛgÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÁà FvÀ£ÀÄ EgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39 JZï- 9750 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ £ÀªÀÄÆägÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÁà ¸ÀAPÉÆÃ¼É ¸Á : ªÀÄAoÁ¼À FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ JqÀUÀqÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÀwÛ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ,gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JgÀqÀÄ Q«¬ÄAzÀ ªÀÄÆV¤AzÀ ¨Á¬ÄAzÀ gÀPÀÛ¸ÁæªÀ ªÁV WÀl£ÉAiÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29-05-09 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺɧƧ vÀAzÉ C§Äݯï RAiÀÄÆåªÀÄ ªÀÄįÁè ¸Á: a¢ægÀªÀgÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ±ÀjÃ¥sÀ vÀAzÉ SÁeÁ«ÄAiÀiÁå ¥sÀQÃgÀ EvÀ£À »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ ¢AzÀ zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ - ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÁlgÀ ¦üîÖgÀQÌAvÀ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÁºÀ£À PÀAmÉÆæî ªÀiÁqÀzÉà ¹Ìqï ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÀqÉ ©¢ÝzÀjAzÀ ¥ÁzÀPÉÌ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/09 PÀ®A 279.337.338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.« DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 29-05-09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¥ÀAZÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ ¸Á: qÁPÀƼÀV gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß vÀAV ºÁUÀÆ CwÛUÉ eÉÆvÉ DmÉÆà £ÀA§gÀ PÉJ 39 - 804 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ vÀ£Àß UÁæªÀĪÁzÀ qÁPÀƼÀVUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ C«ÄÃgÀ¨ÁzÀ ªÁr ²ªÁgÀzÀ UÀÄgÀÄ°AUÀ ªÀÄgÀÆgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ qÁPÀƼÀV PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ «Ä¤ qÉÆÃgÀ DmÉÆà £ÀA§gÀ J¦ 13 - 4400 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀĽvÀ DmÉÆÃUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj DmÉÆà vÀVΣÀ°è ºÉÆÃV ¥À°ÖAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ vÀAVAiÀiÁzÀ ºÁ®ªÀiÁä EªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw. ¨sÁgÀvÀ¨Á¬Ä EªÀjUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj rQÌ ªÀiÁrzÀ «Ä¤qÉÆÃgÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/05/2009 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà C§Äݯï gÀ»ÃªÀÄ vÀAzÉ C§ÄÝ®d§âgÀ ¸Á: PÀıÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 29/05/2009 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ ªÀĸÁf FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J.38/JZï. 8326 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ºÉAqÀw ¥ÁªÀðw UÀAqÀ ªÀĸÁf EªÀ½UÉ PÀÆr¹ PÉÆAqÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ PÀıÀ£ÀÆgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ¸Á¬Ä¨Á¨Á UÀÄr¬ÄAzÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆzÀ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÆß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ »rvÀ vÀ¦à ¨É¼ÀPÀÄt [¹] UÁæªÀÄzÀ dªÀiÁ® CºÀäzÀªÁ¯É EªÀgÀ ºÉÆzÀ ºÀwÛgÀ ¥À°à ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ªÀĸÁfUÉ vÀ¯ÉUÉ vÀgÀazÀUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ PÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½UÉ ºÀwÛ gÀPÀÛzÀUÁAiÀiªÁVzÀÄÝ »AzÉ PÀĽvÀ ¥ÁªÀðw¨Á¬Ä EªÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ PÉÊ,PÁ®ÄUÀ½UÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ & UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ªÀĸÁf ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw ¥ÁªÀðw E§âgÀÆ ªÀiÁvÀ£ÁqÀzÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢gÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÁîVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ; 30-5-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 0130 UÀAmÉUÉ ¦.J¸À.L ªÀiÁPÉðl oÁuÉ gÁwæ ¸ÉPÀÖgÀ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ¨Áwä §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀĪÀ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ r.¹¹ ¨ÁåAPÀ JzÀÄgÀUÀqÉ EgÀĪÀ zÀÄUÁð zsÁ¨sÁzÀ°è CPÀæªÀĪÁV ©Ãgï ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ §ÄUÉÆÎf ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á : ¨sÉÆëUÀ°è EvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ EªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 30 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 1930 gÀÆ. £ÉzÀÝ£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 144/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 29-05-2009 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ ¤®AUÁ gÀªÀgÀ ºÉAqÀw E§âgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¢£ÁAPÀ 30-05-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 0200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¸À«vÁ EªÀ¼ÀÄ ºÉÆmÉAiÀÄ £ÀƪÀÅ DUÀÄwÛzÉ CAvÀ CAzÁUÀ ¦üÃAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀgÀ PÁgÀÄ vÀj¹PÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ §AUÁgÀ ¨É½î ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ElÄÖ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ©ÃzÀgÀ «dAiÀIJæà EªÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV C°è £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ºÉjUÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0930 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ½ £À£Àß ªÀÄ£ÉUÉ £Á£ÀÄ ºÉÆV £ÉÆqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄj¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆV £ÉÆÃqÀ®Ä ¨ÉqÀgÀƪÀÄ ¨ÁV®zÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄÝ ¨ÉqÀgÀƪÀÄzÀ°è EzÀÝ C®ªÀiÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆqÀ¯ÁV C®ªÀiÁjAiÀÄ qÉÆÃgÀªÀ£ÀÄß ºÁj¬ÄAzÀ vÉUÉ¢zÀAvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ£ÀÄß vÀgÉzÀÄ £ÉÆqÀ®Ä C®ªÀiÁjAiÀÄ°èAiÀÄ ¸ÉÃ¥sÀ ¯ÁPÀgÀªÀ£ÀÄß C®ªÀiÁjAiÀÄ°è ElÖ ©ÃUÀzÀ PÉʬÄAzÀ vÉUÉ¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ C®ªÀiÁjAiÀÄ°è zÀÄÝ §AUÁgÀzÀ PÀAl£À 5 vÉƯÉzÀÄÝ C,Q, 70,000-00 gÀÆ, §AUÁgÀzÀ £ÉPÀ¯ÉøÀì 2 vÉƯÉzÀÄÝ C,Q, 28,000-00 gÀÆ., §AUÁgÀzÀ ¯ÁåPÉÃl 1 vÉƯÉzÀÄÝ C,E, 14,000-00 gÀÆ, Q«AiÀÄ°èAiÀÄ §AUÁgÀzÀ gÀhÄĪÀÄPÁ 1 vÉƯÉzÀÄÝ C,Q 14,000-00 gÀÆ, Q«AiÀÄ°èAiÀÄ §AUÁgÀzÀ 2 ºÀÆUÀ¼ÀÄ 1 vÉƯÉzÀÄÝ C,Q, 14000-00 gÀÆ, PÉÊAiÀÄ°èAiÀÄ MAzÀÄ eÉÆvÉ ¥Ánè §AUÁgÀzÀÄ 4 vÉƯÉzÀÄÝ C,Q, 56,000-00 gÀÆ¥Á¬ÄzÀÄÝ, JgÀqÀÄ §AUÁgÀzÀ ¸ÀÄvÉÆAUÀÄgÀÄ 1 vÉÆ¯É C,Q 14000-00 gÀÆ¥Á¬ÄzÀÄÝ, «ÄÃvÀæ ¨Á¯Áf PÀtfPÀgÀ ªÀQîgÀÄ EªÀjAzÀÉ ¸Á®zÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¥ÀqÉzÀ ºÀtÖ 50,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 2,60,000/-gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀÄÝ. PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÁîVzÉ.