May 19, 2009

Bidar Dist: Daily Crime Update 19-05-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19-05-2009

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ ¸ÀA 03/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ; 18-05-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0930 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ºÉqÀ PÁélgÀzÀ°è PÉ.J¸À.Dgï.¦ ¥ÉÃzÉ £ÀA. 541 ²ªÀgÁd EªÀ£ÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ M«ÄzÉÆAªÉÄÃ¯É JzÉ £ÉÆêÀÅ ¥ÁægÀA¨sÀªÁVzÀÄÝ aQvÁì PÀÄjvÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÁºÀ£ÀzÀ°è f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÉÆAiÀÄåAiÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzÀåzÀ°èAiÉÄ ªÉÄÊvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ºÀèzÀAiÀÄ WÁvÀ¢AzÀ¯ÉÆ CxÀªÀ ¨ÉÃgÉ PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ¯Éà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà zÀAqÀV PÉ.J¸ï.Dgï.¦. ªÀÄÄSÉå ¥ÉÃzÉ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/09 PÀ®A 447, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 18/05/09 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥ÀAqÀj vÀAzÉ zsÉÆÃAr¨Á PÁ²ªÁ¯É ªÀAiÀÄ 44 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÁ ¸Á; PÁ¼ÀUÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 16/05/09 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ PÁ¼ÀUÁ¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA.59/4 gÀ°è ¨Á¯Áf vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw PÁ²ªÁ¯É ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ E§âgÀÆ ¸Á; PÁ¼ÀUÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖ [¨ÁzÁgÉ] ºÉÆqÉzÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ QwÛ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁ𢠫ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÀgÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É §AzÁgÉ £ÀªÀÄä¢zÉ ¤£ÁågÀÄ PÉüÀĪÀªÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃUÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/09 PÀ®A 302 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18/05/2009 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ¨sÀAzÀUÀªÀiÁä UÀAqÀ gÁªÀÄ¥Áà ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð eÁåw J¸ï.¹. ºÀjd£À G/ ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á; PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ(eÉ) gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÉgÉ 14900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ®Qëöät ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ gÀªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UËvÀªÀÄ vÀAzÉ ®Qëöät CUÀ¸É£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁåw J¸ï.¹. ºÀjd£À ¸Á; PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ(eÉ) 2) zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ®Qëöät CUÀ¸É£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð eÁåw ºÀjd£À ¸Á; PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ(eÉ) 3) ±ÁAvÀªÀiÁä UÀAqÀ ®Qëöät CUÀ¸É£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð G/ ªÀÄ£É PÉ®¸À eÁåw J¸ï.¹. ºÀjd£À ¸Á; PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ(eÉ) gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ®Qëöät EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ EvÀ¤UÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ £À±ÉzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦ügÁå¢ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛz.É.