May 3, 2009

Bidar Dist : Daily Crime Update 03-05-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 03-05-2009


DPÀæªÀĪÁV ªÀÄÆgÀÄ PÉ.f. UÁAeÁ ¸ÁPÁtÂPÉ : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 100/09 PÀ®A 20(©)(1) J£ï.r.¦.J¸ï. PÁAiÉÄÝ:-

¢£ÁAPÀ 3/5/09 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ¦.J¸ï.L(PÁ.¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ AiÀiÁgÉÆ M§â ªÀåQÛ C£À¢üPÀÈvÀªÀV AiÀiÁªÀÅzÉÆ PÀqÉÄAzÀ UÁAeÁªÀ£ÀÄß MAzÀÄ ¨ÁåV£À°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CzÀ£ÀÄß ªÀiÁºÁgÁµÀÖç gÁdåzÀ ¨ÁA¨É £ÀUÀgÀzÀ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¨ÁA¨ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁèzÀ J£ï.ºÉZï.-9 gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°ègÀĪÀ L.© JzÀÄgÀÄUÀqÉ §¹ì£À zÁj PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AwÛgÀÄvÁÛ£É. JA§ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢üAiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ CºÉäÃzÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ:30 ªÀµÀð, G:¥ÀÆ£Á £ÀUÀgÀzÀ ¥ÀªÀgÀ ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°è ºÉ®àgÀ PÉ®¸À ¸Á:ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀ¤AzÀ 3 PÉ.f. UÁAeÁ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÉÛzÉ.

QgÁuÁ CAUÀrAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 19 ¸Á«gÀPÀÆÌ ªÉÄîàlÖ ªÀiË®åzÀ ¢£À¹ ¸ÁªÀÄVæ ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÀzÉÆÝÃAiÀÄÝ PÀ¼ÀîgÀÄ
UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 1,2-5-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÉÆêÀıÉnÖ PÁA¥ÉèPïì ªÀÄ£Àß½ gÀ¸ÉÛ CPÀ̪ÀĺÁzÉë ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉÉ ²ªÀ§¸À¥Áà ¥Ánïï, 38 ªÀµÀð, QgÀt ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á ºÁgÀÆgÀUÉÃj gÀªÀgÀ QgÀt CAUÀrAiÀÄ »A¢£À ¨ÁV®Ä ªÀÄÆjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ««zsÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ QgÀt ¸ÀªÀiÁ£ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5000/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 19750/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀƪÀ ¸ÁªÀÄ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨Á«UÉ C¼ÀªÀr¹zÀ ¥ÀA¥À¸Émï PÀ¼ÀªÀÅ , ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 02/05/2009 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªÀgÁd@ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÁxÀgÁªÀ gÉÆmÉÖ ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á; ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 30/04/09 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 148/2 £ÉÃzÀgÀ°èAiÀÄ ¨Á«UÉ C¼ÀªÀr¹zÀ MAzÀÄ VæªÉÃd PÀA¥À¤AiÀÄ 5 JZï.¦. ¥ÀA¥À¸Émï PÉA¥ÀÄ §tÚzÀÄÝ C;Q;15,700/- gÀÆ. zÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄåPÉÌ zÁAiÀiÁ¢ dUÀ¼À : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/09 PÀ®A 341,323,504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ:02/05/09 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÉæêÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀiÁ£ÀPÁgÀ ¸Á/ PÉÆãÀªÉÄüÀPÀÄAzÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¨sÁUÁ¢ªÀgÁzÀ PÉʯÁ¸À ªÀiÁ£ÀPÁgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀÄvÀÛªÉ. »ÃVgÀĪÀ°è ¢:25/04/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁ𢠨sÁUÁ¢AiÀĪÀgÁzÀ PÉʯÁ¸À, «oÀ®, gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀiÁ£ÀPÁgÀ gÀªÀgÀÄ CªÀgÀ £À¼ÀPÉÌ ªÉÆÃmÁgÀ ºÀaÑ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§ÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £À¼ÀPÉÌ ¤ÃgÀÄ §gÀ¯ÁgÀzÀPÉÌ CªÀjUÉ £ÀªÀÄä £À¼ÀPÉÌ ¤ÃgÀÄ §gÀÄwÛ¯Áè ªÉÆÃmÁgÀ KPÉ ºÀaÑ¢Ýj CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ £ÀªÀÄä ªÀÄzÉå vÀPÀgÁgÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ì£À°èlÄÖPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢:02/05/09 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ï ¸ÁÖAqï PÀqÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ PÉʯÁ¸À vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ªÀiÁ£ÀPÁgÀ, «oÀ® vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ªÀiÁ£ÀPÁgÀ, gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ªÀiÁ£ÀPÁgÀ ªÀÄƪÀgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ «oÀ® EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱Àlð »rzÁUÀ PÉʯÁ¸À EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨ɣÀß°è ªÀÄÄתÀiÁr ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. gÁdPÀĪÀiÁgÀ EªÀ£ÀÄ PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄåPÉÌ dUÀ¼À : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/09 PÀ®A 323,504,506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 03/05/2009 gÀAzÀÄ 0015 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ ¤qÉÆÃzÁPÀgÀ ªÀAiÀÄ 41 ªÀµÀð eÁåw ºÀjd£À ¸Á: ¤qÉÆÃzÁ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 02/05/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀĽvÁUÀ C¥Á¢vÀgÁzÀ J1 ¸ÀĤî vÀAzÉ ¸ÀA§¥Áà J2 ¸ÀA§¥Áà vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¸Á: PÀıÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ E§âgÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ “ ¨Á¸ÀĽ ªÀÄUÀ£É ºÉÆgÀPÉ ¨Á ¤ J¸ÀÄ¢£À EgÀwÛ £Á £ÉÆÃqÀÄvÉÛä” CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ ¸ÀA§¥Àà fAeÁªÀÄÄ× ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¸ÀĤî PÉʪÀÄÄתÀiÁr ¨ÁÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ fªÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


¸ÀgÀPÁj ¸ÀܼÀzÀ°è DPÀæªÀĪÁV zsÀéd ºÀƼÀÄwÛzÀÄÝzÀPÉÌ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/09 PÀ®A 143,147,341 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 03/05/09 gÀAzÀÄ 0330 UÀAmÉUÉ 10-15 d£À QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ-GzÀVÃgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀzÀ°è qÁ; ©.Dgï. CA¨ÉÃqÀÌgÀgÀªÀgÀ zsÀéd PÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ PÀ©âtzÀ ¥ÉÊ¥ÀÄ ºÀƼÀ®Ä PÉzÀgÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°è £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj d£ÀgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÉzÀj ¥ÀÆ¥ÀÄ ºÀƽ CzÀPÉÌ zsÀéd ºÁUÀÄ ¨sÁªÀavÀæ PÀnÖ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ CrØ ¥Àr¸ÀĪÀ PÁAiÀÄðzÀ°è vÉÆqÀVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.61/09 PÀ®A.143, 147,341 eÉÆvÉ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄåPÉÌ dUÀ¼À : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/09 PÀ®A 341,323,504,506 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 03/05/2009 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀA§¥Áà vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ PÀ¸ÀÆÛgÉ ¸Á; ¤qÉÆÃzÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 02/05/2009 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ DgÉÆævÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆV J1 ±ÀgÀt¥Àà FvÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ PÀıÀ£ÀÆgÀPÉÌ §gÀ°®è JA§ PÁgÀtPÉÌ ¨ÉÊ¢zÀÄÝ ¸ÀjAiÀÄ®è AiÀiÁPÉ ¨ÉÊ¢¢Ý CAvÀ PÉýzÁUÀ “ K ¸ÀA¨Áå ¸ÀÆ¼É ªÀÄ£ÀUÉ ¤ÃgÀÄ §A¢¯Áè CAzÀgÉ £À£ÀUÉ PÉÃ½Û £Á£ÀÄ PÀgÉzÀgÉ ¤ªÀÄä ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ §gÀĪÀÅ¢®è ¨sÉÆøÀrPÉ CAvÀ CªÁZÀÑ ¨ÉÊAiÀÄĪÁUÀ F jÃw ¨ÉÊAiÀĨÉÃqÀ CAvÀ ºÉý ªÀÄ£ÉPÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¤®Äè vÉÆj¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀzÀAvÉ CPÀæªÀÄ ªÁV vÀqÉzÀÄ §®UÉÊÄAzÀ ¨É£Àß°è JgÀqÀÄ ¥ÉlÄÖ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.