May 16, 2009

Bidar Dist: Daily Crime Update 16-05-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 16-05-2009


¤µÁ̼ÀfÄAzÀ PÁgÀ ZÀ¯ÁĹ rQÌ ªÀiÁrzÀ ZÁ®PÀ : PÁ®Ä ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ MqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¨Á®PÀ
aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/09 PÀ®A 279. 337. 338 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«í PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 15/5/09 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀÄAzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁtÂPÀ ºÁ¢ªÀĤAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ dPÀ£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É UÁAiÀiÁ¼ÀÄ AiÀiÁzsÀªÀ ¤AwzÀÄÝ OgÁzÀ PÀqÉÄAzÀ MAzÀÄ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀÄ ¸ÀÄ£ÉÃj §tÚzÀÄÝ £ÀA§gÀ UÉÆwÛ¯Áè Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqÉĹ ªÀÄUÀÄ AiÀiÁzsÀªÀUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ PÁgÀÄ ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj AiÀiÁzsÀªÀ¤UÉ JqÀPÁ®Ä ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ MqÉzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¹ªÀiï PÁqÀð ¥ÀqÉzÀÄ ºÀt ¤ÃqÀzÉ CAUÀrªÀiÁ°PÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ UÁæºÀPÀ : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/09 PÀ®A 323, 324, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 15/05/2009 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸À¥Áà ¸ÀdÓ£À±ÉnÖ ªÀAiÀÄ-21 ªÀµÀð eÁw-WÁtUÉÃgÀ G-J¸ï.n.r PÉ®¸À ¸Á-ªÀÄzÀPÀnÖ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-15/5/09 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß J¸À.n.r CAUÀrAiÀÄ°è PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ PÀ¦Ã® EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¦ügÁå¢AiÀÄ CAUÀrUÉ ºÉÆÃV ªÉÇÃqÁ¥sÉÆãÀ ¹ªÀiï PÁqÀð PÀÆqÀ®Ä PÉýzÀ£ÀÄ. CzÀPÉÌ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ºÀt PÀÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ CAUÀrAiÀÄ qÁæzÀ°è PÉʺÁQ ¹ªÀiï PÁqÀð vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ vÀqÉ¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉÆý¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢UÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

CeÁUÀgÀÄPÀ ¢éÃ-ZÀPÀæªÁºÀ£À ZÁ®£ÉÄAzÀ rQÌ : ¨Á®PÀ£À£ÀÄß PɼÀUÉqÀ» UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ ZÁ®PÀ
zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 15/05/09 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÉÄÃmÁgÉ ¸Á: vÉUÀA¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢:14/05/09 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£ÀÄ vÉÃUÀA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è gÀ¸ÉÛ §¢UÉ DlªÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ UÀÄgÀÄ°AUÀAiÀiÁå vÀAzÉ ¸ÀAUÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ:25 ªÀµÀð, ¸Á/ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ fÃ¥À £ÀA:JªÀiï.ºÉZï:26-¹-1026 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆÃl¯ï J°èzÉ vÉÆÃj¸ÀÄ CAvÁ PÉý ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ HgÀ°è wgÀÄ«£À°è DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹ PÀmï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À¢AzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR° ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¤µÁ̼Àf ¢éZÀPÀæªÁºÀ£À ZÁ®£ÉÄAzÀ ©zÀÝ E§âgÀÄ ¸ÀªÁgÀgÀÄ : MªÀð£À PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 15/5/09 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæÄAzÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀ ºÁdjzÀÝ ¦ügÁå¢ ªÀĺÁgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 15/5/09 gÀAzÀÄ zsÀƪÀÄä£À¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä£ÁzÀ zÀÄUÁðzÁ¸À EªÀ£À ªÀÄzÀÄªÉ EzÀÄÝ vÀªÀÄä¤UÉ ZÀ¥Àà°AiÀÄ£ÀÄß vÀgÀĪÀÅzÀPÉÌ £ÀªÀÄä ¨sÁªÀ ¥ÀæPÁ¸À vÀAzÉ ¨Á§Ä ºÁUÀÆ AiÀÄgÀ¨ÁUÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÉÃs±À vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd EªÀj§âgÀÆ £ÀªÀÄä «ÄvÀæ£À ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-53/J¯ï-6333 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ZÀ¥Àà° vÀgÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀĺÉñÀ EvÀ£ÀÄ »gÉÆúÉÆAqÁ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ CAzÁdÄ 0245 UÀAmÉUÉ £À£ÀUÉ ªÉƨÉÊ® ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¨sÁªÀ ¥ÀæPÁ±À ºÁUÀÆ ªÀĺÉñÀ EªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀzÀ°è £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£À ZÀ¥Àà° Rjâ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zsÀƪÀÄä£À¸ÀÆgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ªÀĺÉñÀ EvÀ£ÀÄ »gÉÆúÉÆAqÁ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁtÂPÀ £ÀUÀgÀ gÉõÉä UÀÆqÀÄ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ªÀĺÉñÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÄAzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉUÉ EgÀĪÀ PÀ°èUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzsÀ £ÀªÀÄä ¨sÁªÀ ¥ÀæPÁ±À¤UÉ JqÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀmÁÄUÉ ºÁUÀÆ JqÀUÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄʪÉÄÃ¯É vÉÆÃgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ªÀĺÉñÀ¤UÉ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄåPÉÌ dUÀ¼À : ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ E§âgÀÄ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ
ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/09 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 15-05-09 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁUÀgÁd ¥À¸ÁVð ¸Á: ºÀ½îSÉqÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÀæPÁ±À, «gÉñÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ UÀuÉñÀ ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è ¨ÁÄ ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ CzÉà MAzÀÄ GzÉÝñÀ¢AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ UÀuÉñÀ ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è KPÉ dUÀ¼À vÉUÉ¢¢Ý CAvÁ ºÉý vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ©âtzÀ gÁqÀ¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. E£ÉÆߧâ DgÉÆæ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊ ªÀÄÄ× ªÀiÁr §®UÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


Cwà ªÉÃUÀzÀ ¨ÉÊPï ZÁ®£ÉÄAzÀ ©zÀÄÝ : PÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÀiÁrPÉÆAqÀ ZÁ®PÀ
zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA. 112/09 PÀ®A 279,338 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ:15/05/09 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàÀvÉæÄAzÀ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ PÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¯Á®¹AUï eÁzsÀªÀ ¸Á: ºÁ®ºÀ½î vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ²ªÁf EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/ nDgÀ-7561 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹ vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£ÀÄ ©¢ÝzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£À §®PÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


©nÖ °¥sÀÖ PÉýzÀªÀgÀ£ÀÄß ¤gÁPÀj¹zÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£À£ÀÄß UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ ¥ÀÄAqÀgÀ «gÀÄzÀÞ UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
alUÀÄ¥Àà oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/09 PÀ®A 323, 341, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ B 15/05/09 gÀAzÀÄ 1940 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DmÉÆà ¸ÀASÉå B PÉJ-39 -2910 £ÉÃzÀgÀ°è ¸ÉàöÊ¸ï ªÉƨÉÊ® mÁªÀgÀUÉ r¸Éî ºÁPÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ alUÀÄ¥ÀàPÉÌ §AzÀÄ r¸Éî£ÀÄß mÁªÀgÀPÉÌ ºÁQ ªÀÄgÀ½ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀ£À «ÄvÀæ£ÁzÀ gÁd¥Áà vÀAzÉ ¥ÉAl¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ¸Á B PÉÆqÀA§® PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ alUÀÄ¥Àà §¸À ¤¯ÁÝt JzÀgÀÄUÀqÉ §AzÁUÀ C°è alUÀÄ¥Àà ¥ÀlÖtzÀ d£ÀgÁzÀ 1) ªÉÆÃÄ£ï ¨ÉÃ¥ÁjªÁ¯É 2) ¨Á¨Á §AUÀrªÁ¯É ZÁ®PÀ E§âgÀÄ ¸Á B zÀ¸ÀÛVj ªÀĺÉƯÁè PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄUÉ DmÉÆÃzÀ°è ªÀģɪÀgÉUÉ ©ÃqÀ®Ä PÉýzÀgÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ DmÉÆÃzÀ°è r¸Éïï PÁå£ÀÄUÀ½ªÉ d£ÀjUÉ PÀĽvÀÄPÉƼÀî®Ä §jªÀ¢¯Áè PÁgÀt ¤ªÀÄUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ©qÀ®Ä DUÀĪÀ¢¯Áè CAzÁUÀ E§âgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ªÀÄÄ× E§âgÀÄ PÉÊÄAzÀ vÀÄnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃjUÁV dUÀ¼À : vÁÄ ªÀÄUÀ£À£ÀÄß gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ ªÀÄƪÀgÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ UÀÄA¥ÀÄ

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 15-05-2009 gÀAzÀÄ 2030 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÉÆãÁ¨ÁÄ UÀAqÀ ¨Á¯Áf gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 15-05-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ UÀuÉñÀ vÀAzÉ ¨Á¯Áf EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ £À¼ÀzÀ ¤ÃjUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄAUÀ¯Á¨ÁÄ UÀAqÀ zÀvÀÄÛ EªÀgÀÄ ¤Ãj£À ¸ÀA§AzsÀªÁV ªÀÄUÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1800 UÀAlUÉ ¸ÀzÀj ªÀÄAUÀ¯Á¨ÁÄ AiÀĪÀjUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ ¤Ãj£À ¸ÀA§AzsÀªÁV £À£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¤£ÉãÀÄ PÉüÀ°PÉ §A¢¢Ý CAvÀ dUÀ¼À vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ zÉÆqÀبÁÄ UÀAqÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ, gÁzsÁ¨ÁÄ UÀAqÀ zÀvÀÄÛ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ MwÛ »rzÁUÀ ¸ÀzÀj ªÀÄAUÀ¯Á¨ÁÄ UÀAqÀ zÀvÀÄÛ ¸ÀÄvÁgÀ EªÀ¼ÀÄ MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ UÀuÉñÀ EvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ¼ÀÄ. CµÀÖgÀ°è £Á£ÀÄ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ £À£ÀUÉ ¸ÀºÀ ¸ÀzÀj ¸À¯ÁPÉÄAzÀ £À£Àß JqÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.