May 14, 2009

Bidar Dist: Daily Crime Update 14-05-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 14-05-2009


C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV DAiÀÄÄzsÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ CAUÀrªÉÄÃ¯É zÁ½ : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA82/09 PÀ®A 25 ¨sÁgÀvÀ DAiÀÄÄzsÀ PÁÄzÉ.

¢£ÁAPÀ 13-5-09 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ 1) ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ C£ÀAvÀ eÉÊ£ï ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð, eÁw ªÀiÁgÀªÁr G ªÁå¥ÁgÀ ¸Á eÉ.¦. £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀÀ. 2) C«ÄÃvÀ vÀªÁj vÀAzÉÉ «£ÉÆÃzÀ wªÁj ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð G «zÁåyð f.J£ï.r.E PÁ¯ÉÃd ©ÃzÀgÀ eÁw ¨sÀƫĺÁgÀ ¸Á dUÀzÉñÀ¥ÀÆgÀ ¥Á¤ lAQ f §°AiÀiÁ (AiÀÄÄ.¦.)©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ©¯Á¯ï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ E¯ÁSÉÄAzÀ ¯Éʸɣïì ªÀUÉÊgÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ EzÀÝ DAiÀÄÄzÀÞªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉÉAzÀÄ RavÀ ªÀvÀðªÀiÁ£À §AzÀªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gɪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀÄgÀªÀ eÉÆÃvÉUÉ ©¯Á® PÁ¯ÉÆä ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ §½ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ E¯ÁSÉÄAzÀ ¯Éʸɣïì ¥ÀqÉAiÀÄzÉ EzÀÝ MAzÀÄ ¦¸ÉÆÛÃ¯ï ºÁUÀÆ ªÀÄzÀÄÝUÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ¢AzÀ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀݪÀgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄzÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ ¥ÀæPÀgÀt
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 108/09 PÀ®A504,323,324,341, eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 13/5/09 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉUÉ SÁ£Á¥ÀÄgÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀiÁzÀ ²æà °AUÀ¥Áà vÀAzÉ ¦ÃgÁf WÀAmÉ ¸Á:SÁ£Á¥ÀÄgÀ(PÉ) EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ CdÄð£À vÀAzÉ ¦ÃgÁf WÀAmÉ ªÀAiÀÄ:56 ªÀµÀð ¸Á:SÁ£Á¥ÀÄgÀ(PÉ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÀwÛzÀ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛ¢Ý JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊÄAzÀ £À£Àß ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, CªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¸ÀÄeÁ¨ÁÄ, ¸ÀÄAzÀgÀ¨ÁÄ EªÀj§âgÀÄ £À£ÀUÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ £À£Àß JqÀUÀqÉ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀÄwÛUÉ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉU ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


DºÁgÀ ¸Éë¸ÀzÉà ¸ÀgÁ¬ÄPÀÄrzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ PÀÄqÀÄPÀ
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.rCgï.£ÀA. 08/2009 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 12/05/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 06-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ZÀAzÀæÀ¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUï ªÀ 60 ªÀµÀð eÁåw ºÀjd£À ¸Á ±ÁªÀĸÀÄAzÀgÀ £ÀUÀgÀ ±ÁºÀUÀAd ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 13/05/09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ºÀÄqÀÄPÁrzÁUÀ ¹PÀÌgÀĪÀ¢®è. ¢£ÁAPÀ 13/05/09 gÀAzÀÄ 11-30 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£Àß UÀAqÀ ZÀAzÀæ¥Àà EvÀ£ÀÄ UÁzÀV UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ DvÀ£À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄZÀÆðj PÉÆuÉAiÀÄ®è EnÖzÀ §UÉÎ w½¹zÁUÀ £Á£ÀÄ (¦üAiÀiÁð¢) ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃr UÀÄwð¹zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ZÀAzÀæ¥Àà EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 12/05/09 gÀAzÀÄ ¸ÀgÁÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ºÉÆmÉÖUÉ C£Àß EgÀ¯ÁgÀzÉà ºÉÆgÀ¼Ár gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ®è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀ¢®è CAvÀ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

D¹Û dUÀ¼À : UÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀ¨ÉÃzÀjPÉAiÉÆrØzÀ ªÀåQÛAiÀÄ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 60/2009 PÀ®A324,504,506 L¦¹

¢£ÁAPÀ 13-05-2009 gÀAzÀÄ 1730 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ²æà ªÁªÀÄ£ÀgÁªÀ vÀAzÉ ¤ªÀÈwgÁªÀ ¸ÉƪÀĪÀA² ªÀAiÀÄ 53 ªÀµÀð G// MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA 143 £ÉÃzÀgÀ 12 JPÀgÉ 26 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ EzÀgÀ°è CtÚ£À ªÀÄUÀ ©üêÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ²æÃzsÀgÀ EªÀ¤UÀÆ CxÀð¨sÁUÀ d«ÄãÀ »jAiÀÄgÀ ºÀAaPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ £À£Àß ºÉÆîzÀ°è £ÉÃV®Ä ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ©üêÀÄgÁªÀ EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ K ªÀÄUÀ£ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÝ ºÉÆîzÀ°è ¤Ã£ÀÄ £ÉÃV®Ä KPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ºÉÆgÀUÉ ¨Á CAvÀ PÀgÉzÀÄ §rUÉÄAzÀ JqÀUÀqÉ Q«AiÀÄ ªÉÄï ¨sÁUÀzÀ°è & JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀÄÝ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ ¤£Àß fêÀ vÉÃUÉAiÀÄÄvÉÛ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉÌ ºÁQgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj AiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.