May 8, 2009

Daily Crime Update - 08-05-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 08-05-2009

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/09 PÀ®A 279,337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«.DPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 07/05/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0915 UÀAmÉUÉ ¯Áj £ÀA. JA.ºÉZï 21-6816 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄ®è¥Áà FvÀ£ÀÄ UÉÆâü vÀÄA©zÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©ÃqÀ¢AzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ PÁ¸ÀgÀ ¹¹ð-WÉÆÃmÁ¼Á mÁgï gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É Cw ªÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ WÉÆÃmÁ¼Á ²ªÁgÀzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ £ÁUÀzÉ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÃUÀzÀ »rvÀ vÀ¦à ªÁºÀ£À gÉÆÃr£À §®UÀqÉAiÀÄ vÉVΣÀ°è ºÉÆÃgÀ½ ©zÀÝ ¥ÀjuÁªÀÄ PÁå©£ÀzÀ°è PÀĽvÀ QèãÀgï CgÀ«AzÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉàÃgï qÉæöʪÀgï ¥ÀÄlÖgÁd EªÀ¤UÉ §®UÉÊUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ZÁ®PÀ ¯Áj ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ CgÀ«AzÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¸Á: ªÀÄAoÁ¼Á EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 11/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 07-05-2009 gÀAzÀÄ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¨sÁªÀÅgÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀ: 35 ªÀµÀð ¸Á: ªÀļÀV vÁ: GªÀÄUÀð EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 07-05-09 gÀAzÀÄ C¼ÀªÁ¬Ä UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß CvÉÛ-ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ HlªÀiÁr ªÀÄ®VPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ gÁwæ 0300 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ ¨Éë£À VqÀPÉÌ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ Ä AiÀÄÄ.r.Dgï ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 3/09 PÀ®A 174 ¹Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ;7/5/09 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmɬÄAzÀ 0900 UÀAmÉ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀÄAPÀ£Á¼À ²ªÁgÀzÀ°è eÁÕ£ÀzÉêÀ vÀAzÉ GªÀiÁgÁªÀ PÉÆgÉPÀ¯É ªÀ:30 eÁ: ªÀÄgÁoÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¸ÀÄAPÀ£Á¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ, F £ÉÆêÀÅ aQvÉì ¥ÀqÉzÀgÀÄ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀzÀ PÁgÀt ªÀÄ£À¹£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ. vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛ¯Éà OgÁzÀ(©) ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è 1100 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀÀ vÀAzÉ GªÀiÁgÁªÀ PÉÆgÉPÀ¯É ªÀ: 35 ¸Á: ¸ÀÄAPÀ£Á¼À gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/09 PÀ®A 279,337,338, L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187, L.JA.«. PÁAiÉÄÝ. :-

¢£ÁAPÀ 07/05/2009 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ zÉêÀgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð, ¸Á: «¼Á¸À¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ zÉêÀgÁªÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀĪÉUÉ «¼Á¸À¥ÀÆgÀ¢AzÀ £ÀÆzÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀiPÉÌ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉUÉ ¯Áj £ÀA. J.¦.22/«5901 £ÉßÃzÀgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ «¼Á¸À¥ÀÆgÀ - ºÉÆäßPÉÃj ªÀÄzsÀåzÀ°è£À UÀÄ¥ÁÛ¥ÀÆgÀ zsÀjAiÀÄ°è ¯Áj ZÁ®PÀ£À ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ zsÀjAiÀÄ°è ¯ÁjAiÀÄÄ »AzÀPÉÌ ¸ÀjzÀÄ JqÀUÀqÉ vÀVΣÀ°è ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ CzÀgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 35 d£ÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀģɣÀ £ÀA. 139/09 PÀ®A 295 L¦¹ :-

¢::7/5/09 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà C«£Á±À n. xÉÆAmÉ ¸Á-WÁl¨ÉÆÃgÀ¼À gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 30/4/09 gÀAzÀÄ qÁ.©.Dgï. CA¨ÉÃqÀÌgÀ gÀªÀgÀ dAiÀÄAw GvÀìªÀzÀAzÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è rJ¸ïJ¸ï UÁæªÀÄ ±ÁSÉAiÀÄ£ÀÄß GzÁÏn¸À¯Á¬ÄvÀÄ. CAzÉ PÉ®ªÀÅ ¸ÀªÀtÂðAiÀÄgÀÄ «gÉÆÃzsÀ ¸ÀºÀ ªÀåPÀÛ ¥ÀqɹzÀgÀÄ. EAzÀÄ ¢: 07-05-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ UÁæªÀÄ ±ÁSÉAiÀÄ £ÁªÀÄ ¥sÀ®PÀªÀ£ÀÄß §tÚ §½zÀÄ «ÃgÉÆÃ¥ÀUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄzÀ ¸ÁgÁA±À DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 07/05/09 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ªÀÄR§Ä® vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ¸Á; dªÀÄV gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ªÀiËTPÀ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ £Á£ÀÄ dªÀÄV UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄfÃzÀ ºÀwÛgÀ ¨É¼ÀUÀrØ ªÀiÁgÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ¸ÀªÀÄzÀ EvÀ£ÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¨É¼ÀUÀrØ AiÀiÁPÉ CUÀÎ zÀgÀzÀ°è ªÀiÁgÀÄwÛ¢Ý £À£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÀÄ ªÁå¥ÁgÀ §gÀÄwÛ¯Áè CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ MAzÀÄ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/09 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 7/5/09 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ C¯Áè £ÀUÀgÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ ªÀÄlPÁ an §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝ£É JA§ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢üAiÀĪÀjUÉ w½¹ C¯Áè £ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÁzÀ vÁeÉƢݣÀ vÀAzÉ gÀ»ªÀiÁ£À¸Á§ C¥ÀzÁgÀ£À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¹ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è CªÀ£À CAUÀ gÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£À D¢ü£À¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 225/- gÀÆ , MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ an, ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á® ¥É£Àß , MAzÀÄ PÁ§ð£À ¥ÉÃ¥ÀgÀ £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/09 PÀ®A 279,338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 07/05/09 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ zÀÄAiÉÆÃðzsÀ£À vÀAzÉ ºÀj¨Á ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á¼À PÁzÉ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï. ¸ÀÄ¥ÀgÀ JPÀì® ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ- 39, E-7494 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÁ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÉÃUÀ¢AzÀ »ÃrvÀ vÀ¦à AiÀÄzÁè¥ÀÄgÀ ²ªÁgÀzÀ ªÀiÁzsÀªÀgÉrØ gÀªÀgÀ zÁæQë vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À JqÀ §¢UÉ ºÉÆÃV MAzÀÄ zÉÆqÀØ §AqÉUÀ°èUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ §®PÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ , ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §®¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄzÁ¸À vÀAzÉ zÀÄAiÉÆÃðzsÀ£ÀgÁªÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/09 PÀ®A 279,337,338, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 07-05-2009 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÀ®è¥Àà PÉÆlUÉ eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á/ RlPÀ aAZÉÆý gÀªÀgÀÄ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ MAzÀÄ £ÀA§gÀ E®èzÀ n.«.J¸ï. JPÉì¯ï ¸ÀÆ¥ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢ fêÀ£À vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw UÀAzÀUÉ ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹. (ªÀiÁ¢UÀ) ¸Á/ RlPÀ aAZÉÆý gÀªÀgÀÄ PÀĽvÀÄ PÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ RlPÀ aAZÉÆýUÉ §gÀĪÁUÀ RlPÀaAZÉÆý PÁæ¸À zÁn ¸Àé®à M¼À¨ÁUÀzÀ°è ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ EgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ RlPÀ aAZÉÆý UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÉ.J¸ï.Cgï.n.¹. §¸Àì £ÀA. PÉ.J.- 38/ J¥sï.-285 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÀØwrØAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ n.«.J¸ï. JPÉì¯ï ¸ÀÆ¥ÀgÀ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ n.«.J¸ï. JPÉì¯ï ¸ÀÆ¥ÀgÀ ªÉÄðzÀÝ E§âgÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀÄ®§UÁ𠧸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÀæUÉ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ°è vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÀ®è¥Àà PÉÆlUÉ FvÀ¤UÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ, ºÉÊzÀæ¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è CAzÀgÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ Cgï.n.N. ZÉPï ¥ÉÆøÀÖ ºÀwÛgÀ ¢£ÁAPÀ 08-05-2009 gÀAzÀÄ 0430 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. DzÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/09 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ: 07-05-2009 gÀAzÀÄ 1840 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¹gÉrØ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ gÉrØ ¸Á: CgÀuÉÆÃzÀAiÀÄ ¤ªÁ¸À ªÀiÁzsÀªÀ£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ²ªÀ£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀªÀÄæ¢ü ¥sÉÊ£Á£Àì °«ÄmÉqÀ ¥sÉÊ£Á£Àì£À°è £Á£ÀÄ ºÁUÀÄ ¥ÉÊ£Á£Àì£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:06-05-09 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀªÀgÉUÉ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁwæ ¥sÉÊ£Á£ÀìUÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ¢£ÁAPÀ:07-05-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥sÉÊ£Á£Àì ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄÄA¢£À ¨ÁV°£À PÉÆArAiÀÄ ¸ÀÆÌçUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ¨ÁV®£ÀÄß vÉUÉzÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ 10 £ÀÆåªÉÄjPÀ ¨ÁåljUÀ¼ÀÄ CAzÁd QêÀÄävÀÄÛ 17,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ MAzÀÄ J®.f PÀA¥À¤AiÀÄ r.«.r ¥ÉèÃAiÀÄgÀ C.Q:2000/- »ÃUÉ MlÄÖ 19,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀµÀÄÖ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/09 PÀ®A 323,504,506,307, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 8/5/09 gÀAzÀÄ ªÀÄAdļÁ UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ WÉÆÃgÀªÁqÉ ¸Á: zÉñÀ¥ÁAqÉ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt JA§ÄªÀ¼À ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀjAzÀ ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄUÀ½AzÀ aQvÉìUÁV vÀAzÀÄ ¸ÉÃj¹gÀÄvÁÛgÉ. §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ §AzÀ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÀUÉ ¦.J¸ï.L(PÁ.¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¥Éưøï oÁuÉ, ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ 1155 UÀAmÉUÉ ¨sÉnÖ PÉÆlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄAdļÁ UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ WÉÆÃgÀªÁqÉ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¸ÀzÀj ªÀÄAdļÁ UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ ¸Á:¯ÁzsÀ ¸ÀzÀå zÉñÀ¥ÁAqÉ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ¼À ºÉýPÉ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EzÀÄÝ vÀAzÉ-vÁ¬Ä £Á®ÄÌ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¯ÁzsÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀtªÀÄAvÀ EvÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. M§â UÀAqÀÄ ªÀÄUÀ¤gÀÄvÁÛ£É. FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ ¯ÁzÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §AzÀÄ zÉñÀ¥ÁAqÉ UÀ°èAiÀÄ°è vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸Á® DVzÀÝjAzÀ ¸ÀàAzÀ£À ¸ÀAWÀ¢AzÀ 24 ¸Á«ÃgÀ gÀÆ ¸Á® vÉUÉzÀÄ CzÀgÀ°è 10 ¸Á«ÃgÀ gÀÆ ¸Á® wÃj¹gÀÄvÁÛgÉ E£ÀÆß 14 ¸Á«ÃgÀ ¸Á®zÀ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¸Á®zÀ ºÀtzÀ ¸ÀA§AzsÀ ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼ÁzÀ 1) ¸À°ªÀiÁ UÀAqÀ ªÀÄĤÃgÀ , 2) £À¹ªÀiÁ ¨Á£ÀÄ UÀAqÀ eÁ¥ÀgÀ¸Á§, 3) gÁzsÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ zÀ¸ÀÛVgÀ 4) dUÀzÉë ¸Áé«Ä ªÀÄwÛvÀgÀgÀÄ. ¸Á:eÉʱÀAPÀgÀ PÁ¯ÉƤ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ DUÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÀt AiÀiÁPÉ vÀÄA§ÄªÀÅzÀÄ E¯Áè CAvÁ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 8/5/09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ zÉñÀ¥ÁAqÉUÀ°èAiÀÄ°è EzÁÝUÀ ªÉÄÃ¯É vÉÆÃj¹zÀ ¸ÀzÀj £Á®ÄÌ d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ, ªÀÄwÛvÀgÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ §AzÀÄ ¸Á®zÀ ºÀt KPÉ vÀÄA§ÄªÀÅzÀÄ E¯Áè CAvÁ 1) ¸À°ªÀiÁ UÀAqÀ ªÀÄĤÃgÀ , 2) £À¹ªÀiÁ ¨Á£ÀÄ UÀAqÀ eÁ¥ÀgÀ¸Á§, EªÀgÀÄ gÀAr ¨ÉÆøÀr CAvÁ ¨ÉÊzÀgÀÄ, gÁzsÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ zÀ¸ÀÛVgÀ, dUÀzÉë ¸Áé«Ä EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ F gÀArUÉ E¯Éè PÉÆAzÀÄ ºÁPÉÆt CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ., 1) ¸À°ªÀiÁ UÀAqÀ ªÀÄĤÃgÀ , 2) £À¹ªÀiÁ ¨Á£ÀÄ UÀAqÀ eÁ¥ÀgÀ¸Á§, EªÀgÀÄ F gÀArUÉ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄlÄÖ ºÁPÉÆt CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ¸À°ªÀiÁ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°AzÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ qÀ©â vÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄʪÉÄÃ¯É JuÉÚ ºÁQzÁUÀ £À¹ªÀiÁ ¨Á£ÀÄ EªÀ¼ÀÄ PÀrØ ¥ÉnÖUÉ PÉÆgÉzÀÄ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ £À£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÞñÀ¢AzÀ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 07/05/09 gÀAzÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ 21-30 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ºÁUÀÄ f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼ÀzÀ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀÄ PÀÆr F DgÉÆævÀgÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¥ÀAqÀj, ¨Á§Ä vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà gÀªÀj§âgÀÄ n«J¸ï ¸ÀÄdÄQ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/ºÉZï-22 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁgÁl PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ½®èzÉÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ zsÁ«¹ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ MAzÀÄ UÉÆÃt a®zÀ°è MAzÀÄ PÁl£À AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì 180 JA.J¯ï.G¼Àî 48 ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ CQ 2160/- gÀÆ.UÀ¼ÀzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 140/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢::8/5/09 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖPÉÆlÄÖ C°è ºÁdjzÀÝ ¦ügÁå¢ ¨Á§Ä vÀAzÉ wªÀÄäAiÀiÁå ªÀAiÀÄ-46 ªÀµÀð eÁ-ªÀqÀØgÀ G- PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á-EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ºÀÄqÀV gÀªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 8/5/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1100 UÀAmÉUÉ UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà vÀAzÉ «ÃgÀ¥Áà ªÀÄAUÀ®V EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA J¦-13/JPÀë-458 £ÉÃzÀÄÝ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀĺɧħ ¸ÀĨÁ¤ zÀUÁðPÉÌ zÀ±Àð£À ªÀiÁrPÉÆqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄUÀ C¤Ã® ªÀAiÀÄ-11 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁtÂPÀ ZÁ®PÀ£À ªÀÄUÀ £ÁUÀgÁd ºÁUÀÆ CA§tÚ vÀAzÉ ©üêÀıÁå ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ-11 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ zÀUÁðzÀ zÀ±Àð£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛªÉAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ 1140 UÀAmÉUÉ EA¢gÁ£ÀUÀgÀ alUÀÄ¥Áà gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁgÀÄw G¥ÁàgÀ CªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è PÀĽvÀ ºÀÄqÀÄUÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.