April 27, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 27/04/2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-04-2011

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 07/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/04/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ©ZÀPÀÄAzÉ ªÀAiÀÄ: 42, ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) UÁæªÀÄ, vÁ: OgÁzÀ(©) EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¥À®è« vÀAzÉ GªÀiÁPÁAvÀ ©ZÀPÀÄAzÉ ªÀAiÀÄ: 17 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) EªÀ¼ÀÄ PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ r¥ÉÆèêÀiÁ 2£Éà ¸É«Ä¸ÀÖjAiÀÄ°è «zsÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ªÉÆzÀ®£ÉÃAiÀÄ ¸É«Ä¸ÀÖgï£À°è PÉ®ªÀÅ ¥ÉÃ¥ÀgÀUÀ¼À°è ¥sÉïÁVzÀÝjAzÀ ªÀÄ£À£ÉÆAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ QÃl£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 62/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/04/2011 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09 gÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀĺÉçƧ©Ã UÀAqÀ C§ÄÝ® SÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: C¯Áè£ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ C¥sÉÆæÃeÁ ªÀAiÀÄ: 8 ªÀµÀð, EªÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄÄA¨ÁÄÄAzÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁè §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ®UÀÔj £ÀA JA.ºÉZï-04/f-7710 £ÉÃzÀÝgÀ°è EvÀgÉ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÉÆA¢UÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ®UÀÄÔj ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÀĸÁÛ£À vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ²ªÀ¥ÀÆgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹ ªÁºÀ£À PÀAmÉÆæî ªÀiÁqÀzÉ gÁAUï ¸ÉÊr£À°è gÉÆÃr£À §®§¢UÉ EgÀĪÀ MAzÀÄ D®zÀ ªÀÄgÀPÉÌ eÉÆÃgÁV rQÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÁºÀ£ÀªÀÅ ¥À°ÖAiÀiÁV 12 ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj C¥sÉÆæÃeÁ EªÀ¼À §®UÀqÉ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ, §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ ºÀjÃzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀqÉ Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 36/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/04/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¨sÁgÀw UÀAqÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ªÉÆÃVðPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: ºÀqÀ¥ÀzÀ, ¸Á: ±Á»£À PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ PÀÄ.²ªÀPÁAvÁ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð ºÁUÀÄ E£ÀÄß 2 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄzÀå ºÀt PÉÆqÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀA§AzsÀ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ vÀPÀgÁgÀÄ DV ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, PÀnÖUÉÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 37/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/04/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀ§, ¸Á: JPÀ¯ÁgÀ, ¸ÀzÀå: UÉÆÃgÀSÁUÀ°è ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ ¨sÁgÀw UÀAqÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: ºÀqÀ¥ÀzÀ, ¸Á: ±Á»£À PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄzÀå ºÀt PÉÆqÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀA§AzsÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀPÀgÁgÀÄ DV ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄPÀ̽UÉ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, jhÄAeÁªÀÄÄÖ ªÀiÁr, PÀnÖUÉÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/26-04-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀÄð¢vÀ¼ÁzÀ gÁt UÀAqÀ AiÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: PÉ.J¸ï.Cgï.¦ PÁél¸Àð, ¨ÁèPÀ £ÀA 9, gÀƪÀÄ £ÀA 11 £Ë¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ C®ªÀiÁgÀzÀ°è EnÖzÀ 1) §AUÁgÀzÀ CAn 9 UÁæA, 2] §AUÁgÀzÀ ¥ÀwÛ 9 UÁæA, 3] §AUÁgÀzÀ ¸ÀÄ¥Á¤ 1/2 UÁæA, 4] ¨É¼ÉîAiÀÄ PÁ®Ä ZÉÊ£ÀÄ 2 vÉƯÉ, 5] §AUÁgÀzÀ 2 ¸ÀÆvÀÛ GAUÀÄgÀ, 6] ¨É½îAiÀÄ RqÁÎ 2 vÉƯÉ, 7] PÉÊUÁrAiÀiÁgÀ, ªÀÄvÀÄÛ 8] £ÀUÀzÀÄ ºÀt 10,000/- »ÃUÉ NlÄÖ 22,300/- £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 26/2011 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-04-11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀĩãï vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: UÀÄ®§UÁð, ¸ÀzÀå: AiÀįÁè°AUÀ PÁ¯ÉÆä £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀiÁr¸ÀÄvÁÛ C¯Éè ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ ¥Áèl£À°è ¤AwgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) C¤Ã¯ï vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ, 2) ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ gÀhÄgÉÃ¥Áà, 3) £ÁUÀ±ÉÃnÖ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï, 4) zÀvÀÄÛ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà J®ègÀÆ ¸Á: SÁeÁ¥ÀÆgï EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä ¥Áèl£À°è KPÉ ¤Aw¢Ý CAvÁ ºÉý PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ C¤¯ï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV PÉÆrè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤£ÀUÉ PÀqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fªÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/2011 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 26-04-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ J¸ÉÛÃgÁ UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À eÉƤßPÉÃj ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ, ¸ÀzÀå: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EPÉAiÀÄ AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ J¸ÀÄzÁ¸À EvÀ£ÉÆA¢UÉ DgÉÆæAiÀÄvÀ¼ÁzÀ ¥Àæ¨sÁw UÀAqÀ gÀhÄgÉ¥Áà EªÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼ÉA§ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ DgÉÆævÀgÁzÀ ¢UÀA§gï zsÀqÉØ£ÉÆÃgï ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß E§âgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÀnÖUÉÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 29/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-04-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 59 ªÀµÀð, G: ªÀÄÄqÀ© r¹¹ ¨ÁåAPÀ£À°è ¦ªÀÅ£ï, ¸Á: ºÀÄqÀV EªÀgÀÄ r¹¹ ¨ÁåAPÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £À°è 5 ®PÀë gÀÆ¥ÁÄ vÀ£Àß PÉÊaîzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ J£ï.E.PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¹ì£À°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ §AUÀ¯ÁPÉÌ §AzÀÄ §AUÁ®¢AzÀ ªÀÄÄqÀ©UÉ §gÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀzÀj PÉÊaî ºÀjzÀÄ CzÀgÀ°è£À 2 ®PÀë gÀÆ¥ÁÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 30/2011 PÀ®A 33 PÀ£ÁðlPÀ PÀÈ GvÀà£Àß ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ C¢ü¤AiÀĪÀÄ 1966 ºÁUÀÆ PÀ®A 417, 468 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/04/2011 gÀAzÀÄ ºÀvÁå¼ÀÀ UÁæªÀÄzÀ°è §ÆvÀ £ÀA 47 £ÉÃzÀgÀ°è DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ ªÀÄĸÁÛ¥ÀÄgÉ G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ SÉÆÃmÁ ªÀÄvÀzÁ£À ZÀ°¹zÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁ£Àå ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢PÁjUÀ¼ÀÄ PÀÈ GvÀà£Àß ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ¸À«Äw ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÀÆ vÀºÀ¹¯ÁÝgÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 63/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/04/2011 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09 gÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢ C¯Áè§PÀ¸À vÀAzÉ ¦ÃgÀSÁ£À ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄzÀ£À¥À°è, DªÀaw xÉÃlgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ §¸Àì ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ avÀÆÛgÀ J¦ EvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ QèãÀgÀ ¨Á§SÁ£À E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¯Áj £ÀA J¦-03/AiÀÄÄ-9109 £ÉÃzÀÝgÀ°è wgÀÄ¥ÀwÄAzÀ ªÀiÁ«£À ºÀtÂÚ£À ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ UÀÄdgÁvÀPÉÌ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA PÉJ-28/J-2439 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ §vÀÛ°è ªÀaiÀÄ: 31 ªÀµÀð, ¸Á: JA.©. £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁÌ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ ¨ÉÃgÉ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ NªÀgÀmÉÃPÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjAiÀÄ §®UÀqÉUÉ ªÀgɸÀÄvÁÛ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ ¨sÀÄd, ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁvzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 64/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/04/2011 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09 gÀ ªÉÄÃ¯É ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁèzÀ ±ÀgÀtÄ£À ºÉÆÃmÉ®PÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ gÀÆ¥À¯Á gÁoÉÆÃqÀ, eÁw: ®A¨ÁtÂ, G: ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀÄÄRå ¥ÉãzÉ, ¸Á: ªÀıÁå¼À vÁAqÁ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ZÁºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ GªÀÄUÁð PÀqÉÄAzÀ §AUÁèzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÀ DgÉÆæ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-39/F-6270 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ZÁAzÀ¥Á±Á vÀAzÉ gÀÄPÀªÉƢݣÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ±ÀºÁeÁ¤ OgÁzÀ, f: ¯ÁvÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ® ªÉÆüÀPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ & UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, JqÀUÀqÉ ¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁvgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.