April 30, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-04-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-04-2011

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 82/2011 PÀ®A 143, 447, 504, 506(2) eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-04-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 8-9 d£À KgÀ¥sÉÆøÀðzÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÁeÁ²æà UÀAqÀ ¨Á¯ÁfgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀiÁzsÀªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢UÉ F ªÀÄ£É SÁ° ªÀiÁr, EzÀÄ KgÀ¥sÉÆøÀð eÁUÀ EgÀÄvÀÛzÉ, E®è¢zÀÝgÉ F ªÀÄ£É PÉqÀ« ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄUÉ fêÀAvÀªÁV ºÀļÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 83/2011 PÀ®A 143, 504, 506(2), 323, 447 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-04-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 8-9 d£À KgÀ¥sÉÆøÀðzÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ NA¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÁvÀ gÉÆmÉÖ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ¨sÁ°Ì EvÀ£À ¤ªÉñÀ£À ¸ÀÆvÀÛ PÀnÖzÀ PËA¥ÁAqÀ UÉÆÃqÉAiÀÄ£ÀÄß PÉqÀ« PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, EzÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 84/2011 PÀ®A 143, 504, 506(2), 427, 447 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-04-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 8-9 d£À KgÀ¥sÉÆøÀðzÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁgÀzÁ UÀAqÀ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµï, ¸Á: UÀĪÀiÁä PÁ¯ÉÆä EªÀgÀ ¤ªÉñÀ£À ¸ÀÆvÀÛ PÀnÖzÀ PËA¥ÁAqÀ UÉÆÃqÉAiÀÄ£ÀÄß PÉqÀ« PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ C²èîªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ®ÄPÁì£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 63/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 6, 7-4-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ gÁdÄ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EnÖzÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¥Áå±À£ï ¥Àè¸ï ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/ºÉZï-9875 C.Q. 35000/- £ÉÃzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 31/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 29-04-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¸ÀÆ¥ÀgÀ JPÀì¯ï £ÀA. PÉJ-56/E-1112 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ GªÉÄñÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ UÀÄqÉØÀ ¸Á: ºÁgÀPÀÆqÀ, vÁ: §ªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀÆ¥ÀgÀ JPïì¯ï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄÄqÀ© EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄqÀ© PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ªÀÄÄqÀ© ºÀtªÀÄAvÀªÁr gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¨ÉÆÃd gÀrØ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 32/2011 PÀ®A 504, 341, 354 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-04-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ, 2) ²æäêÁ¸ÀÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ©gÁzÁgÀ, 3) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ©gÁzÁgÀ J®ègÀÆ ¸Á: WÁl »¥ÀàgÀUÁð, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ §©ÃvÁ UÀAqÀ GªÉÄñÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: WÁl »¥ÀàgÀUÁð EPÉUÉ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è vÀqÉzÀÄ, CªÁåZÀ ±À§ÝÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀåxɪÀÅAmÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÉÄʪÉÄ¯É ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 41/2011 PÀ®A 384, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-03-11 gÀAzÀÄ DgÉÆæ eÁªÉÃzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¸Á§ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ G¥ÁzsÀåPÀëPÀgÀÄ EvÀ£ÀÄ PÉƼÀZÉ ¥ÀæzÉñÀzÀAvÀºÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è zÁj ¢Ã¥ÀUÀ¼À ¸ÉÃlUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹®Ä ªÀÄAdÄgÁVgÀĪÀ zÁj ¢Ã¥ÀUÀ¼ÀÄ C¼ÀªÀr¸ÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è C°èUÉ §AzÀÄ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉAiÀÄ°è PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀĪÀ ²æà gÁdªÀzsÀð£À gÉrØ gÀªÀjUÉ ºÉzÀj¹, ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ §®ªÀAvÀªÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 45 zÁj ¢Ã¥ÀUÀ¼À ¸ÉÃlUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, DgÉÆæAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀĪÀ ¸ÀªÀÄzÀAiÀÄ°è CqÉvÀqÉ GAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ J¸À, ¦ ªÀÄÄzsÉÆüÀ ¥ËgÁAiÀÄÄPÀÛgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 47/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-29/04/11 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀ§uÁÚ ºÀvÉÛ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¨É¼ÀÄîgÁ MªÀj ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E®è¢zÁÝUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ N¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÀ©âtzÀ ¸ÀAzÀÆQ£À°è EgÀĪÀ §AUÁgÀzÀ ªÀqÀªÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt »ÃUÉ NlÄÖ 23,000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 34/2011 PÀ®A 341, 504, 353 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-04-2011 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀiÁ®UÁgÀ ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, G: PÉ.J¸À Dgï.n.¹ §¸À ¤ªÁðºÀPÀ ©ÃzÀgï r¥ÉÆ, ¸Á: a¢æ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ¢AzÀ ©lÄÖ OgÁzÀPÀqÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ NAPÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ¸Á: PËoÁ (©) EvÀ£ÀÄ §¸ÀÄì ¤°è¸ÀÄ £À£Àß UÉüÉAiÀÄ §gÀÄwÛzÁÝ£É CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ï ¤°è¹gÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ §¸ï £À°è §AzÀÄ «£ÁB PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è mÉÊA DV¯Áè ¤Ã£ÀÄ UÀr©r ªÀiÁr §¸À ¤°è¹¯Áè CAvÁ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr PËoÁ (©) UÁæªÀÄzÀ ¸Á¬Ä£ÁxÀ UÀÄgÀÄPÀÄ® ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ §¸À £ÀA PÉJ-38/J¥sÀ-338 £ÉÃzÀÄÝ vÀqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ±Àlð »rzÀÄ jhÄÃAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ E£ÀÄß JgÀqÀÄ d£ÀgÀÄ §¸À£À°è §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PɼÀUÉ J¼ÉzÀÄ jhÄÃAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr £ÉîPÉÌ PÉqÀ«gÀÄvÁÛgÉ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ nPÉl ¤ÃqÀĪÀ ªÀĹ£ï PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ºÁ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ F WÀl£É §¹ì£À°èzÀÝ ¸ÀÄAzÀgÀgÁd ºÁUÀÄ ¸ÀAUÀ¥Áà OgÁzÀ gÀªÀgÀÄ ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ jhÄAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÀØ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 30/2011 PÀ®A 354, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/04/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀÄ.¸ÀįÉÆÃZÀ£Á vÀAzÉ Q±À£ÀgÁªÀ eÉƼÀzÁ§PÉ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: ²ªÀ¥ÀÆgÀ, vÁ: OgÁzÀ (©) EPÉAiÀÄ vÀAzÉ-vÁ¬Ä ºÁUÀÆ CPÀÌ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVgÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ M§â¼É EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr DgÉÆæ AiÉÆÃUÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ºÀqÉÆÃ¼É ¸Á: ²ªÀ¥ÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ°è ¤AvÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ £ÀqÉ J°èUÉ DzÀgÀÆ ºÉÆÃUÉÆuÁ CAvÁ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹, ¸ÀzÀj ªÀµÀAiÀÄ ¤£Àß vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÉ ºÉýzÀgÉ ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁr ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr, NqÀ¤ »rzÀÄ J¼É¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.