April 1, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 01-04-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 01-04-2011


zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 12/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 30-03-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ «¯Á¸À vÀAzÉ PÁ²gÁªÀÄ PÀgÀqsÁå¼À ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: UÉÆÃgÀ£Á¼À EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ lªÀÄA-lªÀÄA DmÉÆà Rj¢¹zÀÄÝ CzÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV £ÀqÉAiÀÄzÉ PÉqÀÄwvÀÄÛ CzÀgÀ zÀÄgÀ¹ÜUÁV §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ºÀt RZÀÄð ªÀiÁrzÀgÀÆ ¸ÀºÀ CzÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV jÃ¥ÉjAiÀiÁV®è CzÉà ¹ÃnÖ£À°è ¸ÀgÁÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÉÆÃUÀgÉ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«ÄãÁµÀPÀ OµÀzÀ ¸Éë¹gÀÄvÁÛ£É, aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¤lÆÖgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ, C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²gÁªÀÄ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ PÀgÀqsÁå¼À ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: UÉÆÃgÀ£Á¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 07/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 30-03-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ªÀiÁÄ£Á¼É ¸Á: PÀ®ªÁr EªÀgÀ ªÀÄUÀ gÁºÀÄ® ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ¨sÁ°ÌAiÀÄ ¨Á¯Áf EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è gÁªÀÄwÃxÀðªÁr UÁæªÀÄ ²ÃªÁgÀzÀ°è£À PÉ£Á®zÀ°è FeÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ¤Ãj£À gÀ¨sÀ¸ÀPÉÌ ºÀjzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀzÉúÀªÀÅ ¢£ÁAPÀ 31-03-2011 gÀAzÀÄ ¨sÁ°ÌAiÀÄ eÉÊ»AzÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ PÉãÁ®zÀ°è vÉðzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÀÄ FeÁqÀ®Ä ºÉÆÃV DPÀ¸ÀäPÀªÁV ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ DvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 39/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 31-03-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩üüêÀÄgÁªÀ vÀAzÉ CA¨ÁzÁ¸À GPÁf ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: PÀtf, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁåPÀÖgï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA PÉ.J-02/JJ-7302 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀAUÀ¥Áà UÀÄ®§UÁð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÄAzÀ £Àqɹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 64/2011 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 31/03/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ªÀĺÁ°AUÀgÁAiÀÄ ¸Á: alUÀÄ¥Áà EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ªÉAPÀl ¸Á: PÁA§¼ÉªÁr E§âgÀÆ UÀÄ®§UÁð¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁgÀ £ÀA J¦-9/464 £ÉzÀÝgÀ°è alUÀÄ¥ÁàPÉÌ §gÀĪÁUÀ ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) ªÁrAiÀÄ ºÀwÛgÀ UÀÄ®§UÁð-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¹àÃqï ¨ÉæÃPÀgï ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA PÉJ-36/J¥sï-682 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁjUÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁr §¸ï ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁj£À »A¨sÁUÀ qÁåªÉÄÃd DVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ɽPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 57/2011 PÀ®A 465, 468, 470 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30-3-2011 gÀAzÀÄ 1977 £Éà ¸Á°£À°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ ¸ÀgÀPÁj d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA. 474 £ÉÃzÀgÀ°è ¨sÀƪÀÄAdÄgÁw ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è DgÉÆæ ¸ÀPÁgÁªÀÄ Z˪Áít ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¸ÀévÀºÀ vÁ£É 20 UÀÄAmÉ d«Ää£À°è vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÉÃj¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ 1 JPÀÌgÉ 20 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ CAvÁ ¨ÉÆUÀ¸À ¸ÁUÀĪÀ½ aÃn CAn¹ ¥sÁgÀA 10 §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA. 553 £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÁºÀtÂAiÀÄ°è 1 JPÀÌgÉ 20 UÀÄAmÉ CAvÀ ªÀiÁr¹PÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ £ÀAvÀgÀ 1989-90 £ÉÃzÀgÀ°è 20 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ DgÉÆæ UÀeÉÃAzÀæ EªÀgÀ ºÉ¸Àj¤AzÀ J£ï.J. ªÀiÁr¹ £ÀAvÀgÀ 1 JPÀÌgÉ d«ÄãÀÄ ±ÀAPÉæÃ¥Áà, C±ÉÆÃPÀ, «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ JA§ÄªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è eÁÄAmï ªÀiÁr¹ ¢£ÁAPÀ 18-8-1990 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV 1 JPÀÌgÉ 16 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ 1992 gÀ°è ¨sÀÆ¥ÀjªÀvÀð£É ¯Éà Ol ¸ÀÈÖ¹ UÀeÉÃAzÀæ EªÀgÀ ºÉ¸Àj¤AzÀ ªÀiÁr¹ £ÀAvÀgÀ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è 2 JPÀÌgÉ 16 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ «£Áå¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É F jÃw ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß SÉÆÃmÁ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÈÖ¹ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ J¸ï,J£ï. ªÁj vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 58/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30-3-2011 gÀAzÀÄ EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ NtÂAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ eÁÕ£ÀzÉêÀ vÀAzÉ §AqÉÃ¥Áà ªÁUÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À, ¸Á: EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ CAUÀ£ÀªÁr PÀlÖqÀzÀ ªÀÄÄAzÉ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽwgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²ªÀ¥ÀÄvÀæ @ ¥ÀÄvÀÛgÀ vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Áà dAfÃgÀ, eÁw: ºÀjd£À, 2) ¥Àæ«Ãt vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Áà dAfÃgÀ eÁw: ºÀjd£À E§âgÀÄ ¸Á: EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀj§âgÀÆ C°èUÉ ºÉÆÃV «£ÁB PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£ÀÄ E°è KPÉ? PÀĽwgÀÄ« CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ JqÀUÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉÆý¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2011 PÀ®A 323, 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30-3-2011 gÀAzÀÄ PÀĪÀÄgÀ aAZÉÆý UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ PÀteÉ, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: UÁæªÀÄ ¯ÉQÌUÀ PÀĪÀiÁgÀ aAZÉÆý EvÀ£ÀÄ DgÉÆæ ¥sÀAiÀiÁd«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ §¹ÃgÉÆâݣÀ ¥ÀoÁt ¸Á: PÀĪÀiÁgÀ aAZÉÆý EvÀ£À ºÉArwAiÀÄ eÉÆvÉ ¦AZÀt ªÉÃvÀ£ÀzÀ §UÉÎ ªÀÄvÀ£ÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ §rUÉÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉÆý¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 60/2011 PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-

¢£ÁAPÀ 30-03-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀgÁªÀ vÀAzÉ ©üêÀıÉnÖ zÉêÀt ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÀAzÀUÀļÀ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉÃtÄPÁ EªÀ¼ÀÄ ¢éÃwAiÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹. AiÀÄ°è ¥ÀjÃPÉëUÉ PÀĽwzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ¥ÀjÃPÉë ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÁV¤AzÀ ¢£Á®Ä PÀAzÀUÀļÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀÄqÀUÀ-ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀ eÉÆÃvÉ MAzÀÄ mÁmÁ ªÀiÁåfÃPÀ£À°è §AzÀÄ ªÁ¥À¸À ºÉÆÃUÀÄwÛzÀݼÀÄ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 30-3-2011 gÀAzÀÄ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ PÉÆÃ£É ¥ÉÃ¥ÀgÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ JA¢£ÀAvÉ gÉÃtÄPÁ EªÀ¼ÀÄ PÀAzÀUÀļÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ J¯Áè ºÀÄqÀUÀgÀ eÉÆÃvÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ¥ÀjÃPÉë §gÉAiÀÄ®Ä §AzÀÄ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj gÉÃtÄPÁ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß eÉÆÃvÉ EzÀÝ ºÀÄqÀÄVAiÀÄjUÉ £À£ÀUÉ ¨ÁåAQ£À°è PÉ®¸À EzÉ £Á£ÀÄ £ÀAvÀgÀ §ÄgÀÄvÉÛÃ£É ¤ÃªÀÅ ºÉÆÃVæ CAvÀ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè CªÀ¼À£ÀÄß J¯Áè ¸ÀA¨sÀA¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÀÄqÀÄPÁr £ÉÆÃrzÀgÀÄ CªÀ¼ÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


§UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 41/2011 PÀ®A 323, 324, 354 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30/3/11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ SÁ¯ÉÃzÁ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÉÄʧƧ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: §UÀzÀ¯ï EPÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ DgÉÆæ U˸À vÀAzÉ C§Äݯï UÀ¥ÀÆgÀ eÁªÀĪÁ¯É ºÁUÀÆ ºÀĸÉãÀĨÉÃUÀA UÀAqÀ U˸À eÁªÀĪÁ¯É E§âgÀÆ ¸Á: §UÀzÀ¯ï EªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ dUÀ¼À DqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ »UÉÃPÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛj CAvÁ ªÀÄPÀ̽UÉ «ZÁj¹zÀPÉÌ ¸ÀzÀj DgÉÆæ EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ºÀªÀiÁgÉà §ZÉÆÑAPÉ ¸Áxï PÉAªï ®qÀgÉà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É PÉqÀ« PÉÊÄAzÀ JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ M¢ÝgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ºÀĸÉãÁ ¨ÉÃUÀA EPÉAiÀÄÄ ¸ÀºÀ PÉÊÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 49/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 01/04/2011 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09 gÀ ªÉÄÃ¯É gÉrØ zsÁ¨ÁzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA J¦-09/AiÀÄÄ-8661 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå ªÀÄPÁ£ÀzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á:PËqÀUÁAªÀ vÀļÀeÁ¥ÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è G¼ÁUÀrØAiÀÄ ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀªÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ¯Áj £ÀA PÉJ-39/8256 £ÉÃzÀÝgÀ reÉïï mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ UÀÄ(r)ZÀAzÀ ¸Á¼ÀAPÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw:ªÀÄgÁoÀ, ¸Á:¸Á¯ÉUÁAªÀ, vÁ: ¯ÉÆúÁgÀ f: G¸Áä£Á¨ÁzÀ EvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ JqÀUÀqÉ mÉÆAPÀzÀ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 01/04/2011 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É ªÉƺÀ£À zsÁ§zÀ ºÀwÛgÀ CªÀÄÈvÀ PÀÄAqÀzÀ ºÉÆrØ£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ¯Áj £ÀA PÉJ-39/J-3657 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ vÀAzÉ C§Ä¯Á §qɸÁ§ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ZÁ(r)PÀ ¸Á: PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è ¸À¥sÀð JPÀì¯ï ¥ËqÀgÀ ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀÄzÁæ¹UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀªÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉUÉ EgÀĪÀ MAzÀÄ ¸ÀtÚ ©æqÀÓUÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦AiÀiÁ𢠸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÉÄÃvÁæ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, G: ¯Áj QèãÀgÀ, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£À §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ¢AzÀ ªÀÄÄAUÉÊAiÀĪÀgÉUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 46/2011 PÀ®A 279, 338, eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ: 31-03-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ¸Á: ¹.JªÀiï.¹. PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ UÀÄA¥Á¢AzÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ UÀÄA¥Á¢AzÀ jAUÀgÉÆqÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ wgÀÄ«£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è »A¢¤AzÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ eÉÆÃgÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¸ÀzÉà NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄÆV£À zÀArUÉ ºÀwÛ ¨sÁjUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÁ°£À ªÉÆüÀPÁ°UÉ ºÀwÛ ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀAvÁV ¨sÁjUÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §®UÉÊ CAUÉÊAiÀÄ°è vÀgÀazÀUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.