April 18, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE :- 18/04/2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18/04/2011

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.36/2011, PÀ®A 279, 338, 304(J) L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 17.04.2011 gÀAzÀÄ 1920 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Áà ªÀÄÄZÀ¼ÀA¨É ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ¸ÀéAvÀ UÁæªÀÄ vÁ: & f: UÀÄ®§UÁð ¸ÀzÀå ©gÁzÁgÀ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt. ºÁUÀÆ ªÀÄÈvÀ C±ÉÆÃPÀ E§âgÀÄ ºÉƸÀ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀiÁUÀðªÁV §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, UËgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è DgÉÆæ vÁºÉÃgÀ°è vÀAzÉ ¥Á±Áå«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð ¸Á: ¨ÁUÀªÁ£À UÀ°è ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀPÀÛUÀAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, »AzÉ PÀĽvÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ wêÀæ UÁAiÀĺÉÆA¢ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÀV¸ÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.27/2011, PÀ®A 379 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 16/04/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀªÀıÀĢݣÀ vÀAzÉ UÀ¥ÀÄgÀ¸Á§ ¨ÁUÀªÁ£À ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA JA.JZï-25/7546 £ÉÃzÀÄÝ 2-3 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¯ÁjAiÀÄ ¨Ár j¥ÉÃjUÁV ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹gÀÄvÁÛ£É. »ÃVgÀ®Ä ¤£Éß ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ¯Áj £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV Gl ªÀiÁr ¥ÀÄ£À: vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉƼÀî®Ä gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¯ÁjAiÀÄ JgÀqÀÄ ¨ÁV®ÄUÀ¼ÀÄ RįÁè EzÀÝzÀjAzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ PÁå©£ÀzÀ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ JgÀqÀÄ eÁPÀUÀ¼ÀÄ, PÀèZÀ ¥ÉèÃl, eÁPÀgÁqÀ M¼ÀUÀqÉ E¢ÝgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¸ÀzÀjªÀÅUÀ¼À ¨ÉÃ¯É C.Q 5800/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.56/2011, PÀ®A 376, 307, 504, 506, L.¦.¹. :- ¢£ÁAPÀ 17.04.2011 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ GµÁ UÀAqÀ gÁeÉÃAzÀæVgÀ UÉƸÁé«Ä ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á; ¹ÃvÁ PÁ¯ÉÆä §.PÀ¯Áåt EªÀgÀ UÀAqÀ DgÉÆæ gÁeÉÃAzÀæVgÀ vÀAzÉ ¸ÀA¥ÀvÀVgÀ, UÉƸÁé«Ä ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð G: ²PÀëPÀÀ ¸Á; ¹ÃvÁ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß EZÉÒAiÀÄ «gÀÄzÀÞªÁV §¯Ávï ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ©âtzÀ gÁqï¤AzÀ ªÉÄÊAiÉįÁè ºÉÆqÉzÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß wgÀÄ« UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, vÀ£Àß ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß PÉýzÀgÉ fêÀ vÉUÀAiÀÄĪÀÅzÁV PÉÆ¯É ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.31/2011, PÀ®A 498(J) L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 17-04-2011 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠹AqÉæïÁ UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¥ÀªÁgÀ ¸Á: ¨ÁqÀðgÀvÁAqÁ EªÀgÀ UÀAqÀ DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ WÁªÀgÀÄ ¥ÀªÁgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÄ ¨ÁqÀðgÀvÁAqÁ vÁ: OgÁzÀ f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ DgÉÆæ ¨ÉÃgÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÁÝ£É ¤£ÀUÉ ElÄÖ PÉÆüÀÄîªÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ QÃgÀÄPÀļÀ PÉÆÃnÖgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÄ UÀAqÀ, CvÉÛ, ªÀiÁªÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀĪÀÅzÀgÀ°è DgÉÆæAiÀÄ PÁPÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀ ºÁUÀÄ ¥ÀÄAqÀ°PÀ£À ºÉÃAqÀw ªÉÆÃvÁ¨ÁÄ EªÀgÀ ¥ÁvÀæ EzÉ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ, ªÀiÁªÀ EªÀgÉ®èjUÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ CzÀjAzÀ ¸ÀºÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ QÃgÀÄPÀļÀ DVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj F ªÉÄÃ¯É vÉÆÃj¹zÀ d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 wAUÀ½AzÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛÃzÁÝgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.38/2011, PÀ®A 78(3) Pɦ JPïÖ :- ¢£ÁAPÀ 18-04-2011 gÀAzÀÄ 1210 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀwÄAzÀ f.J¸ï. ©gÁzÁgÀ ¦.J¸ï.L(PÁ.¸ÀÄ) ºÁUÀÄ ¹§âA¢ eÉÆvÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ OgÁzÀ(©) OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ ¥ÀlÖzÉêÀgÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Áà §ÄqÀdmÉÖ ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä OgÁzÀ (©) EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÁÌV ªÀÄlPÁ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆüÀÄîwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr MlÄÖ 870/- gÀÆ¥ÁÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á®¥ÉÃ£ï ºÁUÀÄ ªÀÄlPÁ ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ §gÉzÀ aÃn MAzÀÄ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.