April 21, 2011

BIDAR DAILY CRIME UPDATE : 21-04-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 21-04-2011

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 54/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 20-04-2011 gÀAzÀÄ 0415 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§Ä«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀĺÀäzï U˸ÀÄ¢ÝãÀ, ªÀAiÀÄ : 45 ªÀÀµÀð, ªÀÄĹèA, G : qÉæöʪÀgï PÉ®¸À, ¸Á: ªÀÄĹèA ZËPÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÁgï £ÀA:PÉJ38J£ï331 £ÉÃzÀÝgÀ°è gÀvÁßPÀgï ºÁUÀÆ ¸ÀAvÉÆõÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ d»ÃgÁ¨ÁzÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ £ÀÆgï PÁ¯ÉÃeï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ PÉ®¸À £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ¤zsÁ£ÀªÁV ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉÄAzÀ DgÉÆæ r¹JA mÉA¥ÉÆà £ÀA:PÉJ265341 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¸Á:ºÀ®¹ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌÄAzÀ PÁj£À°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƼÀPÁ°UÉ ¨sÁjà UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §®UÉÊ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁjÃUÁAiÀÄ, ªÀÄÆVUÉ, §®PÀ¥Á¼ÀPÉÌ §®UÀqÉ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆmÉÖ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, gÀvÁßPÀgÀ¤UÉ ªÀÄÆVUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ¨É¤ßUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAvÉÆõÀ£À vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ¨É¤ß£À°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ mÉA¥ÉÆÃzÀ°èzÀÝ ¸ÀAUÁæªÀÄ ¸Á:ºÀ®¹ EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 03/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29-1-11 gÀAzÀÄ 0430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ GªÀÄUÁð(JªÀiï.J¸ï) EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ gÁd²æà UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸Á: §UÀzÀÆj EªÀgÀ ºÉjUÉ ¸ÀA¨sÀAzÀ GªÀÄUÁð D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ. ºÉjUÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è aQvÉì PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ GªÀÄUÁð oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÀÄÝ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É GªÀÄUÁð oÁuÉÄAzÀ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁV ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 48/2011 PÀ®A PÀ®A 447, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-4-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÀAiÀÄ : 55 ªÀµÀð ºÀjd£À, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÀqÀ¥À½î EªÀgÀ DgÉÆæ ¨sÁUÀ¢AiÀĪÀgÁzÀ 1)vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ gÀhÄgÉ¥Áà ºÀįɥÀà£ÀªÀgÀ 2) ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ 3) ²ªÀgÁªÀÄ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀ J®ègÀÆ ¸Á: vÀqÀ¥À½î EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆ®zÀ°è Cwà PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÀ©â£À ¨ÉÃ¼É ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁr vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ UÉÆçâgÀ NAiÀÄÄÝ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠫ZÁj¹zÁUÀ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀ ¸À»vÀ ©ÃqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆ¯É ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 37/2011 PÀ®A 448, 504, 506, 376 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/04/2011 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀfAiÀiÁ UÀAqÀ gÀ¦üÃPÀ±Á ¥sÀQÃgÀ ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: C¼ÀªÁÄ UÁæªÀÄ vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ DgÉÆæ ºÀ¦üÃeï vÀAzÉ zÀ¸ÀÛVgÀ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á C¼ÀªÁÄ vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¦üAiÀÄ𢠪ÀÄ£ÉUÉ DUÁUÀ §AzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ »ÃVgÀĪÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8-9 wAUÀ¼À »AzÉ gÁwæ 10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E®è¢gÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄwÛ£À §gÀĪÀ ZÁPÉƯÉÃmï w¤ß¹ ªÀÄAZÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®V¹ ªÉÄʪÉÄðzÀÝ §mÉÖUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄ ºÁQ d§j ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄgÀÄ¢£À CzÀgÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÁwæ £ÀqÉzÀzÀÝ£ÀÄß ªÉƨÉʯï£À°è ¥sÉÆÃmÉÆÃUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÉÝ£É ºÁUÀÆ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ fêÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛ£É JAzÀÄ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ 5-6 wAUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆÃvÉ zÉÊ»PÀ ¸ÀA§AzsÀ ElÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. F §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ¤UÉ w½zÀÄ ªÀÄ£ÉÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÁÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 25/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304 (J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 19/04/2011 gÀAzÀÄ 2305 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲gÉÆêÀÄt vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀ¥Áà ªÀAiÀÄ : 55 ªÀµÀð eÁ: Qæ±ÀÑ£À G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ zsÁ¨sÁ ºÉÆÃl¯ï PÉ®¸À ¸Á DtzÀÆgÀªÁr EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15-20 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ©ÃzÀgÀ - ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zsÁ¨sÁ ºÉÆÃl¯ï EnÖPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄvÉÛÃ£É »ÃVgÀĪÁUÀ EAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ zsÁ¨sÁzÀ°èzÁÝUÀ JzÀÄj£À°ègÀĪÀ gÉÆÃr£À D PÀqÉÄAzÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊqÀ¤AzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉÄAzÀ DgÉÆæ eÁ¥sÀgï vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ 01 – ªÉÊ 5316 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á ºÁ®ºÀ½î EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ EzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV UÀA©üÃgÀ ¸ÀégÀÆ¥À¢AzÀ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ DgÉÆæUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 55/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 LJA« CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ: 20-04-2011 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫£ÉÆÃzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄzÀ£ÀgÁªï ¥Ánïï, 24 ªÀµÀð, ¸Á:GzÀ£ÀÆgÀ gÉÆÃqï, «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ PÁ¯ÉÆä, UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¯Áj n¥Ààgï £ÀA:ºÉZï.Dgï-46/©-4665 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EªÀgÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉUÉ, ºÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ PÀqÉUÉ ¨sÁjà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 58/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-
EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-04-2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ ¥sÉʪÉƢݣÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀ°AiÀÄĢݣÀ ªÀAiÀÄ : 40 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèÃA G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á ¹¢Ý vÁ°ªÀiï ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ vÀªÀÄä ¸ÀzÁÝA EªÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA J¦ 09 n 3869 £ÉÃzÀ£ÀÄß a¢æ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ eɨÁâgÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¤°è¹ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ ¨É¼ÀUÉÎ 0700 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APïUÉ §AzÀÄ £ÉÆqÀ¯ÁV C°è ¤°è¹zÀ £À£Àß ¯Áj £ÀA J¦ 09 n.3869 £ÉÃzÀÄ PÁt¸À°®è ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï£ÀªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÉgÉ ºÉÆgÉAiÀĪÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä CzÀgÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀzÉà ªÀiÁ»w PÉÆqÀ°è®è. ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ w½zÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ E¤ßvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¨ÁªÀVÄAzÀ ±ÀªÀıÁ£À £ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ±ÀÀªÀıÁ£À £ÀUÀgÀzÀ PÀ«Ä¤n ºÁ® ºÀwÛgÀ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖ ¤°è¹zÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢vÀÄÛ. DzÀgÉ, ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ DgÀÄ mÉÊAiÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ (r¸ïÌ ¸ÀªÉÄÃvÀ) ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĪÀÄgÀÄ 120 °ÃlgÀgÀµÀÄÖ r¸É¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢vÀÄÛ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 57/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20-4-2011 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁ®£À©Ã UÀAqÀ G¸Áä£À ¸Á§ ¥sÀQÃgÀ, ªÀAiÀÄ : 70 ªÀµÀð, ¸Á CªÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä JªÉÄäUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ CmÉÆÃZÁ®PÀ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ JqÀPÁ® vÉÆqÉUÉ, ªÉƼÀPÁ°UÉ, §®PÁ°UÉ, JqÀ ¥sÀPÀ̽UÉ, JqÀ UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.