April 8, 2011

BIDAR DAILY CRIME UPDATE : 08-04-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 08-04-2011ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 15/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-


¢£ÁAPÀ : 26/3/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ C§PÁj PÀbÉÃjAiÀÄ°è£À d¦Û ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ®£ÀÄß ¸ÀAUÀæºÀ ªÀiÁrzÀÄÝ r.¹ C§PÁj E¯ÁSÉ gÀªÀgÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ rN¹ »AzÀÄUÀqÉ UÀqÀªÀAw UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¸ÀzÀj ªÀiÁ®£ÀÄß £Á±À ¥ÀqɸÀĪÁUÀ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÀÄÈvÀ ªÀiÁgÀÄw C§PÁj gÀPÀëPÀ ªÀÄvÀÄÛ ²æäªÁ¸À C§PÁj gÀPÀëPÀ EªÀjUÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄʸÀÄnÖzÀÄÝ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ «ÄgÁd D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ®PÀëöät ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð ¸Á ¸ÉÃqÉÆüÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 02/4/2011 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀļÁ¨ÁÄ UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á ¸ÉqÉÆüÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 25/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ : -


¢£ÁAPÀ : 7-4-2011 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁj CA©PÁ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð ¸Á SÉqÁð(©) EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr C¯ÉêÀiÁjAiÀÄ°ènÖzÀÝ dĪÀiÁÌ. §AUÁgÀzÀ ¯ÁPÉÃmï §AqÉ §AqÀvÀ£À CAzÁdÄ Q.C. 24.000=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 72/2011 PÀ®A ºÀÄqÀV PÁuÉ :-


¢£ÁAPÀ : 07/04/2011 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ : ªÀÄgÁoÁ ¸Á ¥Á¥ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥À®è« vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ²ªÁf PÁ¯ÉÃd£À°è J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. NzÀÄwÛzÀÄÝ CªÀ¼À ¥ÀjPÉë CPÀÌ ªÀiÁºÀzÉë PÁ¯ÉÃdzÀ°è EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÁ¯ÉÃfUÉ ©lÄÖ §A¢zÀÄÝ EzÀÄÝ ¥ÀjPÉë ªÀÄÄVzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè ¦üAiÀiÁð¢ J¯Áè PÁ¯ÉÃf£À J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ PÁt¹gÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 33/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦.DPïÖ :-


¢£ÁAPÀ : 07-04-2011 gÀAzÀÄ 1725 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ nÃZÀgï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ 5 d£ÀgÀÄ E¸Éàl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨sÁºÀgÀ dÄeÁl DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ gÁeÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ¨Á§Ä¹AUÀ oÁPÀÄgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 4 d£ÀgÀÄ JAzÀÄ w½¹ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ 4260/- ºÁUÀÄ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 40/2011 PÀ®A 279 L¦¹ :-


¢£ÁAPÀ : 07/04/11 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫£ÉÆÃzÁ UÀAqÀ PÁ±É¥Áà ªÀÄÄ£ÀÆßgÉrØ ªÀAiÀÄ: 35 eÁ: ªÀÄÄ£ÀÄßgÉrØ ¸Á ±ÀªÀıÀ¯Á¥ÀÆgÀ(J¦) EªÀgÀ UÀAqÀ DgÉÆæ PÁ±É¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÉ¥Áà ªÀAiÀÄ: 45 ¸Á ±ÀªÀıÀ¯Á¥ÀÆgÀ(J.¦) EªÀgÀÄ QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ PÉJ-32/6399 £ÉÃzÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ HjUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ »rvÀ vÀ¦à PɼÀUÉ ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌÄAzÀ DgÉÆæUÉ vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖV Q«ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀ DVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 26/2011 PÀ®A 323, 324, 504 L¦¹ eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-


¢£ÁAPÀ : 06/04/2011 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠤êÀÄð¯Á UÀAqÀ §AqÉ¥Áà @ ¸ÀAdÄ ¹AUÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ : 25ªÀµÀð eÁ: J¸ï¹ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á ¤qÉÆÃzÁ UÁæªÀÄ vÁ:OgÁzÀ(©) EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉƽ & £ÁÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ gÉÆnÖ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ PÀqÉUÉ §AzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÁUÀ DgÉÆæ ¥À¥ÀÄà vÀAzÉ «oÀ® ¹AUÉ£ÉÆgÀ E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ eÁ: J¸ï¹ ¸Á ¤qÉÆÃzÁ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MzÀÄÝ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄתÀiÁr §rUÉÄAzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 54/2011 PÀ®A 279, L¦¹, eÉÆvÉ 187 L.JA.«. CPïÖ :- ¢£ÁAPÀ : 06/04/2011 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀt¥Àw vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ªÉÄÊ£À¼É ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, G: eɸÁÌA ±ÁSÁ¢üÃPÁj EªÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ²ªÀ¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¹ÃvÁ PÁ¯ÉƤAiÀÄ°è §¸À£À¼É D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA PÉJ 39/ 5678 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ eɸÁÌA E¯ÁSÉAiÀÄ 9 «ÄÃlgÀ Dgï.¹.¹. PÀA§PÉÌ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.