April 5, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 05-04-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


s¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 05-04-2011

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 64/2011 PÀ®A 366(J) L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ : 04/04/2011 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀļÀªÀiÁä UÀAqÀ ©üªÀıÁå ®AUÉÆÃmÉ ªÀaiÀÄ : 65 ªÀµÀð eÁ: J¸ïn PÀÄgÀħÄgÀ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á PÀ£ÀPÀmÁÖ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĪÀuÁð EªÀ¼À ºÉjUÉ ¢£ÁAPÀ 06/2/2011 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è DVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀļÀ D¥ÀgÉõÀ£ï ¢£ÁAPÀ : 28/3/11 gÀAzÀÄ DvzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ 4/4/11 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼À ±À¸ÀÛç aQvÉìAiÀÄ mÁQ ©ZÀÑ®Ä PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CAzÁdÄ 12 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À M§â ºÀÄqÀV zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, ¸ÀtÚ ªÀÄÄUÀÄ, PÉAZÀÄ ªÉÄʧtÚ ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ ¨É© PÀnAUÀ ªÀiÁr¹PÉÆArzÀÄÝ 4’7” Cr G¼ÀîªÀ¼ÀÄî ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©½ ±Àlð CzÀgÀ°è PÀ¥ÀÄà ZÀÄPÉÌ EzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ©½ §tÚzÀ ¸ÀÌlð zsÀj¹zÀªÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ PÉÆr £Á£ÀÄ Dr¸ÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉý ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ Dr¸ÀÄwÛzÀݼÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁ𢠸Àà®à ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃV §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ C°è EgÀĪÀÅ¢¯Áè C°ègÀĪÀ EvÀgÀjUÉ PÉýzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà vÀªÀÄUÉ UÉÆwÛ¯Áè JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ £ÀavÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ D¸ÀàvÉæ J¯Áè ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 14/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ : 04/04/2011 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ UÀÄ®§UÁðzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ E¸ÁäªÉƢݣÀ vÀAzÉ C°¸Á§ ¤uÁðªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: QgÁt CAUÀr ¸Á PÀ£ÀPÀmÁÖ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 03/4/11 gÀAzÀÄ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄUÀ¼À UÀAqÀ£ÀÄ ¹UàgÉÃmï ºÀZÀÑ®Ä ¨ÉAQ PàrØAiÀÄ£ÀÄß VÃjzÁUÀ MªÀÄä¯É ¹°AqÀgï ¨ÉAQ vÀUÀÄ¯É M§âjAzÀ M§âjUÉ ¨ÉAQ ºÀgÀr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ J®èjUÉ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ. ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀÄ®§UÁð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ C½AiÀÄ ¸ÉÊAiÀÄzÀ vÀÄgÁ¨ÉƢݣÀ CªÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É G½zÀªÀjUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 30/2011 PÀ®A 324,323, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ : 03/04/2011 gÀAzÀÄ 2215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÉêÉAzÀæ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀ ºÀ°AUÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: D£ÀAzÀªÁr UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä CPÀÌ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÉêÀt¥Áà vÀAzÉ VgÀªÀÄ®è¥Áà ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ¸Á: D£ÀAzÀªÁr vÁ : §¸ÀªÀPÀ¯Áåt 2) zsÉÆüÀ¥Áà vÀAzÉ VgÀªÀÄ®è¥Áà ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: D£ÀAzÀªÁr EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 48/2011 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ : - ¢£ÁAP : 04/04/2011 gÀAzÀÄ 1045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzï ªÀĸÀÆÌzï vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï £À©Ã, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀAiÀÄ : 12 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ¥Á£ï ±Á¥ï PÀqÉÄAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀ®Ä ªÉÄÊ®ÆgÀ EqÀ£ï UÁqÀð ¥sÀAPÀì£ï ºÁ® ºÀwÛgÀ gÉÆqÀ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ PÀqÉÄAzÀ CmÉÆà jPÁë £ÀA. PÀJ38-2436 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæ ªÀĺÀäzï CfÃeï ¸Á: ¨ÁgÀÆzï UÀ°è rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£À JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÀÄÄAUÁ® J®§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ZÀªÀÄð ¸ÀÄ°zÀ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.