April 17, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 17-04-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 17-04-2011


ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 08/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 16-04-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ªÀĺÉñï vÀAzÉ gÀªÉÄÃ±ï ªÀAiÀÄ: 08 ªÀµÀð, ¸Á: gÁeÉÆüÁ, ¸ÀzÀå: ¨ÉãÀaAZÉƽ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ ºÁªÀÅ PÀrzÀÄ aQvÉì PÁ®PÉÌ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ±É¥Áà eÉÆvÀUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÉãÀaAZÉƽ EvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 02/2011 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 05-04-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ªÉÆÃd¸ï vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁw: Qæ±ÀÑ£ï, ¸Á: CºÀäzï¨ÁUÀ UÉƯÉSÁ£Á ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ F ªÉÆzÀ®Ä 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ºÀÄZÀÑ£ÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ EzÀÄÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄlÄÖUÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸É¥ÀðqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁj ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 07-04-2011 gÀAzÀÄ UÁA¢ü D¸ÀàvÉæ ¹QAzÁæ¨ÁzÀ (J.¦) £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ 16-04-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ EvÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¤AUÀªÀiÁä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: CºÀäzï¨ÁUÀ UÉƯÉSÁ£Á, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 37/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :- ¢£ÁAPÀ 16/03/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫µÀÄÚ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥ÁAZÁ¼À G:PÁgÀ¥ÉÃAlgï ¸Á: ºÀįÁå¼À EvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£ÀÄgÀ zÀ°è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ«zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¸ÀAVÃvÁ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁUÀ¼ÁzÀ gÀÄvÀÄeÁ 4 ªÀµÀð gÀªÀgÉÆÃA¢UÉ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: JªÀiï.JZï-24/JªÀiï-1530 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÀÄqÀÄPÀ£Á¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA J¦-25/qÀ§Æèöå-2666 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀzÁݪÀÄ ¸Á: PÉƪÀÄ£À¥À½î EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉƪÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÄAzÀ ZÁ®Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉAqÀw §®UÉÊ ªÉÆüÀPÉÊUÉ §®UÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 47/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 15/04/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ @ ZÀAzÀÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÉÄvÉæ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ SÁ£Á¥ÀÆgÀ zsÁ¨sÁzÀ°è Hl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ©üêÀıÁ vÀAzÉ ªÉAPÀl ªÀqÀØgÀ ¸Á: PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ, EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £À£Àß PÀqÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ¨Á CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠣Á£ÀÄ Hl ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä DUÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 40/2011 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16/04/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ºÉ¼ÀÆîgÀ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, eÁw: ºÉ¼ÀÆîgÀ, ¸Á: ªÀÄgÀPÀÄAzÁ, vÁ: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¸ÀtÚ ªÀÄUÀ£ÁzÀ CdÄð£À EvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĤvÁ EªÀ½UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÉÆqÀØ ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ «ÃgÀ±ÉnÖ @ FgÀ¥Áà vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ ºÉ¼ÀÆîgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ºÉ¼ÀÆîgÀ, ¸Á: ªÀÄgÀPÀÄAzÁ, vÁ: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ «£ÁB PÁgÀt ºÉzÀj¹ PÉÊÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀ¤UÉ AiÀiÁPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÁågÀÄ £À£ÀUÉ PÉüÀĪªÀÀ£ÀÄß CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ dUÀ¼À ªÀiÁr PÀÄqÀÄUÉÆî£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ, §®UÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊ, PÁ® ªÀÄÄjAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 48/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16-04-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw Z˪Áít ªÀAiÀÄ: 67 ªÀµÀð, eÁw: gÁd¥ÀÆvÀ, ¸Á: ®AdªÁqÀ EªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ®AdªÁqÀ EªÀgÉ®ègÀÆ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÀUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ w½¹ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¤AwzÀÄÝ JPÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ ºÉÆqÉ¢Ýj CAvÁ CAzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 49/2011 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16-04-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw Z˪Áít ºÁUÀÆ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ®AdªÁqÀ UÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ®AdªÁqÀ EvÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÁUÀÆ §rUÉÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¨É¤ß£À°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉïÁ ¸ÉÆÃqÀÄ £ÀPÁ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.