April 20, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE :- 20/04/2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 20/04/2011zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.14/2011, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-
¦üAiÀiÁð¢ EazÁæ§Ä UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÉÆÃ¥Á£ÀgÁªÀ ºÀÄ¥À¼É ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹. zÀ°vÀ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: CªÀÄzÁ¨ÁzÀ EªÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÉÆÃ¥Á£ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð EvÀ¤UÉ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹AiÀÄ° §¸Àì ZÁ®PÀ JAzÀÄ £ËPÀj EzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £ËPÀjÄAzÀ r¸Àì«Ä¸Àì DVgÀÄvÁÛ£É. CzÀjAzÀ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 19/04/2011 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è G¢Ý£À VqÀPÉÌ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.34/2011, PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 19/04/2011 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ® ªÀ»zÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® ¸ÀªÀÄzÀ ªÀAiÀÄ; 40 eÁ; ªÀÄĹèA, G; ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÁgÀ ¸Á; ªÀÄ.£ÀA;7-1-205 UÉÆÃgÀSÁ UÀ°è vÀ¯ÉÆÃr ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄUÀ ªÉƺÀªÀÄäzÀ eÉÆúɧ vÀAzÉ ²æà C§ÄÝ® ªÀ»zÀ ªÀAiÀÄ; 15 ªÀµÀð eÁ; ªÀÄĹèA, G; «zÁåyð ¸Á; ªÀÄ.£ÀA; 7-1-205 UÉÆÃgÀSÁ UÀ°è vÀ¯ÉÆÃr ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 01/02/2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1030 UÀAmÉUÉ ±Á¯ÉUÉAzÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ±Á¯ÉUÀÆ ºÉÆÃUÀ°®è ºÁUÀÄ ªÀÄ£ÉUÀÆ §gÀ°®è. C°è E°è ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è C£ÉÃPÀ PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁr ±Á¯Á ²PÀëPÀjUÀÆ «ZÁj¸À¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉ EgÀÄ«PÉ ªÀiÁ»w w½zÀÄ §A¢¯Áè. ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉAiÀÄVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.41/2011, PÀ®A PÀ®A 143, 147, 148, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 18/04/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 2330 UÀAmÉUÉ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À dAiÀÄAw ªÉÄgɪÀtÂUÉ EzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢ gÁºÀÄ® vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¹¹ð ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁw Qæ±ÀÑ£À G: UËAr PÉ®¸À ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ºÁUÀÆ ¸ÀAUÀrUÀgÀÄ ªÉÄgɪÀtÂUÉ £ÉÆÃqÀ®Ä §¸ÀªÀ ªÀÄAoÀ¥À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ 1) ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà PÀªÀÄoÁuÉ.2) £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw 3) ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw E£ÀÆß 15 jAzÀ 20 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉUÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸Éƽ ªÀÄPÀÌ¼É vÁ®ÆèPÁ ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀtÂAiÀÄ°è £À£ÀßUÉ ªÀÄvÀ ºÁQ¯Áè ¸ÉÆ°¹¢Ýj CAvÁ DgÉÆævÀgÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¸ÀPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¯ÁAZÀ¢AzÀ vɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀÄnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ¦üAiÀiÁð¢UÉ ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀAUÀrUÀjUÉ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£À d£ÀgÀÄ §rUÉ, ¯ÁAZÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹ ºÁUÀÆ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉÌ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.42/2011, PÀ®A PÀ®A 143, 147, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 18/04/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À eÁw : PÀ§â°UÉÃgÀ ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ. EªÀgÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À dAiÀÄAw ªÉÄgɪÀtÂUÉ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ §¸ÀªÀ ªÀÄAoÀ¥À ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ºÀÄqÀUÀ£ÁzÀ ©üêÀıÁå EvÀ£ÀÄ PÀÄtÂAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¨ÁåAqÀ ¨sÀj¸ÀĪÀ ºÀÄqÀUÀgÁzÀ DgÉÆæ gÁºÀÄ® vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¹¹ð ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁw : Qæ±ÀÑ£À G: UËAr PÉ®¸À ºÁUÀÆ E£ÀÆß 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ EvÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ E°è PÀÄtÂAiÀÄ ¨ÉÃqÀ ¨sÉƸÀr ªÀÄUÀ£É, ¸Éƽ ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ gÁºÀÄ® EvÀ£ÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ× ªÀiÁr ºÉÆqÉ¢ÝzÀjAzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆævÀjUÉ AiÀiÁPÉ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀ ºÀÄqÀUÀ¤UÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ PÉýzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉÌ ¸ÀºÀ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀÄðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.43/2011, PÀ®A 324 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 18/04/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ, ¸À°ÃA vÀAzÉ ºÀ«ÄÃzÀ«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G: qÉæöʪÀgÀ ¸Á: ¨sÀAUÀÆgÀ vÁ: ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢PÀ£ÁzÀ ªÉƹ£À E§âgÀÄ qÁ ©.Dgï. CA¨ÉÃqÀÌgÀ dAiÀÄAw ªÉÄgɪÀtÂUÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ¸ÀÄ¢ÃgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd CUÀ¹ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹. ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÄ ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ EªÀgÀÄ ªÉƹ£À EvÀ¤UÉ ¤ªÀÄä CuÁÚ £ÀªÀÄä eÁwAiÀÄ ºÀÄqÀVUÉ ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÝ£É CAvÁ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆrAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠩r¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CzÉà PÀ°è¤AzÀ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.44/2011, PÀ®A 324, 504, 506 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 19/04/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1245 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÉ¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ºÀÄUÀÄ¼É ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð eÁw: PÀ§â°UÉÃgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÉÆZÀPÀ£À½î EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ºÉÆZÀPÀ£À½î UÁæªÀÄPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä §A¢zÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄUÀ¼À eÉÆvÉ ªÀÄvÁqÀÄvÁÛ PÀĽwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ zÉêÀAzÀæ vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà G¥ÁgÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁw PÀ§â°UÉÃgÀ G: ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á: ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ EvÀ£ÀÄ (DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƪÀÄä) ºÉÆgÀUÀqÉÄAzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ AiÀiÁPÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §A¢¢Ý CAvÁ PÉýgÀÄvÁÛ£É DUÀ ¦üAiÀiÁ𢠣Á£ÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ MAzÀÄ-JgÀqÀÄ ¢ªÀ¸À £ÀªÀÄÆäjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä §A¢zÉÝ£É CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÉÆ¼É ªÀÄUÀ£É, ¨sÉƸÀr ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ½UÉ PÀ½¸ÀĪÀ¢¯Áè ªÁ¥À¸ÀÄ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ §rUÉÄAzÀ vɯÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ªÀÄvÀÄÛ JqÀ PÀ¥Àà¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ ¤£ÀßUÉ fêÀ ¸À»vÀ EqÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.29/2011, PÀ®A 324, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/04/2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ¨sÀªÀgÁªÀ ¥Ánïï 25 ªÀµÀð eÁåw ªÀÄgÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÀ¥À±Áå¼À UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ºÉÆî¢AzÀ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆÃqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¥À±Áå¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¸ÀAUÀªÀÄ PÀqÉÄAzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ 1)DgÉÆæ «±ÀéfÃvÀ vÀAzÉ ªÉAlPÀgÁªÀ ¥Ánïï 2) C©üfÃvÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ¥Ánïï E§âgÀÆ ¸Á: vÀ¥À±Áå¼À UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ MAzÀÄ JvÀÄÛ zsÀPÉÌ ºÉÆÃqÉ¢zÀPÉÌ DgÉÆæ «±ÀéfÃvÀ EªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀ£ÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ C©üfÃvÀ FvÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUÉÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ JqÀPÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2011, PÀ®A 324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/04/2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫±ÀéfÃvÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ¥Ánïï 27 ªÀµÀð eÁåw ªÀÄgÁoÁ G: SÁ¸ÀV ²PÀëPÀgÀÄ ¸Á: vÀ¥À±Áå¼À UÁæªÀÄ ºÁUÀÆ C©üfÃvÀ E§âgÀÆ PÀÄrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ 38 PÉ 7616 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ¥À±Áå¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É JzÀÄgÀÄUÀqÉÄAzÀ DgÉÆæ 1)¨sÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ¥Ánïï 2) ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ¨sÀªÀgÁªÀ ¥Ánïï E§âgÀÆ ¸Á: vÀ¥À±Áå¼À UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ºÉÆî¢AzÀ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆÃqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃgÉ PÀqÉÄAzÀ ºÉÆÃqÉÄj CA¢zÀPÉÌ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄUÀ DgÉÆæ ªÀĺÁzÉêÀ ¸ÀgÁÄ PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆÃqÀ° PÁ«¤AzÀ ¦ügÁå¢ ºÁUÀÆ C©üfÃvÀ¤UÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.77/2011, PÀ®A 323, 324, 504, eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 19/04/2011 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀįÁÛ£Á UÀAqÀ C±Àæ¥sÀ C° 25 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁÄ ªÀĺÉgÀÆ© E§âgÀÄ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ ªÀÄ£É JzÀgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ DgÉÆæ gÀ« ºÁUÀÄ DvÀ£À ºÉAqÀw ¸ÀĤÃvÁ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀÄð¢UÉ “gÀAr ¤ªÀÄä vÁÄ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ¨sÁ£ÀĪÀÄw ªÀiÁqÀÄwÛzÁݼɔ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ JPÉ £ÀªÀÄä vÁÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀļÀÄî C¥ÀªÁzÀ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀ£À ºÉAqÀw ¸ÀĤÃvÁ EªÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MwÛ »rzÁUÀ DgÉÆæ gÀ« EvÀ£ÀÄ C¯Éè ©zÀÝ MAzÀÄ §rUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ UÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁÄ ªÀĺÉgÀÆ© EªÀ¼ÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀĤÃvÁ EªÀ¼ÀÄ “¸Àƽ gÀAr“ ¤Ã£ÀÄ ¨sÁ£ÀĪÀÄw ªÀiÁrzÀÝjAzÀ¯É £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ DgÁªÀÄ E®è CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆmïÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.79/2011, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 19/04/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 0200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀt¥ÀwgÁªÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ eÁzsÀªÀ 45 ªÀµÀð G: ²PÀëPÀ ¸Á: ¸ÀĨsÁµÀ ZËPÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ JzÀgÀÄUÀqÉ vÀ£Àß ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀPÉÌ ºÁåAqÀ® ¯ÁPÀ ºÁQ CAUÀrAiÀÄ°è ªÀÄ®VgÀÄvÁÛgÉ. gÁwæ 0230 UÀAmÉUÉ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£ÉUÉ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÁt°®è. ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CAzÁd ¨ÉÃ¯É 20,000=00 gÀÄ¥ÁÄ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼Á ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.35/2011, PÀ®A 341, 323, 325, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-
¦ügÁå¢ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ¨É¼É ¸Á: ºÀvÀÛUÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 19/04/11 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÉAPÀmï ¥Ánî ºÁUÀÄ E£ÀÆß 2 d£À ¸Á: ºÀvÀÛUÁð EªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆÃV ªÉÄùÛç PÉ®¸À ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÉ®¸ÀzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ºÀt PÉüÀ®Ä §gÀÄwÛ CAvÁ PÉÆqÀ° PÁ«¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ »rUÀ°è¤AzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÁ®Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄAoÁ¼Á ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.36/2011, PÀ®A 341, 323, 325, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 20/04/11 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C«ÄÃgÉÆ¢Ýãï vÀAzÉ ¥sÀd¯ÉÆâÝãï eÁUÀgÀ ¸Á: PÉÆ»£ÀÆgÀ ¥ÀºÁqï EªÀgÀÄ JA¢£ÀAvÉ mÁæöåPÀÖgï PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ §lUÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÁUÀ C°è £ÉëÄZÀAzÀæ gÀªÀgÀ ºÉÆÃl® ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ CAPÀıÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ PÀ¥À£ÉÆÃgÉ ºÁUÀÄ E£ÀÆß E§âgÀÄ ¸Á: §lUÉÃgÁ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »A¢£À ºÀt PÉÆqÀĪÀ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUÉÄAzÀ ¨É¤ß£À JqÀ ªÀÄvÀÄÛ §®¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ°èzÉ CzÉà PÀnÖUÉÄAzÀ §®¨sÁUÀzÀ ªÉƼÀPÉÊ ªÀÄÄAUÀnÖ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.