April 4, 2011

BIDAR DAILY CRIME UPDATE : 04-04-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 04-04-2011

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.48/2011, PÀ®A 504, 324 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 01/04/2011 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄ°AUÀ vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ºÁªÀVgÉ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á : ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ EªÀgÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÀÄPÉÆArgÀĪÁUÀ DgÉÆæ GªÉÄñÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸Á: ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ EvÀ£ÀÄ ªÉƨÉʯï£À ªÉĪÉÆÃj PÁqÀð ¸ÀA§AzsÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠧® ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É JqÀ PÀÄwÛUÉ ªÉÄïÉ, JqÀvÉÆý£À ªÉÄÃ¯É §® ªÉƼÀPÁ°£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯É »AzÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.62/2011, PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 03/04/2011 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà eÉÆvÀUÉÆAqÁ ªÀAiÀÄ 52 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħÄgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀtf vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 31-03-2011 gÀAzÀÄ 15:30 UÀAmÉUÉ WÉÆÃqÀªÁr UÁæªÀÄzÀ°è E¸Áä¬Ä® SÁ¢æ zÉêÀgÀ PÉÃgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ CqÀÄUÉ ªÀiÁr Hl ªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ zÁqÀV UÁæªÀÄzÀ 3-4 d£À C¥ÀjavÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀÄð¢ eÉÆÃvÉ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CqÀÄUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀĽzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÀÄ M¯ÉAiÀÄ°è ºÀZÀÄѪÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀÀ£À JqÀ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ dUÀ¼À ©r¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ E¤ßvÀgÀjUÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.63/2011, PÀ®A 448 L¦¹ & Sec. 3 the prevention of damage to public property Act 1984 :-

¢£ÁAPÀ : 02-04-2011 gÀAzÀÄ ¥sÀQÃgÀ mÉÃPÀqÁ gÁ.ºÉ. £ÀA. 9 gÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌV 2004-2005 £Éà ¸Á°£À°è ¤«Äð¸À¯ÁzÀ ¸ÀtÚzÁzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqÀ PÉÆÃuÉUÀ½UÉ DgÉÆæ zÀ¸ÀÛVgÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ «ÄgÀ£À ¸Á: eÉÃgÀ¥Él ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ºÁUÀÆ zÁqÀV UÁæªÀÄzÀ 3-4 d£À C¥ÀjavÀgÀÄ ±ÀlgÀUÀ¼ÀÄ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ J¸ï.J£ï, ªÁj vÀºÀ¹Ã®zÁgÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.39/2011, PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA«í JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 01/04/2011 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫oÀ®.¦..£ÁAiÀÄÌ ±ÁSÁ¢üPÁj eɸÁÌA ¨sÁvÀA¨Áæ ¸ÉPÀê£ï EªÀgÀÄ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA J.¦. 13-AiÀÄÄ-6555 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÁPÀ£Á¼À UÁæªÀÄ ²ªÁgÀzÀ ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ ®PÀëöät EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è£À eɸÁÌA£À 4 «zÀÄåvï PÀA§UÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ PÀA§UÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ 18000/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÀ¼Àî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.21/2011, PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 02-04-2011 gÀAzÀÄ 2345 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ªÀÄAdÄ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ ¨É¯ÉÝ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: G: ªÀÄ»AzÁæ ªÀiÁåPÀì fÃ¥À £ÀA PÉJ 38-4487 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: d£ÀªÁqÁ EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ–OgÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄgÀR¯ï UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À vÀ£Àß ªÀÄ»AzÁæ ªÀiÁåPÀì fÃ¥À£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ VqÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É.¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ DgÉÆæUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁeï §®ÆègÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: °ÃAUÁAiÀÄvÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: d£ÀªÁqÁ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.65/2011, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ : 03/04/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀgÀÄPÉÆäâݣÀ PÁ¯É¨ÉÊ ¸Á|| ¨Á宺À½î(PÉ) EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ vÁeÉÆâݣÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ n¥ÀàgÀ ¯Áj £ÀA J.¦-16/nqÀ§Æè 3512 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É Qè£ÀgÀ CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 02/04/2011 gÀAzÀÄ PÀjªÀÄįÉèñÁ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ ¨ÉüÀPÉÃgÁ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É GqÀvÁ gÀªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¯Áj ¸ÀÑZÀÑ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¯Áj ZÁ®PÀ ªÀĺÀäzÀ ¯ÉÊPÀ CºÉäÃzÀ vÀAzÉ ¹gÁd CºÀäzÀSÁ£À n¥ÀàgÀ ¯Áj £ÀA J.¦-16/nqÀ§Æè 3512 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á|| ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ gÉÃ¸ï ºÉaÑUÉ ªÀiÁrzÁUÀ MªÉää¯É ¯ÁjUÉ UÉÃgï ºÁQ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ¯Áj MªÉÄä¯É ºÉÆÃV ªÀÄÈvÀ ªÀĺÀäzÀ vÁeÉÆâݣÀ£À CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¯ÁjAiÀÄ UÁ° ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ªÀÄÈvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ alÄUÀÄ¥Áà D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 40/2011 PÀ®A 40/2011 PÀ®A 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 3(1) (X) SC/ST P.O.A Act 1989 :-

¢£ÁAPÀ : 03-04-2011 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ PÉñÀªÀgÁªÀ §AzÀUÉ eÁw J¸ï.¹. ¸Á|| qÉÆtUÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É D¼ÀA¢ UÁæªÀÄzÀ J¸ïÀ¹ ªÁqÀð£À°è£À ¹.¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁªÀÄUÁj ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀÄmÉjAiÀÄ® ºÁPÀÄwÛ®è DzÀÄzÀjAzÀ UÁæªÀĸÀÜgÀÄ PÉ®¸À ¤°è¹zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠣ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁrgÀĪÀÅ¢¯Áè ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj gÉÆÃr£À ¥sÉÆÃmÉÆ vÉUɹ C°èAiÉÄà EgÀĪÁUÀ DgÉÆæ 1) gÁdPÀĪÀiÁgÀ PÁgÁªÀÄÄAUÉ ªÀÄvÀÄÛ 2) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ PÁgÁªÀÄÄA EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆÃvÉ ¸ÀzÀj gÀ¸ÉÛAiÀÄ «µÀaiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁ®gÀ »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §®UÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è MzÀÄÝ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.