April 12, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 12-04-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 12-04-2011

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 35/2011 PÀ®A 78(3) PÉ.¦.DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 11-04-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ f.J¸ï. ©gÁzÁgÀ ¦.J¸ï.L(PÁ.¸ÀÄ) OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¹§âA¢ eÉÆvÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ OgÁzÀ(©) ¥ÀlÖtzÀ ZÀZÀðUÀ°è ºÀwÛgÀ £ÉÆqÀĪÀ°è DgÉÆæ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¨ÉÆÃUÁgÀ ¸Á: §¼ÀUÁgÀ UÀ°è OgÁzÀ (©) EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÁÌV ªÀÄlPÁ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆüÀÄîwÛzÁÝUÀ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr MlÄÖ 1070/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á®¥ÉÃ£ï ºÁUÀÄ ªÀÄlPÁ ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ §gÉzÀ aÃnUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2011 PÀ®A 379, 511 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/11-04-11 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÀAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ L.JA.J ºÁ® ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ £ÁåAiÀÄ¢üñÀgÀ ¸ÀgÀPÁj ªÀ¸Àw UÀȺÀzÀ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¸ÀgÀPÁj CA¨ÉùqÁgÀ PÁgÀ £ÀA PÉJ-01/f-3575 £ÉÃzÀgÀ PÁj£À ¨ÁV®Ä vÉUÉzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ CdÄð£À PÁA§¼É ªÀAiÀÄ 39 ¸Á:£Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 41/2011 PÀ®A 498(J) L¦¹ eÉÆvÉ 3 & 4 r.¦ DåPïÖ :-
¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 wAUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ±À²PÀ¯Á UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¹zÀÝUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EPÉAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ºÀįɥÁà ¹zÀÝUÉÆAqÀ ¸Á: ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ FvÀ£À eÉÆvÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 2 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀgÀzÀQëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è ºÀt vÀgÀĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ DgÉÆæ UÀAqÀ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ªÀiÁ£À¸ÀPÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 11/04/2011 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 46/2011 PÀ®A 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/04/11 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢ CdÄð£À vÀAzÉ ©üêÀiÁ §AzÀUÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ºÉÆðAiÀÄ, ¸Á: qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀ£À ºÉAqÀw PÀ¯ÁªÀw ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ©üêÀiÁ, 2) zÉèÁ UÀAqÀ «±Àé£ÁxÀ §AzÀUÉ E§âgÀÄ ¸Á: qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÀ EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤ªÀÄä §ZÀÑ®Ä ¤ÃgÀÄ ¤£Àß ºÉAqÀw £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ©qÀÄvÁÛ¼É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.