April 14, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 14-04-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 14-04-2011

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 08/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-04-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ gÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ CºÀäzÀ¸Á§ ªÉÄúÀPÀgÀªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ ªÉÄÃ¯É ¨É¼É ¸Á¯Á vÀA¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¸ÀgÀPÁj ¨ÁåAQ£À ¸Á® wj¸À¯ÁUÀzÉà PÁgÀt vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ QÃl£ÁµÀPÀ OµÀzsÀ ¸Éë¹zÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæÄAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ EªÀgÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺À°ªÀiÁ©Ã UÀAqÀ gÁeÁ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 55/2011 PÀ®A 447 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 192(J) PÀ£ÁðlPÀ ¨sÀÆ PÀAzÁAiÀÄ C¢ü¤AiÀĪÀÄ 2007 :-
¢£ÁAPÀ 6-4-2011 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ vÁ®ÆQ£À amÁÖªÁr UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ¸ÀªÉð £ÀA. 286/1 £ÉÃzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀÄAdÆ£ÁxÀ vÀAzÉ JPÀ£ÁxÀ §rUÉÃgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 6 d£ÀgÀÄ J¯ÁègÀÆ ¸Á: amÁÖªÁr ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀgÀPÁj eÁUÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr C°è C£À¢üPÀȪÁV ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ PÀlÖqÀ ¤ªÀiÁðt ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁßxÀ ¹¸Éð vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 27/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13/04/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥sÀÆ®¹AUï vÀAzÉ D£ÀAzÀ eÁzsÀªÀ eÁw: ®A¨ÁqÁ, ¸Á: ¨sÉÆÃdÄ vÁAqÁ ªÀĺÁqÉÆÃtUÁAªÀ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆæ C¤Ã® vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄ ¸Á: ¥ÁAqÀÄ vÁAqÁ ªÀĺÁqÉÆÃtUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è PÀÄjUÀ¼ÀÄ AiÀiÁPÉ ©nÖ¢Ý CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ JqÀ Q«AiÀÄ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è vÀ¯ÉUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.