April 22, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE :- 22/04/2011This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 22-12-2010


d£ÀªÁqÁÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.25/2011, PÀ®A 279.3 37. 338, 304 (J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 19/04/2011 gÀAzÀÄ 2305 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲gÉÆêÀÄt vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀ¥Áà ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð eÁw: Qæ±ÀÑ£À G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ zsÁ¨sÁ ºÉÆÃl¯ï PÉ®¸À ¸Á: DtzÀÆgÀªÁr EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15-20 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ©ÃzÀgÀ - ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zsÁ¨sÁ ºÉÆÃl¯ï EnÖPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 19-04-2011 gÁwæ 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ zsÁ¨sÁzÀ°èzÁÝUÀ JzÀÄj£À°ègÀĪÀ gÉÆÃr£À D PÀqɬÄAzÀ F PÀqÉUÉ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊqÀ¤AzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ eÁ¥sÀgï vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G: qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ 01 – ªÉÊ 5316 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ºÁ®ºÀ½î EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ EzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV UÀA©üÃgÀ ¸ÀégÀÆ¥À¢AzÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°ègÀĪÀÅ¢¯Áè. UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀåQÛUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¸À¯Á¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¸ÀzÀj UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ aQvÉì PÁ®PÉÌ gÁwæ 2340 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.