April 10, 2011

BIDAR DAILY CRIME UPDATE : 10-04-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 10-04-2011


ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 07/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ : 09/04/2011 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨sÁ£ÀÄzÁ¸À vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ¤qÀªÀAZÉ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀÄAdUÁð vÁ: ¨sÁ°Ì. EªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ £ÁªÀÄzÉêÀÀ vÀAzÉ ¨sÁ£ÀÄzÁ¸À ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð ¸Á: UÀÄAdUÁð EªÀ£ÀÄ ¢: 09/04/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆV C°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÀ® 1800 UÀAmÉUÉ ¨sÁj UÀÄqÀUÀÄ «ÄAa£À ªÀļÉAiÀiÁV DPÀ¹äPÀªÁV ªÀiÁ«£À VqÀzÀ PɼÀUÉ ¤AvÀ ªÀÄÈvÀ¤UÉ ¹r®Ä §rzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ 4 ªÀµÀðzÀ JªÉÄäUÉ ¹r®Ä §rzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁT¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 28/2011 PÀ®A 28/2011 PÀ®A- 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ : 9/4/2011 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²Ã£ÁxÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: §mÉÖªÁå¥ÁgÀ ¸Á ºÉÆãÀß½î UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀAiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄ®èPÁdÄð£ÀAiÀÄå E£ÀÆß 2 d£À J®ègÀÆ ¸Á UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÀÄ®§UÁðzÀÀ°è ¸ÁQë ¤ÃqÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀªÁV «£ÁPÁgÀt CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 45/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ : 9-04-2011 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà ªÉįÉÆÝÃrØ ªÀAiÀÄ : 45 eÁ: J¸ï¹ zÀ°vÀ G: ©J¸ïJ¸ïPÉ PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á ¨ÉÆÃvÀV EªÀgÀÄ ©J¸ïJ¸ïPÉ PÁSÁð£ÉUÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄ¯É ºÉÆÃUÀÄwzÁÝUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 1330 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÁdå ºÉzÁÝj ªÉÄ¯É CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉÄAzÀ JAªÉÊ©-6759 ©½ §tÚzÀ CA¨Á¹qÀgÀ PÁgÀ ZÁ®P£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfÄAzÀ £ÀqÉĹPÉÆÃAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ, PÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 32/2011 PÀ®A 323, 504, 506 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ : 09/04/2011 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠦gÁf vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ¸ÁUÁAªÉ ªÀAiÀÄ: 80 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: ªÀÄgÁoÁ ¸Á C¼ÀªÁÄ vÁ ¨sÁ°Ì. EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EnÖzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß DgÉÆæ gÁºÀÄ® vÀAzÉ UÀÄAqÀÄgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á C¼ÀªÁÄ vÁ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÁ®Ä ªÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ DgÉÆæ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwUÉ £ÀÆQgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è MzÀÄÝ fêÀ vÉUÉAiÀÄĪÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 04/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ : 09/04/2011 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄAqÉÃgÁªÀ PÀA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁw PÀA¨ÁgÀ ¸Á ¨É¼ÀPÉÃgÁ EªÀgÀ ºÉAqÀw ªÀÄÈvÀ ¤ªÀÄð¯Á ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ Hj£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À eÉÆvÉ ±ÀgÀt¥Áà UËqÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¸ÉzÉ PÀ¼ÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄzÁåºÀß 1:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DPÀ¹äPÀªÁV ºÉÆ®zÀ°zÀÝ PÉ.E.©. PÀA§zÀ ªÉÊgÀ PÀqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀw ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀjAzÀ ºÉAqÀwAiÀÄ §®PÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ JqÀ Që¸ÀAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀÄwÛUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀgÉAl ªÉÊgÀ ©¢ÝzÀjAzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 67/2011 PÀ®A 341,323,504 R/W 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 09/04/2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ® ªÁºÀ§ vÀAzÉ C§ÄÝ® ¸ÀvÁÛgÀ ªÀ-24 ªÀµÀð eÁ-ªÀÄĹèA G-zsÁ¨Á ªÀiÁ°ÃPÀ ¸Á d£ÀvÁ£ÀUÀgÀ ºÀÄqÀÄV EªÀgÀÄ zsÁ¨sÁUÉ DgÉÆæ] ªÀĺÀªÀÄäzÀ C° vÀAzÉ ¹¢Ý PÀ¸Á§ ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á ºÀÄqÀÄV UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ZÀºÁzÀ «ZÁgÀzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀÄvÉÛ E§âgÀÄ DgÉƦvÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÊÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 51/2011 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. eÉÆvÉ 185 L.JªÀiï.«í.JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ: 08-04-2011 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ wgÀÄ¥Àw vÀAzÉ ®PÀëöäAiÀiÁå, ªÀAiÀÄ : 28 ªÀµÀð ¸Á eÁ£ÀªÀÄ¥ÉÃl [J¦] ¸ÀzÀå UÀÄA¥Á ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ gÁªÀÄ®Ä EªÀj§âgÀÆ ¸ÀgÁÄ PÀÄrzÀÄ ¸ÀÆÌlgÀ £ÀA.J¦23/8334 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ UÀÄA¥Á PÀqÉÄAzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ¸ÀÆÌlgÀ ZÁ®PÀ gÁªÀÄ®Ä FvÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©«í© PÁ¯ÉÃd£À ªÉÆzÀ®£É UÉÃl ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊ®ÆgÀ PÁæ¸ï £ÀqÀÄ«£À gÉÆÃr£À ªÀÄzÀå EgÀĪÀ rªÉÊqÀjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ E§âgÀÆ PɽUÉ ©¢ÝgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀuÉUÉ, JqÀUÉÊ ¨ÉgÀ½UÉ, ºÁUÀÆ §®UÁ®Ä vÉÆqÉAiÀÄ »AzÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ¤UÉ JqÀvÉÆqɪÀÄÄjzÀÄ ¨ÁjUÁAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.