April 9, 2011

BIDAR DAILY CRIME UPDATE : 09-04-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 09-04-2011


£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 66/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-


¢£ÁAPÀ 08-04-2011 gÀAzÀÄ 1500-1530 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ£ÁðlPÀ ¨ÁåAPï¤AzÀ qÁæ ªÀiÁrzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 7,00,000/- UÀ¼À£ÀÄß PÁå±À¨ÁåUÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ vÀªÀÄä ªÁºÀ£À ¸ÀA PÉJ-38/J£ï-2 £ÉÃzÀgÀ°è ElÄÖ gÉÆûvÀ zsÁ¨Á gɸÉÆÖÃgÉAmï£À°è Hl ªÀiÁr §gÀĪÀµÀÖgÀ°è ªÁºÀ£ÀzÀ UÁè¸ï MqÉzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 7,00,000/- UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¥ÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÆw Z˺Át ¸Á: ¨ÉÆÃAw zsÁAqÁ, vÁ: OgÁzÀ gÀªÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 41/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-


¢£ÁAPÀ 07/04/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊfãÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ºÀÄ¥À¼Á, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀlÄÖwÛgÀĪÁUÀ vÀªÀÄä ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉAiÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ©aÑ vÉÃUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] eÁÕ£ÉñÀégÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ ¦gÁf, 2] vÀļÀ¸À¨ÁÄ UÀAqÀ eÁÕ£ÉñÀégÀ ¦gÁf E§âgÀÄ ¸Á: ºÀÄ¥À¼Á EªÀj§âgÀÄ D UÉÆÃqÉ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ KPÉ vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛ¢ÝAiÀiÁ CAvÁ DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊÄAzÀ ºÁUÀÄ §rUÉÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 42/2011 PÀ®A 285, 429 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-


¢£ÁAPÀ 08/04/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÀnÖ ºÉƸÁ¼É, ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÉÆãÀªÉÄüÀPÀÄAzÁ, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ JªÉÄäAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄÃĸÀĪÀ UÉÆøÀÌgÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ «zÀÄåvïÛ vÀAwAiÀÄÄ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ©¢zÀÝPÉÌ DgÉÆæ 1] PÀjA vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ eÉ.E. ¸Á: PÀgÀqÁå¼À ±ÁSÉ ºÀ®§UÁð, 2] CªÀÄdvÀ vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ ¸Á: ±ÀªÀĸÁ£ÀUÀgÀ ¯ÉÊ£ÀªÀiÁå£À ¸ÀzÀå ºÀ®§UÁð EªÀj§âgÀÄ PÀgÉAl §AzÀ ªÀiÁqÀzÉ ºÁUÉ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À ªÀ»¹zÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JªÉÄäUÉ PÀgÉAl vÁVzÀPÉÌ JªÉÄä ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-


¢£ÁAPÀ 07-04-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£ÉÄAzÀ¯Éà ªÀÄÈvÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ ºÁªÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: zÀzÁÝ¥ÀÆgï EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀÄÝ ¸ÀgÁÄ PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ gÁd£Á¼É EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw ²Ã®ªÀiÁä UÀAqÀ ¨Á§Ä ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, EPÉAiÀÄÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 43/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-


¢£ÁAPÀ 08/04/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀtAiÀiÁå vÀAzÉ ¹zÀÝAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, ¸Á: PÀtf EvÀ¤UÉ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ «oÀ® ¸Á: PÀtf EvÀ£ÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 25/2011 PÀ®A 324, 341, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-


¢£ÁAPÀ 08/04/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÀÄQät¨ÁÄ UÀAqÀ UÉÆëAzÀgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ ¸Á; ªÀÄÄQð gÀªÀgÀ ªÉƪÀÄäUÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ®°vÁ¨ÁÄ UÀAqÀ ¨sÀ§ÄæªÁ£À ¨Á§f¨Á¼É EªÀgÀ ªÉƪÀÄäUÀ E§âgÀÄ PÀÆr Dl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ «£ÁB PÁgÀt DgÉÆævÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÉƪÀÄäUÀ¤UÉ dUÀ¼À ªÀiÁr¢ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, CPÀæªÀĪÁV »rzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A§¢AiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ, ¨ÁÄÄAzÀ PÀaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉÃðmï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 38/2011 PÀ®A 143, 147, 353, 332, 333, 341, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-


¢£ÁAPÀ 08-04-2011 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ±ÁºÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀĸÀÜgÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ gÀ¸ÉÛ PÁªÀÄUÁjUÁV gÀ¸ÁÛ gÉÆÃPÉÆ ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ°è ¤gÀvÀgÁVzÁÝUÀ, DgÉÆæ C°SÁ@qÁ£ï ºÁUÀÆ 70 jAzÀ 75 d£À J®ègÀÄ PÀÆr ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÁ¤ ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀ®Äè vÀÆgÁl ªÀiÁrwÛzÁÝUÀ, ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ±ÉÃnÖ, JJ¸ïL, ªÀiÁPÉÃðmï ¥Éưøï oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ PÉ®¸ÀPÉÌ CrØ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢ JJ¸ïL gÀªÀjUÉ, ¹§âA¢UÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ rJDgï ¹§âA¢UÀ½UÉ PÀ®Äè vÁV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 03/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-


¢£ÁAPÀ : 08/04/2011gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà G¥ÁgÀ 60 ªÀµÀð ¸Á CtzÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¸ÀÄeÁvÀ UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ G¥ÁgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á ªÀÄAoÁ¼À EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 03/04/11 gÀAzÀÄ gÁwæ 0100 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß D½AiÀÄ QæPÉl Dl £ÉÆÃr ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ Hl §r¸À®Ä PɽzÀPÉÌ ¨Áå½ ©¹ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV UÁå¸À ¹°AqÀgÀ ºÀZÀÄѪÁUÀ MªÉÄä¯É DPÀ¹äPÀªÁV ªÀÄUÀ½UÉ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ vÉÆÃqÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ. ¨ÉAQ ºÀwÛ agÀĪÁUÀ ¸ÀÄeÁvÁ¼À ªÀiÁªÀ UÀAqÀ ¨ÉAQ Dj¹ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ G¸Áä¤AiÀÄ d£ÀgÀ¯ï D¸ÀàvÉæ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀzÀ°è zÁR®Ä ªÀiÁr¯ÁV C°è aQvÉì PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ 07/04/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 66/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-


¢£ÁAPÀ : 08/04/2011 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲êÉÆãï vÀAzÉ vÀÄPÀÌ¥Áà ¸ÉÆÃ£É ªÀAiÀÄ : 25 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ ¸Á ºÀÄqÀV UÁæªÀÄ vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ CtÚ£ÁzÀ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ vÀÄPÀÌ¥Áà ¸ÉÆÃ£É UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁVzÀÄÝ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¥sÀAr£À°è ¦üAiÀiÁð¢ NuÉAiÀÄ°è ¹.¹. gÉÆÃqÀ ªÀiÁr¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV PÁAPÉæÃmï vÀAzÀÄ ºÁQzÁUÀ DgÉÆæ ¢°Ã¥À vÀAzÉ FgÀuÁÚ ¨sÁ¯ÉÌ eÁw: J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ ¸Á ºÀÄqÀV UÁæªÀÄ vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ AiÀiÁjUÀÆ PÉüÀzÉ ¸ÀzÀj PÁAPÉæÃmï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊÄAzÀ fAeÁªÀÄÄ× ªÀiÁr JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ°è¤AzÀ PÀaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ PÉÊÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 34/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-


¢£ÁAPÀ : 08-04-2011 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨sÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ ¥ÉÆAªÀiÁ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á aAvÁQ ¸ÀzÀå OgÁzÀ EªÀgÀÄ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄ OgÁzÀ ²ªÁgÀzÀ RĨÁ PÀAPÀgÀ ªÀÄ¹Ã£ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 0630 UÀAmÉUÉ ºÉƼÀ§¸ÀAiÀiÁå §¸ïì ZÁ®PÀ PÉ.J 38 J¥sï 401 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÄAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ DUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÁ®Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀ DmÉÆà £ÀA PÉ.J 38/4627 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É s¸ÀzÀj rQÌĪÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀ DmÉÆà gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è ¥À°ÖAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj rQÌÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ ¨Á¯Áf EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DmÉÆzÀ°è PÀĽvÀ E¤ßvÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ E¤ßvÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.