April 16, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 16-04-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 16-04-2011


©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 01/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 13/14-04-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æÃzÉë UÀAqÀ PÀȵÀÚ¥Áà ºÁªÀUÉ ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ (ºÉÆ°AiÀÄ), ¸Á: CµÀÆÖgÀ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ PÀȵÀÚ¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ºÁªÀUÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀgÁÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è gÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸É¥ÀðqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 14-04-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 06/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 15/04/11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀÄ.¸ÀgÉÆÃd¤ vÀAzÉ ¨Á§Ä gÁeÉÆÃ¼É ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: wæÃ¥ÀÄgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EPÉAiÀÄ vÀAzÉ ¨Á§Ä ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ºÉÆîPÉÌ ªÉÄêÀÅ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃV ºÉÆÃzÀ ªÀµÀ𠧺À¼À ªÀļÉÄAzÁV vÀ£Àß ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA. 148. £ÉÃzÀgÀ°è ¨É¼É £Á±ÀªÁVzÀÄÝ CzÉà «µÀAiÀĪÁV ªÀÄ£ÀzÀ°è §ºÀ¼À £ÉÆAzÀÄPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è£À ¥À²ÑªÀÄzÀ PÀqÉAiÀÄ §AzÁj ªÉÄð£À ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ £ÀÆ°£À ºÀUÀ΢AzÀ PÀÄwÛUÉUÉ £ÉÃtÄ ©VzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 30/2011 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 15-04-2011 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ºÉÆøÀªÀÄvÉ ªÀAiÀÄ: 54 ªÀµÀð, ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ OgÁzÀzÀ°è vÀªÀÄä ¸ÀªÀħA¢üÃPÀgÀ ºÀwÛgÀ PÉ®¸À«zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀ£Àß ªÀiÁgÀÄw PÁgÀ.£ÀA. PÉJ-38/JA-1675 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆÃAqÀÄ §gÀĪÁUÀ OgÁzÀ-©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É OgÁzÀ PÀqÉÄAzÀ DgÉÆæ lÆj¸ÀÖ mÉA¥ÉÆà £ÀA. JA.JZï-26/«-2471 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤ÃµÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁjUÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ ºÁ¤ ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤Ã°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆÃAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 75/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 15/04/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀiÁºÀzÉë UÀAqÀ ²ªÀgÁd PÉÆüÁgÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: wãÀzÀÄPÁ£À UÀ°è ¨sÁ°Ì EPÉAiÀÄÄ ºÉÆmÉîzÀ°èzÁÝUÀ ºÉÆmÉîPÉÌ DgÉÆæ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¨É¯Áè¼É ¸Á: wãÀzÀÄPÁ£ÀUÀ°è ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ MAzÀÄ G¢æ ¹UÀgÉÃl ¨ÉÃrzÀ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ CªÀ¤UÉ ªÉÆzÀ°£À E£ÀÄß 300=00 G¢æ ¨ÁQ ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ FUÀ G¢æ ¹UÀgÉÃl PÉÆqÀĪÀÅ¢®è CAvÁ CAzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ ºÉÃUÉ ºÉÆmÉî £ÀqɸÀÄwÛ, £À£ÀUÉ ºÉÃUÉ G¢æ ¹UÀgÉÃl PÉÆqÀĪÀ¢®è CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUÉÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, ªÀÄvÀÄÛ JqÀ PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ JqÀ ºÀuÉ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


UÁA¢ üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 56/2011 PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦ DåPïÖ-1691 :-

ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ QgÀt UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, ¸ÀzÀå ¸ÀÄAzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¸ÉÃqÀA gÉÆÃqÀ UÀÄ®âUÁð EPÉAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¯Á®¥Áà UÁAiÀiÁPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ, G: ©.JJ¸ï.J¥sï £ËPÀgÀ ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£À eÉÆÃvÉAiÀÄ°è £ÀqÉ¢zÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ DgÀÄ wAUÀ½UÉƪÉÄä §AzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À CvÉÛ, ªÀiÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ £Á¢¤ »ÃUÉ J®ègÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉÄAzÀ E£ÀÄß ºÉaÑ£À §AUÁgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥ÁÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ¨ÉPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ SÁ°PÉÊÄAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ°è JuÉÚ ºÁQ ¸ÀÄlÄÖ PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛªÉAzÀÄ ºÉzÀj¹ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ ¢£ÁAPÀ 26-03-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj UÀÄ®âUÁðPÉÌ §AzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 35/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 324, 504, 307 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 15/04/2011 gÀAzÀÄ EAZÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀªÀ£ÁxÀ vÀAzÉ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: EAZÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄzÉêÀ dUÀvÁ¥À E§âgÀÆ ZËPÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ UÀÄAqÁfgÁªÀ dUÀvÁ¥À ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ºÁUÀÆ E£ÀÆß 6 d£À J®ègÀÆ ¸Á: EAZÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è PÉÆqÀ¯É, §rUÉ, PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨Á§ÄgÁªÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß CtÚ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ E§âgÀÆ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É PÉÆnð£À°è PÉøÀÄ ªÀiÁr¹¢ÝÃj CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä «gÀÄzsÀÝ PÉÆnð£À°è ¸ÁQë ºÉÃUÉ ºÉüÀÄwÛÃj £Á£ÀÄ £ÉÆÃrvÉÛÃ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄ GzÉÝñÀ¢AzÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUÉÄAzÀ §® Q« ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ, JqÀ PÉÊ gÀmÉÖUÉ, §®UÉÊ ¨sÀÄdPÉÌ, ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 53/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 15-04-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁgÀ £ÀA. J¦ 21PÀÆå4499 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ EªÀiÁä£ÀªÉïï vÀAzÉ eÁdð, ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁj£À°è ©ÃzÀgÀ ¹zÁÝgÀÆqÀ DAiÀÄðªÉÃzÀ D¸ÀàvÉæÄAzÀ «zÁå£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆUÀ®Ä UÀÄA¥Á jAUÀgÉÆÃqÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ©ÃzÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉÄAzÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. J¦-04/ªÁAiÀÄ-6579 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁj£À §®¨sÁUÀzÀ°è rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ ¨sÀÄdPÉÌ, JzÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, PÁj£À §®¨sÁUÀPÉÌ ºÁ¤ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 72/2011 PÀ®A 120(6), 468, 471, 420, 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 15-04-11 gÀAzÀÄ UÀįÉègÀ ºÀ«¯É UÁæªÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA 53, 54 & 58, 36 JPÀgÉ 5 UÀÄAmÉ £ÉÃzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] §®©ÃgÀ ¹AUÀ vÀAzÉ eÉÆÃUÁ¹AUÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ JzÀÄgÀÄUÀqÉ SÁ¢ §AqÁgÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ, 2] ¸ÀAUÁæªÀÄ ¢éÃwAiÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ PÁAiÀÄð®AiÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀÆ ¥ÁPÀð eÁUÉAiÀÄ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV ¤ªÉñÀ ªÀiÁr ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ©üªÀÈ¢ ¥Áæ¢üPÁj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 73/2011 PÀ®A 120(6), 468, 471, 420, 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 15-04-11 gÀAzÀÄ £Ë¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA 172/JJ £ÉÃzÀgÀ°è DgÉÆæ ²ªÀ°AUÀ¥Àà JZï. PÁAUÉ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA JALf 8-7-13 ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀ PÁ¯ÉÆä ªÀÄrªÁ¼À ZËPÀ GzÀVÃgÀ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¥ÁPÀð eÁUÉAiÀÄ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV ¤ªÉñÀ ªÀiÁr ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ©üªÀÈ¢ ¥Áæ¢üPÁj ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 34/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 324, 504, 427, 307, 302 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 15/04/2011 gÀAzÀÄ EAZÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ UÀÄAqÁfgÁªÀ dUÀvÁ¥À ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: EAZÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á£ï qÀ¨Áâ CAUÀrAiÀÄ°èzÁÝUÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ gÁdÄ FvÀ¤UÉ ¥Á£À qÀ¨ÁâzÀ°è PÀÆr¹ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÁdÄ FvÀ£ÀÄ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ F ¢ªÀ¸À ¨sÁ°Ì PÉÆnð£À°è ¥Éù EzÀÄÝ ¨sÁ°Ì PÉÆÃnð£À°è DgÉÆæ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¥Ánî ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀ£ÁxÀ ¥Ánî EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ £ÀªÀÄä «gÀÄzsÀÝ ¸ÁQë d£ÀjUÉ K£ÀÄ ºÉüÀÄwÛ¢Ý £ÀªÀÄä «gÀÄzsÀÝ ºÉaÑUÉ £ÀqÉ¢¢Ý »ÃUÉ ºÉÆzÀgÉ ¤£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß vÀAzÉUÉ JgÀqÀÄ ¢ªÀ¸ÀzÀ°è PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ CA¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ w½¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉ ªÉüÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¥Ánî, 2) £ÀªÀ£ÁxÀ vÀAzÉ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¥Ánî, 3) CªÀÄgÀ vÀAzÉ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¥Ánî, 4) «PÁ¸À vÀAzÉ zË®vÀgÁªÀ ¥Ánî, 5) C«£Á±À vÀAzÉ zË®vÀgÁªÀ ¥Ánî, 6) CAUÀzÀ vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ ©gÁzÁgÀ, 7) zÉêÀÅ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt ©gÁzÁgÀ, 8) ¨sÀgÀvÀ vÀAzÉ AiÀiÁzÀªÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ, 9) zË®vÀgÁªÀ vÀAzÉ zsÀ£ÁfgÁªÀ ¥Ánî J®ègÀÆ eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: EAZÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è PÉÆqÉè, §rUÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ KPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ HgÀ M¼ÀV¤AzÀ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ £À£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ºÉýzÁUÀ CzÉ ªÉüÉUÉ DgÉÆæ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆqÀ°ÄAzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ gÁdÄ FvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É 4 ¸À® ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ, ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆæ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ FvÀ£ÀÄ PÉÆqÀ°ÄAzÀ JqÀ PÉÊ CAUÉÊAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄÄV£À ªÉÄïÉ, JqÀPÁ°£À ªÉÄïÉ, ªÀÄÄRzÀ ªÉÄïÉ, PÁ°£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¥Á£À qÀ¨Áâ MqÉzÀÄ ®ÄPÀ¸Á£ÀÄ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ ¨ÉúÀıÀ ªÀiÁr gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÁQ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À §ºÀ¼ÀµÀÄÖ gÀPÀÛ¸ÁæªÀªÁVzÀÝjAzÀ CA§Ä¯É£ïì E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ¨sÁ°ÌUÉ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨sÁvÀA¨Áæ ºÀwÛgÀ gÁwæ 2015 UÀAmÉUÉ zÁjAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢zÀAiÀÄ ªÀÄUÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.