April 7, 2011

BIDAR DAILY CRIME UPDATE : 07-04-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 07-04-2011

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 23/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304 (J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ : 06-04-2011 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¸ÀAUÀæªÀÄ¥Áà §ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄgÀR¯ï EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ OgÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ MAzÀÄ mÉA¥ÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÉA¥ÉÆà Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄ-§gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÉÊqï PÉÆlÄÖ vÀPÀët ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÉA¥ÉÆà MªÉÄäÃ¯É PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ qÁA§gÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ ¸ÀzÀj mÉA¥ÉÆà MªÉÄäÃ¯É ¥À°Ö ºÉÆqÉzÀÄ ¥À°Ö ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. vÀPÀët ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ £ÀA§gÀ J¦ 23 n 3173 EgÀÄvÀÛzÉ CzÀgÀ°è vÉÆUÀj ¨É¼ÉAiÀÄ aîUÀ¼À ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ°èzÀÝ J¯Áè d£ÀgÀÄ ºÁUÀÆ mÉA¥ÉÆà ZÁ®PÀ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. UÁAiÀÄUÉÆAqÀgÀ ¥ÉÊQ ¥ÀæPÁ±À ¸Á: fÃgÀUÁ EvÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä mÉA¥ÉÆÃzÀ°è gÉÊvÀgÀÄ ¨É¼É¹zÀ vÉÆUÀj ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä CzÀgÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÀ eÉÆvÉ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃgÀnzÀÄÝ ¸ÀzÀj mÉA¥ÉÆà ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ UÀt¥Àw vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¸Á: fÃgÀUÁ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ UÁAiÀÄUÉÆAqÀªÀgÀ°è 1) ±ÉgÀt¥Áà vÀAzÉ WÁ¼ÉÃ¥Áà 2) ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ UÀt¥Àw 3) ±ÉgÀt¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ 4) PÀAmÉ¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ£À§¸À¥Áà 5) £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ PÀAmÉÃ¥Áà 6) UÀt¥Àw vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà 7) ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ vÀÄPÀÌ¥Áà 8) ±ÉgÀt¥Áà vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà 9) ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¨Á¼À¥Áà 10) §ÄzÉ¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ£À§¸À¥Áà 11) PÁ²Ã£ÁxÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà 12) PÁ²Ã£ÁxÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà 13) ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ 14) AiÀÄƸÀÆ¥sÀ vÀAzÉ ¥Á±ÀÄ«ÄAiÀiÁå CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ F ªÉÄð£À d£ÀgÀ°è 1) ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ ªÉÄÃvÉæ 2) PÁ²Ã£ÁxÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ¨ÉÆA§¼ÀUÉ 3) AiÀÄƸÀÆ¥sÀ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ¥Á±ÀÄ«ÄAiÀiÁå ªÀÄįÁè EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ DºÁgÀ zsÁ£ÀåUÀ¼À aîUÀ¼À PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁjUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. vÀPÀët aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯Á¬ÄvÀÄ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 65/2011 PÀ®A 498[J], 323, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 06/04/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀzÁäªÀw UÀAqÀ C²ÃµÀ ¥ÀºÉÆÃ£É ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁ: J¸ï¹ ªÀiÁ¢UÀ G: SÁ¸ÀV ±Á¯É ¸ÀºÀ ²PÀëQ ºÀ½îSÉÃqÀ[PÉ] ¸Á|| zsÀ£ÀÆßgÀ [Dgï] ¸ÀzÀå ²ªÀ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨Á£À §Ä¼Áî PÁ¯ÉÃf£À°è ©.Jqï «zsÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉà PÁ¯ÉÃf£À°è vÁvÁÌ°PÀªÁV G¥À£Áå¸ÀPÀ£ÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ DgÉÆæ C²ÃµÀ vÀAzÉ °Ã¯ÁzsÀgÀgÁªÀ ¥ÀºÉÆÃ£É eÁ: vÉð ¸Á|| Dgï.«.E £ÁPÁ ¨ÁåZÀÄ®gï gÉÆÃqÀ [§®ªÁ gÉÆÃqÀ] PÁqÀ¸Éà ¯Éà Ol ¥Áèl £ÀA 4 ªÀgÀzÁ f¯Áè [JªÀiïJZï] EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ 2008 £Éà ¸Á°£À°è ¥ÉæêÀÄ ¨É¼ÉzÀÄ D ¸ÀA¨sÀAzsÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ 11/3/2011 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸À¨ï gÉf¸ÀÖgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CzÉà ¢ªÀ¸À «PÁgÁ¨ÁzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄAUÀ®V ºÀwÛgÀ CqÀ«AiÀÄ°è ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ ¤°è¹ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ E°èAzÀ ¤Ã£ÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß £ÀA©¹ ªÀÄvÉÛ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛ¼É. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 05/04/11 gÀAzÀÄ gÁwæ CAzÁdÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV »A¸É PÉÆlÄÖ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É £À£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀgÉ RvÀªÀiï ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 27/2011 PÀ®A 27/2011 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 6/4/2011 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ NAPÁgÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ªÀÄÆ®UÉÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: PÀÆ° ¸Á|| ¤ÃqɨÁ£À UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ vÀ£Àß eÁUÀzÀ°è PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆArgÀĪÁUÀ DgÉÆæ 1) ªÀÄ®è±ÉnÖ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà 2] ¸Àwõï vÀAzÉ ªÀÄ®è±ÉnÖ E§âgÀÄ ¸Á; ¤ÃqɨÁ£À UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ©Ã¸ÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ PÉýzÁUÀ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 32/2011 PÀ®A 504, 324, 323 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 06-04-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 0130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉƺÀäzï jeÁé£ï SÁ£À vÀAzÉ ªÀÄÄPÀæASÁ£À ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, G: ªÉÄPÁå¤Pï PÉ®¸À ¸Á: ¥À£Áì® vÁ°ÃªÀÄ, ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ r¸ÉAmï ¥sÀAPÀë£ï ºÁ®zÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ C°è DgÉÆæ 1) E¨Áæ»A SÁ£À vÀAzÉ AiÀÄĸÀÄ¥sÀSÁ£À 2) ªÀ¹ÃªÀÄ vÀAzÉ AiÀÄĸÀÄ¥sÀ SÁ£À E§âgÀÄ ¸Á: ¥À£Áì® vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ¥sÀAPÀë£ï£À Hl ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©Ãgï PÀÄrAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠨ÉgÉ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV PÀÄr¬Äj JAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¥ÀAZÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 31/2011 PÀ®A 324, 504, 506(©) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 05-04-2011 gÀAzÀÄ 2235 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉƺÀäzï E¨Áæ»ASÁ£À vÀAzÉ AiÀÄĸÀÄ¥sÀ SÁ£À ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, G: «zsÁåyð ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA.2-5-104, ¥À£Áì® vÁ°ÃªÀÄ, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ r¸ÉAmï ¥sÀAPÀë£ï ºÁ®zÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ DgÉÆæ ªÉƺÀäzï ¯ÉÊR vÀAzÉ ªÉƺÀäzï d«ÄgÉÆÃ¢Ý£ï ¸Á: ¥À£Áì® vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ. EªÀiÁæ£À vÀAzÉ UÀ¥sÁgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 2 d£À J®ègÀÄ ¸Á: PÀĸÀĪÀÄUÀ°è ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ, «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZï¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.