April 11, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE :- 11/04/2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 11-0-2011


PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.26/2011, PÀ®A 324,323,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 09/04/2011 gÀAzÀÄ 2315 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ ¥Ánî ¸Á: qÉÆÃtUÁAªÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¥Á®PÁgÀ PÉÆlÖ ºÀt DgÉÆæ ²ªÀ£ÁxÀ ¥Ánî ºÁUÀÄ E£ÀÄß ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ EªÀgÀ CtÚ£ÁzÀ DgÉÆæ ²ªÀ£ÁxÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£ÀUÁåªÀ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅ¢zÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ JqÀUÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ PÉÊÄAzÀ PÁ°¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É C®è°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.33/2011, PÀ®A 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 10/04/2011 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÀrØ ¦£ÁmÉ ªÀAiÀÄ: 80 ªÀµÀð eÁw: gÀrØ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀÄ®èªÀĪÁr EªÀgÀÄ AiÀÄ®èªÀĪÁr ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è vÉÆÃUÀj PÉÆÄ° vÉUÉAiÀÄ®Ä ºÉÆzÁUÀ DgÉÆæ vÀ£ÁzÀ ®ºÀÄ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉAiÀÄ°è F ºÉÆ®zÀ°è £À£ÀUÀÆ ¸ÀºÀ ¥Á® §gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉ¢gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ¥sÉÆAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀÄ DºÉÆ®PÉÌ ºÉÆUÀ¨ÉÃqÁ CAvÀ PÉÊÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.44/2011, PÀ®A 341, 323, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10/04/2011 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠱ÀgÀtªÀiÁä UÀAqÀ ¹zÁæªÀÄ 50 ªÀµÀð ¸Á UÀÄ®§UÁð ¸ÀzÀå ºÀ®§UÁð EªÀgÀÄ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ªÀÄrªÁ¼À ¸Á: ºÀ®§UÁð EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ºÀ¼ÉÃAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ºÀ®§UÁð ¨ÉƪÀÄUÉÆAqÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ CªÁZÀå ±À§UÀÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ CPÀæªÀĪÁV zÁj vÀqÉzÀÄ PÉÊÄAzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.68/2011, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 09, 10/04/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀ¼ÀTAr UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁ𢠹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÀiÁ° ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ 62 ªÀµÀð eÁw: PÀ§â°UÉÃgÀ ¸Á: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ªÀ¼ÀTAr EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ EgÀzÀ£ÀÄß £ÉÆr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ §AUÁgÀ-¨É½î ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¸ÉÃj MlÄÖ C.Q. 2,76,500/- UÀ¼ÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.