April 6, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 06-04-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 06-04-2011

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.24/2011, PÀ®A 32, 34 PÉ.E. DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 05/04/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁzsÀªÀgÁªÀ J.J¸ï.L PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ vÉÆÃgÀuÁ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ®ªÀAUÀgÁªÀ zsÀÆ¼É ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð eÁ; PÉÆgÉgÀ ¸Á: vÉÆÃgÀuÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀzÉ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV UÉÆÃt aîzÀ°è AiÀÄÄ.J¸ï. «í¹Ì ¸ÀgÁÄ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ ©AiÀÄgÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¤AwzÁÝ£É CAvÁ RaÃvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀjUÉ oÁuÉUÉ PÀgÉĹ «µÀAiÀÄ ¥ÀAZÀjUÉ ºÁUÀÄ ¹¦L PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ªÀÈvÀÛ gÀªÀjUÉ wý¹ ¹¦L gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀð zÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹ 1504,1005,1335,1254,979 gÀªÀjUÉ eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÉÆÃgÀuÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV 0930 UÀAmÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 144 AiÀÄÄ.J¸ï «íÃ¹Ì ¸ÀgÁÄ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ 180 JA.J¯ï 72 £ÁPï Omï ©AiÀÄgÀ ¨Ál° 330 JA.J¯ï 24 £ÁPï Omï ©AiÀÄgÀ ¨Ál° 650 JA.J¯ï ªÀżÀÄîUÀ¼ÀÄ »UÉ MlÄÖ 10536/- gÀÆ ¨É¯ÉªÀżÀîªÀÅ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.51/2011, PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 04/04/2011 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄgÀĢåÀ zsÁ§zÀ ºÀwÛgÀ ¦üÃAiÀiÁð¢ gÀ¨Á⤠vÀAzÉ gÀºÀªÀiÁ£À¸Á§ ªÀÄÄeÁªÀgÀ 45 ªÀµÀð, G: ¯Áj ZÁ®PÀ, ¸Á; ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï-25, ©-9149 £ÉzÀÝgÀ°è ¥sÉèöʪÀÅqï ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ PÀqÉÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà ¥ÀjavÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA PÉJ-39/7245 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«AiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ rQÌ ªÀiÁr ¯Áj ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.53/2011, PÀ®A 420, 409 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 05/04/2011 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ E£ÁAiÀÄvÀ gÀºÀªÀiÁ£À ¹AzsÉ, 45 ªÀµÀð, PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀzÉ£ÉAzÀgÉ, UÁA¢ü £ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀzÀ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ DgÉÆæ C§ÄÝ® ºÀ¦üÃeÉƢݣÀ vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ, 50 ªÀµÀð G: ºÉZÀÄѪÀj ²PÀëPÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj QjAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É (GzÀÄð) UÁA¢ü £ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÉZÀÄѪÀj ±Á¯Á PÉÆoÀr PÀlÖ®Ä ªÀÄAdÄgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj ºÀtzÀ°è ªÀiÁZÀð 2010 zÀ°è 2,95,000/- gÀÆ ºÀt zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛ£É, ªÀÄvÀÄÛ C¤¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.22/2011, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DåPï :-

¦üAiÀiÁð¢ E¸Áäįï vÀAzÉ C§Äݯï gÀºÉêÀiÁ£ï ºÁUÀÆ CªÀ£À aPÀÌ¥Áà E§âgÀÆ PÀÆr PÀÄjUÀ¼À ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÀ¼ÉzÀ gÀ«ªÁgÀ SÁ£Á¥ÀÆgï §eÁgÀzÀ°è 26 PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 04-04-11 gÀAzÀÄ mÉA¥ÉÆà £ÀA§gÀ J¦ 15 JPÀì 8184 £ÉÃzÀgÀ°è vÀÄA© OgÁzÀ (©) PÉÌ §AzÀÄ C°è 60 PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß Rjâ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CzÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ mÉA¥ÉÆÃzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ aPÀ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §AzÀ ®PÀëöät vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¸Á: ¨sÁ°Ì J®ègÀÆ mÉA¥ÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄ OgÁzÀ¢AzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ©nÖzÀÄÝ DgÉÆÃ¥ÉÆ ¨Á¯Áf mÉA¥ÉÆà ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ mÉA¥ÉÆC£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹ OgÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÁzÉêÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÁUÀ ¸ÀzÀj mÉA¥ÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥À°ÖAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ M¼ÀUÉ EzÀÝ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀÅUÀ¼À°è 24 PÀÄjUÀ¼ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ PÉ®ªÀÅUÀ¼À PÁ®Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆæ mÉA¥ÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ mÉA¥ÉÆà ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ £ÀA.03/2011 :-

¢£ÁAPÀ 05/04/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1700 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀgÀdªÀ¼ÀUÁ UÁæªÀÄzÀ gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ ¸ÀªÉð £ÀA 138/1 £ÉÃzÀgÀ vÉÆÃlzÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀ©â£À ¨É¼ÀUÉ DPÀ¹äPÀ ªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ CAzÁdÄ MlÄÖ 3. 1/2 JPÀÌgÉ d«Ää£À°è PÀ©â£À ¨É¼É EzÀÄÝ CzÀgÀ°è CAzÁdÄ 2 JPÀÌgÉAiÀĵÀÄÖ PÀ©â£À ¨É¼É £ÁgÀAeÁ PÁRð£ÉUÉ ªÀÄÆgÀÄ ¯ÉÆÃr£ÀµÀÄÖ PÀ§Äâ PÀmÁªÀÅ ªÀiÁr PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, G¼À¢ 1. 1/2 JPÀÌgÉ d«Ää£À°è EzÀÝ PÀ©â£À ¨É¼ÉUÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ CAzÁdÄ 75,000 jAzÀ 85,000/- gÀÆ¥ÁÄ ªÀgÉUÉ PÀ§Äâ ¸ÀÄlÄÖ £ÀµÀÖ DVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ gÁZÀuÁÚ RƨÁ ¸Á: ¨sÉÆøÀUÁ EªÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.48/2011 PÀ®A PÀ®A 323, 324, 504, 506, L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 03/04/2011 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ NAPÁgÀ vÀAzÉ zsÀ£À±ÉnÖ ¨É¼ÀîUÉð ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð eÁåw PÀÄgÀħ ¸Á; ¨É®ÆgÀ vÁ; §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt DmÉÆ ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ C°è vÀªÀÄÆägÀ DmÉÆ ZÁ®PÀ DgÉÆæ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁåw ¸Áé«Ä G: DmÉÆ ZÁ®PÀ ¸Á; ¨É®ÆgÀ vÁ; §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ vÀqÀ EgÀÄvÀÛzÉ ¸Àé®à ¸ÀgÁÄ PÀÄrzÀÄ §gÉÆÃt CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸Àé®à ¸ÀgÁÄ CªÀ£À ¸ÀAUÀqÀ PÀÄrzÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ E£ÀÄß ¸ÀgÁÄ PÀÄr CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É dUÀ¼À ¨ÉÃqÀ CAvÁ DmÉÆ ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄPÀ̽UÉ ¨ÉæÃqï vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¸ÀgÁÄ PÀÄrAiÀÄĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ §A¢gÀÄwÛ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¼ÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÀ£Àß £Á®ÄÌ ¸Á«gÀ J°èAiÉÆ ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ. DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁr PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß UÁæªÀÄ ¨ÉîÆgÀUÉzÀ°è E½¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.32/2011, PÀ®A 87 Pɦ DåPï :-

¢£ÁAPÀ 05/04/2011 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ f.J¸ï.©gÁzÁgÀ ¦.J¸ï.L.(PÁ.¸ÀÄ) OgÁzÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ RavÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉJ 38 f 261 £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀAZÀgÀÄ ¹A§A¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¨sÁ¯ÉÌgÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃr®Ä C°è ¨Á§Ä vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¥ÀªÁgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ ¸Á: OgÁzÀ EªÀgÀÄ E¸Éàl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨sÁºÀgÀ dÄeÁl DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ 1700/- ºÁUÀÄ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.52/2011, PÀ®A 279, 338 L¦¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DåPï :-

¢£ÁAPÀ 05/04/2011 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¥ÀlÖtzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺Àj£ÁxÀ vÀAzÉ vÁåvÁgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, G: ²PÀëPÀgÀÄ, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: UÀÄwÛ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ºÁUÀÆ EªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ eÁÕ£ÉñÀégÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §eÁd PÁå°§gÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA JA.ºÉZï-19, Dgï-3401 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ PÀqÉÄAzÀ ºÀgÀ¼ÀAiÀiÁå ZËPÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt §AUÁèzÀ PÀqÉÄAzÀ C¥ÀjavÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉJ 39/ 877 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«AiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ vÀªÀÄä¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀUÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.53/2011, PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 05/04/2011 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ªÉêf£ÁxÀ ¨sÉAqÉ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, G: ªÀqÁ¥sÉÆ£À D¦ü¸ÀzÀ°è PÉ®¸À ¸Á: zsÀªÀÄð¥ÀæPÁ±À UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áå EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-37/ºÉZï-3674 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ¢Ã¥ÀPÀ vÀAzÉ ¥Àæ¯ÁízÀ vÀA§Äfð ¸Á: zsÀªÀÄð ¥ÀæPÁ±À UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ£À£ÀÄß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ PÁæ¸À PÀqÉÄAzÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ WÉÆÃAmÁ® ¥sÉÆmÉÆ ¸ÀÆÖrAiÉÆà PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉÄAzÀ DgÉÆæ C°ÃªÀÄ vÀAzÉ C¯ÁèªÀŢݣÀ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA G: ¨ÉÆèÃgÉÆ UÀÆqÀì ¦Pï¥À fÃ¥À £ÀA PÉJ-38/ 5801 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: vÀ¯ÉÆÃr ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«AiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¢Ã¥ÀPÀ FvÀ¤UÉ JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ® qÀ©âUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.