April 3, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 03-04-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 03-04-2011


§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.04/2011, PÀ®A 174 (¹) ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 01/04/2011 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¹ªÀÄÄ®Ä vÀAzÉ £ÁUÀAiÀÄå, ºÀeÁªÀÄ, ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð G; ºÀeÁªÀiï PÉ®¸À ¸Á: §ÄZÀ£À¥À½î ªÀÄAqÀ¯ï: ªÀÄgÀ¥À½î f: gÀAUÁgÀrØ EªÀgÀ vÀAV AiÀiÁzÀ §ÄdÓªÀÄä UÀAqÀ ªÉAPÀmÉñÀ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð FPÉÃAiÀÄÄ ªÀÄzÁå£Àí ¨sÁªÀ£ÁzÀ ªÉAPÀmÉñÀ FvÀ£À ªÀÄ£É ÄAzÀ £À£Àß vÀAV ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 02/4/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉUÉ §gÀÄgÀÄ ¹ªÁgÀzÀ CªÀÄÈvÀ EªÀgÀÄ ºÉÆîzÀ ¨Á«AiÀÄ ¤Ãj£À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAV AiÀiÁzÀ §ÄdÓªÀÄä EªÀ¼À ±ÀªÀ ¹QÌgÀÄvÀÛzÉ. FPÉAiÀÄ ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ


¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.61/2011, PÀ®A 341, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 02/04/2011 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ Q±À£À vÀAzÉ ºÀdÄð£ÁAiÀÄPÀ ªÀaiÀÄ: 58 ªÀµÀð eÁ: ®ªÀiÁt G: ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀ ¸Á: ¸ÉêÁ£ÀUÀgÀ vÁAqÁ WÁl¨ÉÆÃgÀ¼ EªÀgÀÄ ¨Á¯Áf ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ DgÉÆæ 1] ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà aAZÉÆý 2] ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà aAZÉÆý 3] ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà aAZÉÆý J®ègÀÆ ¸Á: WÁl¨ÉÆÃgÀ¼À EªÀgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÁªÀÅ gÁf DUÀĪÀÅ¢¯Áè gÁf ¥ÀvÀæ PÉÆqÉĸÀÄ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ MwÛ »rzÀÄ DgÉÆæ ZÀAzÀæPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ¥ÀAZÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀAiÀÄ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢UÉ fêÀ¢AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.62/2011, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 02/04/2011 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠥Àæ¥sÀÄ® ¥ÁAqÉ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀPÀĪÀiÁgÀ ¥ÁAqÉ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: Q±À£À UÀÄAd zÉë PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 12 ªÀµÀðUÀ½AzÀ zÁ®«Ä¯ï ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. C®èzÉà ¨ÉÃgÉ-¨ÉÃgÉ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀgÀÄ. C®èzÉà zÁ®«Ä¯ï zÀ°è ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrzÀ ºÀt ºÁUÀÄ ªÉÊ£À ±Á¥ÀzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÉƼÁgÀ EAqÀ¹ÖçÃAiÀįï KjAiÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ¥ÁAqÉ zÁ®«Ä¯ï £À°èAiÉÄà ¢£Á®Ä ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrzÀ ºÀt CAzÁdÄ 4-5 ®PÀëöå gÀÆ¥ÁÄUÀ¼ÀÄ EnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ: 01/04/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 09:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä zÁ®«Ä®£ÀÄß §AzÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÁ®«Ä®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ C¥ÀgÉÃlgÀ ¸ÀAfêÀ ºÁUÀÄ ¯ÉçgÀ gÀªÉÄñÀ E§âjUÀÆ zÁ®«Ä®UÉ §AzÀ ªÀiÁr ZÁ« ºÁPÀĪÀAvÉ w½¹ zÁ®«Ä® ZÁ«AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ zÁ®«Ä®UÉ ©ÃUÀ ºÁQ ªÀÄgÀ½ ¦üAiÀiÁð¢UÉ zÁ®«Ä®zÀ ZÁ« PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄgÀ½ ©ÃzÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀÄvÁÛ£É. »ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 02/04/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÁ®«Ä®UÉ ºÉÆÃV zÁ®«Ä®zÀ°ègÀÄ UÁ蹤AzÀ ªÀiÁr¹zÀ MAzÀÄ gÀÆ«Ä£À°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä gÀÆ«Ä£À°èzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZɯÁ覰èAiÀiÁV ©Ã¸ÁrzÀÄÝ PÀAqÀÄ §AvÀÄ £ÀAvÀgÀ mÉç®zÀ qÁæzÀ°ènÖzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ qÁæzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ qÁæzÀ°ènÖzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt MlÄÖ 1,11,000/-gÀÆ¥ÁÄUÀ¼À £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01,02/04/2011 gÀAzÀÄ gÁwæAiÀÄ ªÉüÉAiÀÄ°è zÁ®«Ä®zÀ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr mÉç¯ï qÁæUÀ¼À Qð ªÀÄÄjzÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.