March 29, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 29-03-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 29-03-2012

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 40/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/03/2012 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü JªÀiï.J. gÀ²ÃzÀ vÀAzÉ §ÄgÁ£ÉÆâݣÀ ±ÉÃSï ªÀAiÀÄ 54 ªÀµÀð eÁ ªÀÄĹèêÀiï G ¯Áj £ÀA PÉ.J-01/r-3618 £ÉÃzÀgÀ ªÀiÁ°PÀ ¸ÁB vÉÆÃ¥ÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀ£À ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ DgÉÆæ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ ¸Á©ÃgÀ C° vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ C«ÄÃgÀ ¸Á¨ï ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀ£ÀÄ gÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ CuÁÚgÁªÀÄ ªÉÄrPÀ¯ï UÁå®Qì ¥sÁªÀÄð¸ÉnPÀ®ì °«ÄmÉqï ¢AzÀ ¥ÀÆ£ÁPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä 1024 IODEX PÁlð£À ¨ÁPÀì UÀ¼ÀÄ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀÆ£Á PÀqÉ ºÉÆgÀngÀÄvÁÛ£É. gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ xÉÃgÀ ªÉÄÊzÁ£À §¸ÀªÀtÚ£À UÀÄr ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrzÀ IODEX PÁlð£ÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÀnÖzÀ vÁmï ¥ÀwæAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀmï ªÀiÁr ¯Áj M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ 1024 PÁlð£À ¨ÁPÀìUÀ¼À ¥ÉÊQ 86 IODEX PÁlð£À ¨ÁPïìUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 49000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 47/2012 PÀ®A 448, 435 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-03-2012 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ® gÀ»ÃªÀÄ vÀAzÉ ±ÉÃPÀ E¨Áæ»ÃªÀÄ eÁw ªÀÄĹèA G: PÀnÖUÉ ªÁå¥Ágï ¸Á; §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-03-2012 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ ¸Á«Ä¯ï ¹JA¹ ¸ÀA.9-1-546 £ÉÃzÀgÀ°è DgÉÆæ ªÀiÁgÀPÀ¸ï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á:¢Ã£À zÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, PÀnÖUÉAiÀÄ ¸Á«Ä¯ïzÀ°è£À PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄlÄÖ CAzÁdÄ 50,000=00 gÀÆ UÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2012 PÀ®A 366 (J), 376 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-03-2012 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ PÁªÀÄgÁd ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÉ, ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð, eÁ: J¸À.¹.(zÀ°vÀ), G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: ¨ËzÀÞ£ÀUÀgÀ £Ë¨ÁzÀ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨Á»zÉð¸ÉUÉ PÀÄjvÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¨ËzÀÞ£ÀUÀgÀzÀ°è MAzÀÄ ZÁPÀ¯ÉÃl PÀ®gï PÁgÀÄ §AzÀÄ ¤°è¹ CzÀgÀ°è £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ C©ü¯Á±Á, ªÀAiÀÄ: 14 ªÀµÀð, «zÁåyð¤, EvÀ½UÉ MwÛ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁj£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆzÀgÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß £ÀÆQ PÉÆÃnÖzÀPÉÌ £É®PÉÌ ©zÀÄÝ ¥ÀæeÉÕ vÀ¦àgÀÄvÁÛ¼É ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ PÁj£À°è £Á®ÄÌ d£ÀgÀ ¥ÉÊQ M§â ºÀÄqÀÄUÀ£À ºÉ¸ÀgÀ «±Á® ¥ÀævÁ¥À£ÀUÀgÀzÀªÀ£ÀÄ EgÀÄvÁÛ£É. DgÉÆævÀgÁzÀ «±Á® ªÀÄvÀÄÛ gÀƩãÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼À d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £É®PÉÌ PÉqÀ« ¢£ÁAPÀ 24,25,26-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ºÀl¸ÀA¨sÉÆUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 49/2012 PÀ®A 341, 323, 504, 506 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 28/03/2012 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁzÉêÀgÁªÀ vÀAzÉ ²ªÀtÚ¥Áà ©ÃgÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ : 55 ºÀvÀÛUÁð(J¸À) EªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀzÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀtÚ¥Áà ©ÃgÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 50, E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ºÀvÀÛUÁð(J¸ï) EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¸ÁÜ£À ªÀiÁrzÀ ¤Ãj£À «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 32/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 28-03-2102 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀÄ®ªÀiÁä UÀAqÀ ¢§¸ÀªÀgÁd ¸ÀAUÀªÀÄ£ÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ±ÀgÀtgÀ PÁAiÀÄPÀ (zsÀªÀÄð ¥ÀæÀZÁgÀPÀgÀÄ ) ¸Á: UÀÄA¥Á »AzÀÄUÀqÉ PÉʯÁ¸À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ vÀAV ±ÀgÀuÁA©PÁ ¢£ÁAPÀ 19-03-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À ±ÀgÀuÁA©PÁ gÀªÀgÀÄ CwªÁ¼À PÁæ¸À §½ §¹ì¤AzÀ E½zÀÄ gÉÆÃqÀ zsÁn §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ M§â PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA JªÀiïJZï-43/5043 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ±ÀgÀtªÀiÁägÀªÀjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¸ÉÆAlPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¨É¤ßUÀÆ ¸ÀºÀ ºÀwÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVAiÀÄgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 30/2012 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 28-03-2012 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫oÉÆèÁ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ¥ÀÆeÁj EªÀgÀ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ «oÉÆèÁ ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀÄ 36 ªÀµÀð eÁw: PÉÆý G: £ÁgÀAeÁ ¸ÀºÀPÁj ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á: aAvÁQ vÁ: OgÁzÀ f: ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÁzÉêÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£À rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ DvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.